Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 12

гр.София,

21.01.2022г.


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети януари две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА
Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
ЛЮБКА АНДОНОВА


като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 622 описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248, ал.1 ГПК.
Делото е образувано по повод подадената касационна жалба от „Застрахователно дружество Евроинс“ АД срещу Решение № 159 от 11.06.2020 г. по в.гр.д. № 423/2019 г., с което АС – Велико Търново е потвърдил Решение № 117/07.06.2019 г. по гр. д. № 56/2018 г. на ОС – Габрово.
С определение № 277/09.04.2021 г. по гр.д. 622/2021 г. на ВКС е допуснато до касационно обжалване нa въззивното решение, а с решение № 60263/02.12.2021 г. по гр.д. 622/2021 г. на ВКС е отменено решение от 11.06.2020г. на по гр.д.№423/2019г. на АС Велико Търново, в частта му по отношение обратните исковете на МБАЛ ”Тота Венкова” АД срещу ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД и „Застрахователно дружество Евроинс”АД с првно основание чл.469 от Кодекса на застраховане, като е осъден ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД да заплати на МБАЛ ”Тота Венкова” АД сумата сумата 25001 /двадесет и пет хиляди лева и1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица, огхвърлен е искът на МБАЛ ”Тота Венкова” АД срещу „Застрахователно дружество „ЕВРОИНС” АД за сумата 25 001 /двадесет и пет хиляди лева и 1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” по полица със застрахователна полица № [...]/ 001 от 30.01.2018 г., осъдено е ”ОЗК Застраховане”АД да заплати на „Застрахователно дружество „ЕВРОИНС” АД разноски пред ВКС в размер на 830лева и на МБАЛ ”Тота Венкова” АД сумата 996 лева разноски за процесуално представителство пред ВКС.
С молба от 07.12.2021г. МБАЛ „д-р Тота Венкова“ АД, [населено място] – ответник по касационната жалба, чрез процесуалния си представител е поискала да се измени решението в частта за разноските, като бъдат присъдени такива и за първата и въззивната инстанция.
В срока за отговор по чл. 248, ал.2 ГПК насрещната страна ЗАД „ОЗК Застраховане АД“ не е депозиран отговор.
Върховният касационен съд, тричленен състав на четвърто гражданско отделение, намира следното:
С Решение № 60263/02.12.2021 г. по гр.д. 622/2021 г. на ВКС настоящия състав е отменил Решение № 159 от 11.06.2020 г. по в.гр.д. № 423/2019 г., на АС – Велико Търново и осъжда ЗАД ”ОЗК Застраховане”АД да заплати на МБАЛ ”Тота Венкова” АД сумата сумата 25 001 /двадесет и пет хиляди лева и един/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” със застрахователна полица и отхвърля иска на МБАЛ „д-р Тота Венкова” АД срещу „Застрахователно дружество „ЕВРОИНС” АД за сумата 25 001 /двадесет и пет хиляди лева и 1ст/ лева, представляваща застрахователно обезщетение, дължимо съобразно сключена застраховка „Професионална отговорност” по полица със застрахователна полица №[...]/001 от 30.01.2018 г.
С посоченото решение дружеството ЗАД „ОЗК Застраховане“ е осъдено да заплати на МБАЛ „д – р Тота Венкова” АД сумата в размер на 996 лв., представляваща разноски за процесуално представителство пред касационната инстанция.
Съгласно разпоредбата на чл.80 ГПК страната, която е поискала присъждане на разноски представя списък на същите най късно до приключване на последното заседание в съответната инстанция. В писмено становище от 09.11.2021г. процесулният представител на МБАЛ ”Тота Венкова” АД е поискал само присъждането на разноски за заплатено адвокатско възнаграждение за процесуално представителство пред ВКС и същите са й били присъдени с решението.
Съгласно разпоредбата на чл.81, вр. чл. 78 ГПК във всеки акт с който делото приключва съдът се произнася по искането за разноски. В случая с решение от 11.02020г. по гр.д.№423/2019г. АС Велико Търново се е произнесъл по разноските и такива са били присъдени на МБАЛ ”Тота Венкова” АД , като в тази част въззивното решение не е било обжалвано и е влязло в сила.
С решение от 07.06.2019г. по гр.д.№56/2018г. ОС Габрово също е присъдил разноски на МБАЛ ”Тота Венкова” АД и в тази част решението не е било обжалвано и е влязло в сила.
При постановяване на решението си Върховният касационен съд се е произнесъл по искането за присъждане на разноски по делото отправено до съда от страна на отвеника по жалба.
С оглед изложените съображения настоящия състав намира, че с оглед разпоредбата на чл. чл. 78, ал.3 ГПК и чл.80 ГПК на ответника по иска и по касационната жалба и ищец по обратния иск са присъдени всички дължими се разноски за производствато по делото и молбата за изменение на решението на ВКС в частта му за разноските следва да се остави без уважение.
Предвид изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба от 07.12.2021г. на МБАЛ „д-р Тота Венкова“ АД, [населено място] за изменение на решение № 60263/02.12.2021 г. по гр.д. 622/2021 г. на ВКС в частта за разноските.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: