Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * трансформация * лично имущество * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност

Р Е Ш Е Н И Е

                          

Р Е Ш Е Н И Е

 

71

 

гр.София, 26.03.2010 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Върховният касационен съд на Република България,   Второ гражданско отделение в съдебно заседание на четвърти февруари  две хиляди и десета  година в  състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЕЛСА ТАШЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:    ЗЛАТКА РУСЕВА

                                                                        КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

                                                                                                                           

                 със секретар   Ани Давидова

изслуша    докладваното  от   

председателя        (съдията)    ЕЛСА ТАШЕВА

гражданско  дело под № 796/2009 година

 

Производството е по чл.290 и сл. ГПК, образувано по касационната жалба на Г. Г. М. от гр. Т. против решение № 38/24.03.2009 год. по гр.дело № 59/2009 год. на Окръжен съд Т. , в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение, по отношение на определените квоти върху съсобствения апартамент. Поддържат се оплаквания за неправилност на съдебния акт, поради нарушение на материалния закон и необоснованост, както и поради съществено нарушение на съдопроизводствените правила, отменителни основания по чл.281, т.3 ГПК, затова се настоява за отмяната му в обжалваната част.

Ответницата по касационната жалба В. П. М. от гр. Т. изразява становище за нейната неоснователност и моли да се остави без уважение.

Въззивното решение е допуснато на касационно обжалване ся определение № 1092/30.11.2009 год. по гр.дело № 796/2009 год. на ВКС на РБ, ІІ-ро г.о., на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК.

Касационният съд обсъди доводите на касатора за наличие на отменителните основания по чл.281, т.3 ГПК, които намира за основателни, по следните съображения: за да остави в сила първоинстанционното решение № 510/11.12.2008 год. по гр.дело № 1015/2008 год. на Районен съд Т. , в частта, с която е допусната делба на съсобствения между страните апартамент, при квоти: 4233/89374 ид.ч. за Г. М. и 85141/89374 ид.ч. за В. М. , въззивният съд изцяло е споделил правните изводи на първоинстанционния съд за частична трансформация на лично имущество в придобиване на общата вещ, основанието на чл.21, ал.2 СК за определяне на по-голяма квота на съделителката М.

И. на въззивния съд са неправилни, тъй като са в противоречие с касационната практика, произнесла се вече многократно по подобни спорни правоотношения.

Безспорно е обстоятелството, че процесният апартамент № 20 в бл.70, вх.”В”, находящ се в кв.”З”, гр. Т., представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор № 7* с площ 62.06 кв.м. е закупен по времето на брака между страните, с договор от 11.02.1994 год., на името на двамата. Придобитият недвижим имот, на името на двамата, като съпружеска имуществена общност установява възникналите равни права на неговите преобретатели, с чието установяване те са се съгласили, подписвайки го. Тази договореност изключва претенцията за трансформация на лично имущество, заявена от съделителката М установяването й с допустимите процесуални средства, доказващи дарени средства от страна на нейната майка. Подписвайки договора за покупка на процесния имот, като съсобственик на същия, заедно със съпруга си-другия съделител, съделителката М е заявила и признала равния му принос в придобитата обща вещ и за съда е правнорелевантен фактът, относно действителните облигационни взаимоотношения между бившите съпрузи, както и тези с трети лица, при отсъствие на твърдения за недействителност на правната сделка.

Водим от горните съображения, ВКС на РБ, ІІ-ро г.о. счита, че след отмяната на неправилното въззивно решение в обжалваната му част следва да се произнесе по съществото на спора, по реда и условията на чл.293, ал.2 ГПК, като постанови съдебния си акт и допусне делбата на недвижимия имот, при равни квоти за съделителите, затова

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯВА решение № 38/24.03.2009 год. по гр.дело № 59/2009 год. на Окръжен съд Т. , в частта, с която е потвърдено решение № 510/11.12.2008 год. по гр.дело № 1015/2008 год. на Районен съд Т. , в частта, с която е допусната делба на съсобствен недвижим имот на апартамент № 20, находящ се в бл.70, вх.”В”, кв.”З”, гр. Т., при квота 4233/89374 ид.ч. за Г. Г. М. и квота 85141/89374 ид.ч. за В. П. М. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА между Г. Г. М. от гр. Т. и В. П. М. от с.гр. на апартамент № 20 в бл.70, вх.”В”, находящ се в кв.”З” гр. Т., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 7* с площ 62.06 кв.м., заедно с избено помещение № 20, с полезна площ 2.54 кв.м. и 1.41% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж

 

 

 

ПРИ РАВНИ ПРАВА за съделителите, както следва: за Г. Г. М. ½ ид.ч. и за В. П. М. ½ ид.ч.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

ЧЛЕНОВЕ: /п/

 

 

 

/СЛ

Вярно с оригинала!

СЕКРЕТАР: