Ключови фрази


Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 28

[населено място], 17.02.2022 г.


ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 1359/16.02.2022 г., констатира следното:
Постъпила е касационна жалба с вх. № 22709/14.12.2021 г. по вх.рег. на Апелативен съд София срещу Решение № 657 от 04.11.2021 г. по т.д. № 244/2021 г. на Апелативен съд София, с подател Национална здравноосигурителна каса.
Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК.
Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 17.11.2021 г., считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.
Жалбата е подадена на 14.12.2021 г. /изпратена по куриер: 13.12.2021 г./, т.е. - в законоустановения срок.
Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.
Подписана е от юрисконсулт С. С..
Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, приложено на л.19 от т.д. № 244/2021 г. на Апелативен съд София.
Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК.
Връчен е препис от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.
Постъпил е отговор от „„ПЪРВА ЧАСТНА МБАЛ“ – ВРАЦА“ ЕООД, [населено място], подаден чрез адв. Р. Х., с пълномощно приложено към отговора.
Не е представен платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30,00 лв.

С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на ІI т.о. на ВКСР А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА регистрирана преписка с вх. № 1359/16.02.2022 г. на Апелативен съд София за даване на указания на жалбоподателя да представи платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30,00 лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ: