Ключови фрази

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 7

гр. София, 28.01.2022 г.

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – и.ф. председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 614 от 24.01.2022 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – І поток.

Частна касационна жалба вх. № 14512 от 26.08.2021 г. срещу Определение № 1302 от 21.07.2021 г. постановено по в.ч.гр.д. № 6802/2021 г. по описа на Софийски градски съд, с което е оставена без уважение частна жалба против Разпореждане № 20065233 от 11.03.2021 г. по гр.д. № 51068/2020 г. по описа на РС – София, с което на основание чл. 129, ал.3 ГПК е върната искова молба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК/пощенско клеймо от 24.08.2021 г./ препис от обжалваното въззивно определение е връчен на касаторa на 19.08.2021 г.;
2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;
3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 260 ГПК;
4/ не е приложено изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;
5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК – по делото пред I – инстанция лист 3;
6/ внесена е дължимата държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 4 ГПК и вр. с чл. 19 ТДТССГПК - в размер на 15 лв., след указания;
7/ не се дължи осъществяване на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.
Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, като не отговаря на изискванията на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: към частната касационна жалба на основание чл. 284, ал. 3 , т. 1 ГПК да се приложи изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК.

По изложените съображения, и.ф. председател на Второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,


Р А З П О Р Е Д И :


ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за отстраняване на допуснатата нередовност, с оглед дадените указания.

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ: