Ключови фрази


1

5


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 530

София, 10.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и първи април , две хиляди и двадесет и втора година в състав:
Председател : ЕМИЛ ТОМОВ
Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА
изслуша докладваното от съдията Емил Томов
гр. дело №4692/2021 г.
Производството е по чл. 288 от ГПК .
Образувано е по касационна жалба на К. К. А. срещу решение №292 от 12.08.2021г по гр.дело № 1181/2021г. на Бургаски окръжен съд , с което е потвърдено обжалвано от касатора решение № 260050/02.03.2021г., постановено по гр.д. №251/2019г. по описа на РС-Несебър.
Първоинстанционният съд е разгледал трудов спор по два предявени иска. След като е изискал уточнание на исковата молба за отстаряване на противоречие между изложени обстоятелства и петитум , дадената от този съд квалификация по първия иск е по чл.344 ал.1 т.1 КТ. Искът е предявен от К. К. А. срещу работодателя „Крис Травел „ЕООД и е за отмяна на заповед №4/ от 28.02.2019г на управителя на дружеството ,с която заповед - според изложеното и в обстоятелствената част, незаконно се изменя и допълва Заповед № 1/11.06.2018г на същия управител Сочената като изменена и допълнена заповед №1 е за прекратяване на трудовия договор с ищеца и е била отменена с влязло в сила съдебно решение№222 от 11.12.2018г по гр.д № 810 /2018г на РС Несебър,постановено по иск на настояащия касатор с правно основание чл. 344 ,ал.1 т.1 КТ ,разгледан в това производство Ищецът е уточнил твърдението ,че понастощем иска от съда да отмени уволението му , извършено с втората издадена заповед №4/ от 28.02.2019г поради неговата незаконност , както и да го възстанови на заеманата преди уволнението длъжност – шофьор. Вторият иск съдът е квалифицирал по чл. 244 , ал.1 т.2 КТ и е отхвърлил същия поради предявяването му едва с настоящата искова молба ,след давностния срок по чл.358, ал.1 т.2 КТ ,при направено възражение от ответника В подкрепа на тези мотиви е изтъкнато ТР №1/12.05.2015г на ОСГТК .
В мотивите на първоинстанционното решение , което ищецът е обжалвал изцяло и въззивният съд изцяло е потвърдил , е прието че оспорваната с иска заповед №4/28.02.2019г. не волеизявлява уволнението на ищеца и няма тези последици Същата е била издадена по чл.346 от КТ съгласно посоченото в нея , като е незаконосъобразна Работодателят „Крис Травел“ незаконосъобразно е
издал нова заповед за изменяване на отменена вече по съдебен ред с заповед за прекратяване на трудовото
правоотношение ,след като с влязло в законна сила на 28.12.2018г .решение No 222/11.12.2018г. постановено по гр.д. No 810/2018г. по описа на РС-Несебър С иск по чл.344, ал.1, т.1 от КТ , Заповед № 1/11.06.2018г. е била отменена като незаконосъобразна. Тъй като няма как да се измени вече отменен по съдебен ред акт /Заповед №1/11.06.2018г./, то Заповед №4/28.02.2019 г. е незаконосъобразна и като такава подлежи на отмяна. С диспозитива , потвърден от въззивния съд , заповедта е отменена като незаконосъобразен акт , при въпроизвеждане на нейното съдържание.

По оплакванията на ищеца като въззивен жалбоподател ,
че с диспозитива на решението районният съд е следвало за признае за незаконно уволнението му ,като извършено със Заповед №4/28.02.2019 г ,а не да я отменя без да посочи правото основание затова , въззивният съд е изтъкнал ,че в производството по приключилото дело работникът не е предявил претенция за възстановяване на работа по чл.344, ал.1, т.2 от КТ, като с исковата молба е сезирал съда само
с искане по чл.344, ал.1, т.1 КТ, който иск е бил уважен.
При уважаване на претенция по чл.344, ал.1, т.1 от КТ с отмяната на заповедта не се възстановява старото фактическо положение Трудовото правоотношение е било
прекратено със заповед, която е породила правни
последици преди процесната,като с отмяната на същата не е било възстановено съществувалото трудово
правоотношение , поради липса на иск по чл.
344, ал.1, т.2 КТ в предходното съдебно производство. Така работникът не е възстановяван на работа по срочното си трудово правоотношение, за да се приеме, че към днешна дата може да бъде прекратено отново вече прекратено в предходен момент трудово правоотношение

