Ключови фрази


3

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 141

София, 07.04. 2022г.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести април две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
гр.дело № 1295/2022год.

Производството е по чл. 307 ,ал. 1 от ГПК.
Образувано е по подадена от адв.Е. Й. – пълномощник на Д. И. Д., молба за отмяна на влязло в сила решение № 260419 от 12.07.2021 г. по гр.д.№ 1941/2020г. по описа на Кюстендилски районен съд.
В молбата се твърди от молителката, че е разбрала за решението в началото на месец февруари 2022г., когато е получила запорно съобщение от ЧСИ по изпълнително дело, образувано по изпълнителен лист, издаден въз основа на решението, чиято отмяна иска. Изложени са в молбата твърдения са за наличие на нови обстоятелства и нови писмени доказателства, които са от съществено значение за делото – основание по чл.303, ал.1,т.1 ГПК. Като такива се сочат влязло в сила решение от 13.01.2020г., постановено по гр.д.№7/2020г. на КРС и влязло в сила решение от 18.04.2018г., постановено по гр.д.№17/2018г. на КРС, както и издадените във връзка с тях заповеди за защита от домашно насилие. Молителката твърди, че същите не са били известни на съда при постановяване на решението. Релевирани са и твърдения за неспазена процедура по призоваване и по назначаване на особен представител, вследствие на което е била лишена от възможност да участва в делото и да се защитава – основание по чл.303 ал.1 т.5 ГПК. В молбата са изложени и твърдения за наличие на основанието по чл.303 ал.1 т.6 ГПК – че „е била или не е била представлявана от лице по чл.29 ГПК“ . Заявила е искане да се приемат като доказателства приложените съдебно решение и заповед, издадени по гр.д.№7/2020г. на КРС; да се изискат за прилагане гр.д.№7/2020г. и гр.д.№17/2018г. на КРС, както и пр.пр.№28/2018г. на КРП и ДП№174/2020г. на РУ К. при ОД МВР К.; за се изиска справка от ТД на НАП София за трудовоправния статус на Р. Е. Б. за времето от 01.01.2018г. до 01.02.2022г., както и да се допусне до разпит като свидетел лицето Б. И. Д..
Ответникът по молбата за отмяна – И. Н. С. не е подал писмен отговор по чл.306 ал.3 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на Трето г.о., като разгледа молбата за отмяна и взе предвид изложеното в нея намира, като съобрази твърдението на молителката относно датата на узнаване на решението, чиято отмяна се иска, липсата на оспорване на датата от насрещната страна, а също и на данни за по-ранно узнаване, счита, че молбата за отмяна е редовна и допустима - отговаря на изискванията на чл.305, ал.1, т.1, т.5 и т.6 ГПК, поради което следва да се допусне до разглеждане по същество. Следва да се приемат представените писмени доказателства. Във връзка с останалите доказателствени искания на молителката следва да се укаже в едноседмичен срок от съобщението да посочи за всяко от тях във връзка с установяването на кои конкретни обстоятелства се сочат.
Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане по същество подадената от адв.Е. Й. като пълномощник на Д. И. Д. молба за отмяна на влязло в сила решение № 260419 от 12.07.2021 г. по гр.д.№ 1941/2020г. по описа на Кюстендилски районен съд.
Приема като доказателства по делото съдебно решение и заповед, издадени по гр.д.№7/2020г. на КРС, представени в заверено копие.
УКАЗВА на молителката в едноседмичен срок от съобщението да посочи за всяко от останалите доказателствени искания във връзка с установяването на кои конкретни обстоятелства се сочат.
Делото да се докладва на Председателя на Трето г. о. на ВКС за насрочване в открито съдебно заседание и призоваване на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: