Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 341

Гр. София, 14.09.2020 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 24.07.2020 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
Ч. т. д. № 1063/2020 г., за да се произнесе, взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, чрез процесуален пълномощник, срещу определение от 18.02.2020 г. по в.гр.д. № 952/2019 г. на Софийски апелативен съд, Гражданско отделение, 4 състав. С обжалвания акт, на основание чл.631 ал.1 изр.1 вр. чл.633 ГПК, е спряно производството по делото, до произнасяне на Съда на Европейския съюз по дело № С-745/2019 г., образувано въз основа на отправено преюдициално запитване по гр.д. № 27456/2017 г. на СРС, 165 състав /по въпроси относно неравноправния характер на клауза от договор за банков кредит, регламентираща променлив лихвен процент и дали при приемането й за нищожна може да се приложи лихвеният процент, определен между страните към момента на сключване на договора, а ако не – дали е допустимо присъждането на лихва и пр./.
В частната жалба се поддържат доводи за неправилност на атакувания съдебен акт /не е обоснована връзка между спора по настоящото дело и дело № С-745/19, както и на какво основание съдът приема, че отв. Любима П. С. има качество на потребител по см. на § 13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, след като кредитът е отпуснат за строителство на имоти, които не са за задоволяване на лични /жилищни/ нужди, а именно ателие и магазин/. По съображения в горния смисъл се моли определението да бъде отменено и делото да се върне на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Насрещната страна, чрез процесуален пълномощник, с писмен отговор оспорва основателността на частната жалба.
Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение, след като прецени данните по делото, приема, че частната жалба е процесуално недопустима.
Обжалваното определение за спиране е постановено на основание чл.631 ал.1 ГПК - поради вече отправено преюдициално запитване от друг национален съд по въпроси, имащи значение за висящото пред САС въззивно производство. Невъзможността за инстанционен контрол на този съдебен акт е изрично регламентирана в изр.2 на чл.631 ал.1 ГПК, без разграничаване на хипотезата, в която има отправено преюдициално запитване от друг национален съд на държава членка или от национален съд на друга държава членка, или запитване от съда по висящото в.гр.дело по въпроси, за правилното разрешаване на които е необходимо тълкуване на разпоредби от правото на Европейския съюз. Следователно, атакуваното определение е необжалваемо и частната жалба следва да бъде оставена без разглеждане. В същия смисъл е и практиката на ВКС по ч.т.д. № 2075/2019 г. на ІІ т.о. и ч.т.д.№ 2001/2019 г. на І т.о., поддържана от настоящия съдебен състав.
Предвид горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД срещу определение от 18.02.2020 г. по в.гр.д. № 952/2019 г. на Софийски апелативен съд, Гражданско отделение, 4 състав.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на ВКС, ТК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: