Ключови фрази
Откриване на производство по несъстоятелност * недопустим съдебен акт * Обезсилване на решение * наследяване по закон * отказ от наследство


6
РЕШЕНИЕN 2
София, 12.03.2020 година
В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение в съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ:РОСИЦА БОЖИЛОВА
ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

при секретар: А. Йорданов
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията: Ел. Чаначева
т.дело N 1429/2019 година.

Производството е по чл.290 ГПК.
Държавата, представлявана от Министъра на финансите е подала касационна жалба срещу решение №123 от 16.01.2019г. по т.д.292/18г. на Бургаски апелативен съд.
Касаторът е изложил оплаквания за недопустимост, необоснованост и неправилност на въззивното решение.
Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:
С решението, предмет на обжалване, състав на Бургаски апелативен съд е потвърдил решение № 34 от 03.10.2018г. по гр.д. 86/16г. на БОС, с което е обявена неплатежоспособността на ЕТ „ Теотранс Ж. Ж.”, определена е началната дата на неплатежоспособността, наложена е обща възбрана и запор, назначен е временен синдик.
С определение №473 от 18.10.2019г., постановено по делото, решението е допуснато до касационно обжалване, поради вероятната му недопустимост.
Първостепенният – Сливенски окръжен съд е бил сезиран с молба на „Алианц банк България”, [населено място] за откриване производство по несъстоятелност на ЕТ „Теотранс – Ж. Ж.”, [населено място]. В молбата се излага че на 26.01.2016г. Ж. Т. Ж. е починала и за свой единствен наследник по закон е оставила низходящия си син- Т. Ж. Т.. Установено е по делото, че Т. Ж. Т. се е отказал от наследството на своята майка / вписано в специалния регистър на Сливенски районен съд под №46/. При тези фактически данни и след представяне на удостоверение за отказ от наследство от сестрата на починалата- Д. Т. И., първостепенния съд е изискал удостоверение за наследници, обхващащо всички редове, които следва да бъдат призовани към наследяване / стр. 91 т.д. 86/16 на СлОС/ . Т.е. след така вписаните откази от наследство на наследниците от първи до трети ред, съдът е следвало да очертае наследниците от четвърти ред по смисъла на чл.8, ал.4 ЗН. Едва след изчерпване на наследниците по закон, касаторът е могъл да бъде конституиран надлежно- като страна в производството- и в този смисъл без изчерпване на наследяването от четвърти наследствен ред, първостепенния съд е постановил недопустимо решение, което въззивният е потвърдил. Този извод се налага поради това, че съдът, както първостепенния, така и въззивният не са отчели правилно и не са призовали, респективно конституирали, наследниците по закон на Ж. Ж..
Както вече бе посочено, след изчерпване на първи и трети ред, съдът с оглед представеното удостоверение за наследници е следвало да определи четвърти ред- неговите степени, като следва принципа че по-близкия по степен родственик изключва по-далечния- арг. чл.8,ал.4 ЗН.С направеното с ТРОСГК №3/94г. разяснение за създадения четвърти наследствен ред- образуван само от роднини по съребрена линия и изведеното от систематичното тълкуване на чл.8,ал.1 ЗН образуване на степените които съдържа този ред – от ІІІ до VІ степен- се извежда и това, че съдът е следвало да съобрази именно по този начин поредността на наследяване и съответно на призоваване към наследяване в случая.
Освен това, не е съобразена от съдилищата и правната природа на отказа от наследство. Отказът от наследство е едностранен акт, за който законът изисква специална форма, като неговите последици са свързани с изключването на отказалия се от кръга на наследниците по закон, а неговия дял уголемява дяловете на останалите наследници от неговото коляно. Съдилищата не са съобразили, основен принцип при определяне на наследниците по закон, които следва да бъдат призовани към наследяване, като са разглеждали лица, които поради направен изричен отказ от наследството на общия наследодател на техните възходящи по права линия, не е следвало да се считат за такива от кръга на неговите наследници. Този извод се извежда от прякото разпореждане на възходящия с цялата наследствена част а това разпореждане, с оглед последиците му прекъсва правата на низходящата негова линия. В случая не се касае за наследство, което е открито преди смъртта на общия наследодател или не е прието от наследодателя / чл.57 ЗН/, а до лице, по-близко по степен, което се разпорежда окончателно с наследството, като с отказа си се изключва от наследствения кръг и по този начин прекъсва низходящата линия. Неговите низходящи, поради това, че той ги е изключил от наследяване със своите действия, не се призовават в следващата съребрена линия, определяща горната степен на четвърти ред, тъй като техният възходящ се е разпоредил и неговата част, вече е в патримониума на останалите наследници от съответната съребрена линия, към която принадлежи отказалия се и които по принцип, поради по-.близкото си родство с наследодателя,както и тяхните низходящи изместват следващата степен / арг. чл.8,ал.4 ЗН/. Или, за разлика от правото на заместване в първи ред наследяване, от което се извежда прекъсване на низходящата линия при отказ от наследство на възходящия, тук при четвърти наследствен ред, принципа че по-близкия родственик не се конкурира, а измества по-далечния важи и в случая, тъй като отказалия се, неговата съребрена линия и съответно низходящите на другите наследници от тази линия изместват преките наследници на отказалия се. Аргумент в подкрепа на това разбиране се извежда и от чл.57 ЗН, с оглед уредената наследствена трансмисия по отношение на наследниците по закон от четвърти ред, починали преди общия наследодател – към техните наследници, които не ги заместват, тъй като право на заместване в четвърти ред не съществува, а преминава възможността да наследят наследствените права на своя наследодател.
