Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 27

[населено място], 17.02.2022 г.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 2189 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 248 ГПК.

Образувано е по молби и на двете страни по делото за изменение /допълване/ на определение № 60206/20.10.2021 г. в частта за разноските. По същество с молбите се претендира присъждане на разноски съобразно изхода на делото. От „Резон“ ООД е направено и възражение по смисъла на чл. 78, ал. 5 ГПК.

Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, приема следното:

Молба вх. № 68 307/02.11.2021 г. е подадена от надлежни страни и в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество молбата е основателна.

С определение № 60 512/08.09.2021 г. по т. д. № 2189/2020 г. не е допуснат касационен контрол по подадена от „Резон“ ООД касационна жалба. