Ключови фрази
Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти

Р Е Ш Е Н И Е

№ 172
София, 05.12.2013 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и трети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА


при участието на секретар Теодора Иванова
изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА
гр.дело № 2693 /2013 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Д. Р. К. от [населено място], област С. З. чрез адв. М. Ш. - АК С. З. обжалва и иска да се отмени въззивно Решение Nо 35 от 18.01.2013 година, постановено по гр. възз.д. Nо479/ 2012 година на ОС –Стара Загора.
С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно и постановено в нарушение на материалния закон, поради което се поддържа основания за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.
С изложение към касационната жалба се иска да се допусне обжалване чл. 280 ал. 1 т.2 ГПК с довод , че по материално- правния въпроса за приложението на чл. 9 ЗН в хипотезите , когато след смъртта си едно лице оставя за наследници родители и преживяла съпруга, е налице противоречиво разрешаване , позовавайки се на представено Решение Nо 2386 от 15.12.1966 година по гр.д. Nо 1614/66 год. на ВС-I, Решение Nо 397 от 12.11.1981 год. по гр.д. Nо 88/1981 год. на ВС-I г.о. , Решение Nо 40 от 25.07.1983 год. по гр.д. Nо 19/1093 год. на ВС- ОСГК
В срока по чл.287 ГПК не е подаден писмен отговор от защитата на ответниците по касация .
Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба доводи за отмяна и в правомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :
С посоченото решение,окръжният съд е правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е отменил решението на първата инстанция по допускане на делбата , в частта за квотите и е постановил ново решение , с което е приел, че съдебната делба на наследството на покойния Т. А. К. между преживялата съпруга и неговия брат следва да се допусне при равни права. Прието е , че в настоящата хипотеза се прилага правилото на чл. 9 изр. II –ро от ЗН.
С Решение Nо 397 от 12.11.1981 год. по гр.д. Nо 88/1981 год. на ВС-I отд. се приема , че „когато починалият не е оставил деца и други низходящи, наследството се получава от неговите родители или само от онзи от тях , който е жив. Братята и сестрите на починалия се изключват от наследяването, когато същият е оставил низходящи или възходящи/ т.е. родители/. Братята и сестрите не са изключени от наследяването, само в хипотезата когато са призовани към наследяване заедно с възходящи от втора или по-горна степен.
Възприемайки изцяло, като правилно и съответстващо със закона становище на съда , изразено по цитираното решение , настоящият състав приема , че обжалваното решение е постановено в нарушение на закона , поради неточното интерпретиране на фактите.
Предмет на делбения процес е недвижим имот- празно дворно място от 595 кв.м., находящо се в [населено място] , [община] , област С. З., представляващо УПИ XI-112 от кв. 17 по плана на града.
За да постанови решение , окръжният съд е приел, че преживялата съпруга и наследникът по закон – брат на наследодателя , имат равни права съгласно правилото на чл. 9 изр. II –ро от ЗН. Изводът е неправилен, не кореспондиращ на данните по делото и закона .
Имотът е принадлежал на Т. А. К. по силата на дарение по НА Nо 21/1988 год.
След смъртта на Т. К.- 01.11.1997 година, наследници по закон са неговите родители/ и двамата живи към този момент/ и съпругата Д. К. , с което покойният Т.К. е имал сключен граждански брак от 15.07.1978 година – т.е. повече от 10 години.
Приложимо правило при наследяването от двамата възходящи - родители на починалото лице и преживяла съпруга е това на чл. 9 ал.2 изр. I-во предл. първо ЗН. Наследството е открито на 01.11. 1997 година и при наследяването към този момент , брака е изключен от наследяване от страна на живите родителите , като правата на съпругата са 2/3 ид. части от наследството, а на родителите е 1/3 идеална част.
Обстоятелството , че към момента на делбата двамата родители са починали и универсален правоприемник на техните наследствени права от 1/3 идеална част е сина им Б. А. К./ брат на Т. К./ не променя нито реда на наследяване , установен от закона към момента на откриване на наследството, нито обема наследени права на последния не пряко от наследството на неговия брат, а от наследството /открито последователно във времето/ от страна на двамата покойни родители.
С оглед на изложеното и на основание на чл. 9 ал.2 изр. I-во предл. първо ЗН , обжалваното въззивно решение следва да бъде отменено и вместо него постановено ново, с което правата на съделителите се определят както следва- за преживялата съпруга Д. К. – 2/3 идеални части от допуснатия до делба имот , и 1/3 идеална част за Б. А. К..
На основание чл. 293 ГПК, Върховният касационен съд- състав на второ отделение на гражданската колегия

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА въззивно Решение Nо 35 от 18.01.2013 година по гр. възз. д. Nо 479/2012 година на ОС –Стара Загора и вместо него п о с т а н о в я в а:
ОПРЕДЕЛЯ правата / квотите/ на съделителите до допуснатия до съдебна делба недвижим имот- - празно дворно място от 595 кв.м., находящо се в [населено място] , [община] , област С. З., представляващо УПИ XI-112 от кв. 17 по плана на града, при посочените съседи , както следва:
за съделителката Д. Р. К. - 2/3 идеални части
за съделителя Б. А. К. - 1/3 идеална част
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ: