Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 344

гр. София, 26.07. 2022 г.ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и шести юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като разгледа докладваното от съдия Желева ч. т. д. № 1673 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК.
Постъпила е молба от ЗАД „Армеец“ АД, [населено място] за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 1032 от 12. 07. 2022 г. по в. гр. д. № 20221000500146/2022 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 260041 от 2. 08. 2021 г. по т. д. № 91/2020 г. на Кюстендилски окръжен съд, с което ЗАД „Армеец“ АД е осъдено да заплати на Л. М. С. сумата от 25 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на нейния брат Р. М. Л. при ПТП на 13. 03. 2018 г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 6. 05. 2020 г. до окончателното й изплащане.
Срещу въззивното решение е подадена касационна жалба вх. № 16375/25. 07. 2022 г. от ЗАД „Армеец“ АД. Независимо от липсата на данни за връчване на въззивното решение на молителя, касационната жалба следва да се приеме за подадена в преклузивния срок по чл. 283 ГПК с оглед датата на постановяване на въззивното решение. С касационната жалба са представени изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 ГПК и документ за внесена такса.
Към молбата е приложено платежно нареждане на „Централна кооперативна банка“ АД от 26. 07. 2022 г., от което се установява, че по сметката на Върховен касационен съд е преведена сумата от 25 000 лв. Постъпването на посочената сума по сметката за обезпечения на ВКС е удостоверено от счетоводител на съда със служебна бележка от 26. 07. 2022 г.
При тези данни настоящият състав намира, че са налице предпоставките по чл. 282, ал. 2 ГПК за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, състав на Първо търговско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 1032 от 12. 07. 2022 г. по в. гр. д. № 20221000500146/2022 г. на Софийски апелативен съд.
Да се издаде препис от определението на молителя.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.