Изтъкнато е ,че към датата на издаване на Заповед №4/28.02.2019г. от управителя на ответното дружество страните по делото не са били в трудово правоотношение. Издадената заповед за изменение на отменена вече предходна заповед
правилно е била отменена - като незаконосъобразна ,но претенциите на ищеца К. А. за
възстановяване на работа и промяна на основанието
на прекратяване на правоотношението от такова
без предизвестие, с вписване на 30-дневно предизвестие, са неоснователни. Трудовото правоотношение възниква по силата на сключен трудов договор,респ. след възстановяване при уважен иск по чл. 344, ал.1, т.2 КТ, каквито хипотези в случая не са налице.Поради това вписване в трудовата книжка на исканото основание
за прекратяване на трудовото правоотношение с 30-дневно предизвестие ,не би отразило действителното правно положение.


Решението е обжалвано изцяло от ищеца с оплаквания за съществени процесуални нарушения и поради незаконосъобразност В изложение са формулирани 12 въпроса , касателно процесуалните задължения на съда да обоснове решението си ,като посочи кои факти счита за установени ; задължението въззивният съд да се произнесе по всички осповнания в исковата молба ,по всички възражения , като изложи собствени мотиви ; задължението да отмени диспозитива , който единствено формира СПН съгласно т.18 от ТР №1 /2001г ОСТК , когато е очевидно неправилен ; задължението да се произнесе при сезиране за недобросъвестно действие на работодателя ; задължението да се произнесе по всичко оспорено във въззивната жалба. Поставя се и въпрос допустимо ли е въззивната инстанция да препаща към мотивите на първата инстанция , освободена ли е от задължение да изложи собствени мотиви . По процесуалноправните въпроси се изтъква противоречие с тълкувателна практика на ВКС . Сочи се противоречие с практика на ВКС по въпроса за надлежното връчване на заповед ,за действията на трето лице ,което няма пълномощия , за прекратяване на трудов договор без предизвестие и за задължението на въззивния съд да се произнесе по оспорването ; следвало ли е въззивният съд да разгледа Заповед №4 като самостоятелен акт и да реши спора по същество .По всички въпроси се сочи основание по чл. 280, ал.1 т.1 ГПК ,като правен въпрос се посочва и очевидна неправилност на решението при така постановения диспозитив ,който според ищеца е следвало да има съдържание ,че заповедта се отменя на основание чл. 344 , ал.1 т.1 КТ ,т.е като уволнителна .
Отговор не е постъпил
След преценка Върховен касационен съд , ІІІ гр. отделение счита ,че е налице основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение по служебен почин , съгласно т.1 от Тълкувателно решение №1 от 19.02.2010г по т.д №1/2009г на ОСГТК ,за да се провери вероятността обжалваното въззивно решение да е недопустимо постановено.Недопустимо е съдебно решение, постановено при липса на положителни и наличие на отрицателни процесуални предпоставки за правото на иск, както и при рагледан непреявен иск ,по който кртерии настоящата инстанция е длъжна да съобрази вероятната недопустимост във фазата по селектиране на касационните жалби .
Основание за допускане до касационно обажалване по критерия на чл. 280 , ал.1 т.1 ГПК се поддържа от касатора по свързано поставени въпроси ,касаещи различни аспекти на служебните задължения на съда, част от които въпроси формулирани самостоятелно за да се илюстрира конкретно кои искания , оспорвания , доводи и възражения на ищеца и въззивен жалбоподател не са произнесени в решението при така постановения негов диспозитив ,или са останали необсъдени.
Касационните оплаквания,мотивирали поставянето на тези въпроси засягат рещаваща дейност на съда по същество и нейното обективиране , предмета и обхвата на съдебната проверка за законосъобразност в процесния трудов спор и при наличие на законовите предпоставки, при допуснато до касационно обжалване въззивно решение, ще бъдат разгледани при постановяване на решението по същество от настоящата инстанция .
Водим от горното , Върховен касационен съд ,ІІІг.о.

О П Р Е Д Е Л И :

Допуска до касационно обжалване решение №292 от 12.08.2021г по гр.дело № 1181/2021г. на Бургаски окръжен съд
Делото да се докладва за насрочване .


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1. 2 .