Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 85

гр. София, 21.03.2022 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито заседание на петнадесети март през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 1187 по описа за 2021г., и за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на „ЮНИК ТРЕЙД“ ЕООД, представлявано от назначения особен представител адв. И. М., срещу решение № 88 от 22.02.2021г. по т.д. № 6/2021г. на САС, ТО, 13 състав, с което е потвърдено решение № 260298 от 06.11.2020г. по т.д.№ 78/20г. на СГС, ТО, VI, ТО, 13 състав. С потвърденото първоинстанционно решение е прекратено на основание чл.155, т.3 ТЗ дружество „Юник Трейд“ ЕООД по предявен иск от Софийска градска прокуратура.
Касаторът поддържа, че обжалваното решение е недопустимо, тъй като е постановено по недопустим иск на Софийска градска прокуратура по чл.155, т.3 ТЗ при законово прекратяване на дружеството със смъртта на едноличния собственик на капитала, на основание чл.157, ал.1 ТЗ. В изложението си по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът прави искане за допускане на касационно обжалване на основание чл.280, ал.2, предл.2 ГПК – поради вероятна недопустимост на решението. Обосновава и наличие на предпоставките на чл.280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК, като сочи следните правни въпроси:
1. Коя разпоредба на Търговския закон – чл.155, т.3 ТЗ или чл.157, ал.1 ТЗ следва да се приложи в хипотезата, когато едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност физическо лице и управител на дружеството почине, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността му и ако е изтекъл тримесечният срок за вписване на нов управител?
2. Допустим ли е иск с правно основание чл.155, т.3 ТЗ в хипотезата, когато едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност физическо лице и управител на дружеството почине, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността му и ако е изтекъл тримесечният срок за вписване на нов управител?
Касаторът твърди, че въпросите са решени в противоречие с решение № 73 от 21.06.2019г. по т.д. № 2413/2018г. на ВКС, I т.о.
3. Допустим и основателен ли е иск с правно основание чл.155, т.3 ТЗ в хипотезата, когато едноличният собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност физическо лице и управител на дружеството почине, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността му, изтекъл е тримесечният срок за вписване на нов управител и наследниците на дружеството не са поискали установяване на настъпило прекратяване на дружеството по чл.157, ал.1 ТЗ, съответно вписване на същото обстоятелство по партида на дружеството повече от три месеца след настъпване на смъртта на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството?
Касаторът поддържа, че въпросът е от значение за точното прилагане на закона и за развитие на правото.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, преди да се произнесе по искането за допускане на касационно обжалване на определението, взе предвид следното:
Поради създадена от отделни състави на ВКС противоречива съдебна практика по въпроса: "По какъв ред се прекратява еднолично дружество с ограничена отговорност при смърт на едноличния собственик на капитала и управител на дружеството и бездействие на наследниците му? ", по този и други въпроси е образувано тълк. д. № 1/2020 г. на ОСТК на ВКС. Тъй като посоченият въпрос, предмет на разрешаване по образуваното тълкувателно дело, е от значение за произнасяне по подадената касационна жалба, производството по делото следва да се спре на основание чл. 292 ГПК до приключване на тълк. д. № 1/2020 г. на ОСТК на ВКС.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА производството по т. д. № 1187/21 г. на ВКС, ТК, II отд. до приключване на тълк. д. № 1/2020 г. на ОСТК на ВКС.
Определението да се съобщи на страните по делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: