Ключови фрази
Отменителен иск * съпружеска имуществена общност * относителна недействителност * увреждане на кредитор * договор за дарение * договор за покупко-продажба

РЕШЕНИЕ № 85

София, 06. януари 2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на пети март две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов
Борис Илиев
при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 3017 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:
Производство по чл. 290 ГПК.
Допуснато е касационното обжалване на решение № 16/22.01.2012 на Пазарджишкия окръжен съд по гр.д. № 1072/2012, с което е отменено решение № 800/15.10.2012 на Пазарджишкия районен съд по гр.д. № 3216/2011, като са уважени предявените искове за обявяване относителната недействителност на прехвърлителни сделки на имоти съпружеска имуществена общност по чл. 135 ЗЗД. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправния въпрос може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл.135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност.
По повдигнатия правен въпрос е разрешен в т. 1 ТР № 5/2013, ВКС, ОСГТК по гр.д. № 5/2013, съгласно което за личен дълг на единия съпруг разпоредителната сделка с имот, притежаван в режим на съпружеска имуществена общност, се обявява за относително недействителна по реда на чл.135 ЗЗД за ½ идеална част от имота.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК, я намира основателна поради следните съображения:
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че първите двама ответници за прехвърлили на последния (техен син) процесните имоти съпружеска имуществена общност, с което са увредили ищеца (кредитор на първия ответник). Недействителността обхваща изцяло увреждащите сделки, тъй като съпружеската имуществена общност е бездялова.
Правилно въззивният съд е приел, че длъжникът е увредил кредитора с оспорваните сделки, като презумпцията за знание за увреждането у третото лице не е оборена. В нарушение на материалния закон обаче съдът е приел, че недействителността по отношение на кредитора обхваща и разпорежданията, извършени от съпругата-недлъжник.
Видно от изложеното въззивното решение в частта, в която предявените искове са уважени за над ½ от прехвърленото с оспорваните сделки е постановено в нарушение на материалния закон, поради което следва да бъде отменено в тази част, като за същата част предявените искове бъдат отхвърлени.
На касаторите И. Д. Ш., извършващ търговия под фирмата [фирма], [населено място] и Е. К. Ш. следва да бъде присъдена сумата 97,00 лева разноски в касационното производство.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 16/22.01.2012 на Пазарджишкия окръжен съд по гр.д. № 1072/2012.
ОТХВЪРЛЯ предявените от [фирма], В. срещу И. Д. Ш., извършващ търговия под фирмата [фирма], [населено място], Е. К. Ш. и Д. И. Ш. от [населено място] искове за обявяване на относителната недействителност на извършените договор за дарение на недвижим имот с нотариален акт № ** т. * рег. № **** н.д. № 66/2011 на Нотариус М. с район на действие Пазарджишки районен съд и договор за продажба на недвижим имот с нотариален акт № *** т. * рег. № **** н.д. № 97/2011 на Нотариус М. с район на действие Пазарджишки районен съд в частта над Ѕ от прехвърлените имоти.
ОСЪЖДА [фирма], В. да заплати на И. Д. Ш., извършващ търговия под фирмата [фирма], [населено място] и Е. К. Ш. от [населено място] сумата 97,00 лева разноски по делото.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.