Когато отказалия се наследник е единствен в призовавания ред,респективно от реда са се отказали всички наследници, към наследство се призовават наследниците от следващия наследствен ред, респективно ако са от един ред към следващата степен.
Именно тези обстоятелства не са разгледани нито съобразени при преценка относно това кой следва да бъде конституиран на мястото на починалата едноличен търговец при наличие на надлежно вписани откази на наследниците от ред 1-3 .
В разглеждания случай четвърти наследствен ред, в който наследяването се осъществява по съребрена линия по степени от ІІІ до VІ – арг. чл.8, ал.4 ЗН, следва конкретно да се очертаят съребрените линии определящи степените, които се съдържат в този ред . Починалата- общ наследодател- Ж. Ж. е имала по съребрена линия на покойния си баща- Т. И. С., негови братя и сестри, а именно –С. С., Б. С. и Ц. К. / всичките починали преди общия наследодател –Ж. Ж., а по линия на своята майка -Б. И. С.- нейни братя и сестри- К. П.,Х. П. Д. П. и М. И.. Тези наследници са такива от трета степен и очертават първата съребрена линия на четвърти ред или ІІІ степен от него, които следва да бъдат призовани към наследяване, като всеки от тях изключва другите степени. В разглежданият случай от тази съребрена линия единствено М. И. е преживяла общия наследодател към момента на откриване на наследството. Същата обаче, се е отказала от наследството на Ж. Ж. / стр.90/, поради което при този отказ нейните наследници, с оглед посоченото по-горе не могат да се призовават към наследяване. При изчерпване на съребрената линия, следва да бъде призована към наследяване следващата - четвърта степен, в която са включени първите братовчеди на общия наследодател. С оглед удостоверяването, към момента на откриване на наследството такива надживели общия наследодател са - С. И., В. Д., А. Л., Т. П., В. Йорданов и В. П.. Всичките те, са депозирали откази от наследството на общия наследодател – по реда на посочването им на стр.99,стр.126,стр.139, стр.100, стр.102 и стр.116 / от д.86/16г. на СлОС/. М. П., починала на 21.12.2016г. е починала преди да приеме наследственото респ. преди да се откаже от него и в този случай по силата на чл.57 ЗН, нейният пряк наследник- С. П. с оглед уредената наследствена трансмисия наследява правото й на наследяване.Същият, обаче е депозирал отказ от наследството на Ж. – стр.184 и по този начин и тази съребрена линия е изчерпана.
Както вече бе обосновано наследниците на направилите отказ не се призоват към наследяване.След изчерпването на четвърта степен се призовава следващата – пета степен. В нея влизат преките наследници на починали преди общия наследодател първи братовчеди, а именно – Ж. Р.,П. П. и В. Р.. Те са депозирали отказ от наследството на общия наследодател- съотв.- стр. 185, стр.183 и стр. 185.След изчерпване на пета степен, с оглед отказите на всички от съребрената линия, следва шеста степен, която включва наследниците на починалата преди общия наследодател - С. Б., внучка на С. С. / чичо на общия наследодател/, а именно – В. Й. Б. и Б. Йорданов Б.. Последните на основание чл.8,ал.4 ЗН и чл.57 ЗН следва да бъдат призовани към наследяване, респективно конституирани в производството.
Наличието на наследници по закон изключва приложението на чл.11 ЗН, който като условие за действието му, въвежда изискване лицето да няма наследници по закон, респективно всичките наследници по закон да са се отказали от наследството. Следователно, първостепенният съд неправомерно, без да изчерпи редът на наследниците по закон е конституирал като ответник в производството по несъстоятелност на едноличния търговец, държавата. Т.е. решението е постановено спрямо субект, който не е пасивно процесуално легитимиран да поеме наследството на едноличния търговец и съответно по отношение на него постановеният акт е недопустим.Или, постановените решения следва да бъдат обезсилени, производството по отношение на Държавата прекратено, а делото върнато на първостепенния съд за конституиране на наследниците по закон на починалата- Ж. Ж..
Проверката по допустимостта на постановения съдебен акт, предхожда тази по основателността на жалбата и след констатация за това, че постановения съдебен акт е недопустим, съдът не може да се произнесе по съществото на спора и да разгледа направените от касатора оплаквания.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение
Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение №123 от 16.01.2019г. по т.д.292/18г. на Бургаски апелативен съд и потвърденото с него решение №34 от 03.10.2018г. по т.д. 86/16г. на Сливенски окръжен съд .
ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на Държавата, представлявана от Министъра на финансите
ВРЪША делото за ново разглеждане от Сливенски окръжен съд при друг съдебен състав.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: