Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 397


гр.София, 14.05.2021 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на десети май, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател: МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
Членове: ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 1032 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.
Образувано по касационна жалба на „Енерго–Про Продажби“ АД чрез адвокат Л. М. от АК-В. Т. срещу решение № 1720 от 11.12.2020 г. по в.гр.д.№ 2785/2020 г. на Окръжен съд Варна, с което се потвърждава решение от 06.07.2020 г. по в.гр.д.№ 17839/2019 г. на Районен съд Варна и е уважен предявения иск на Ж. М. П. против „Енерго–Про Продажби“ АД, по чл.124, ал.1 ГПК, да бъде установено, че не дължи сумата от 5910,89 лева, коригирана сметка за електроенергия на обект [населено място], кв.., ул.“...... № 63, за периода от 09.11.2017 г. до 08.11.2018 г., начислена по фактура № [ЕГН] от 16.10.2019 г.
В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост, а в изложение към жалбата се поддържа, че е налице основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК за допускане на касационно обжалване въпросите: 1. След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.56 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017 г., постановено по адм.д. № 2385/2016 г. от петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително? 2. Приложими ли са общите правила по ЗЗД във връзка със задължението на купувача да плати цената на доставената стока - чл.183 от ЗЗД в отношенията между доставчик на ел.енергия и абонат?
От Ж. М. П. чрез адвокат Д. И. от АК-В. е подаден писмен отговор, с който оспорва доводите в касационната жалба, като твърди, че не е налице основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК и претендира сторените разноски.
За да постанови решението, въззивният съд е приел за основателен предявения иск да се установи незаконосъобразно коригиране на сметката на потребител на електроенергия, тъй като при извършване на техническата проверка - 08.11.2018 г. /след публикуване на решение № 1500/06.02.2017 г. на ВАС по адм.д. № 2385/2016 г. /ДВ, бр.15 от 14.02.2017 г./, липсва нормативно уредена възможност за доставчиците да начисляват ел.енергия на основание чл.50 ПИКЕЕ. Според мотивите на решението, след като не е предвидена възможност за едностранна корекция на доставеното количество електрическа енергия в действащото законодателство, не се обосновава правото на ответника да коригира сметката на ищцата за електроенергия, поради което отрицателният установителен иск е основателен.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира, че са налице предпоставките за допускане на касационно обжалване въпросите: „След отмяната на чл.1 до чл.47 и чл.52 до чл.56 от ПИКЕЕ с решение № 1500 от 06.02.2017 г., постановено по адм.д. № 2385/2016 г. от петчленен състав на ВАС, могат ли да се прилагат разпоредбите на чл.48 до чл.51 включително?“ и „Приложими ли са общите правила по ЗЗД във връзка със задължението на купувача да плати цената на доставената стока - чл.183 от ЗЗД в отношенията между доставчик на ел.енергия и абонат?“ Въпросите обуславят изхода на делото и крайните изводи на въззивния съд, но са разрешени в противоречие с практиката на Върховния касационен съд, което е основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 1720 от 11.12.2020 г. по в.гр.д.№ 2785/2020 г. на Окръжен съд Варна.
УКАЗВА на „„Енерго–Про Продажби“ АД чрез адвокат Г. В. от АК-С., в едноседмичен срок от съобщението да представят доказателства за платена държавна такса по сметката на Върховния касационен съд в размер на 118,22 (сто и осемнадесет лева, двадесет и две стотинки) лева.
След представяне на доказателства за внесена държавна такса, делото да се докладва на председателя на Четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд за насрочване в открито заседание.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.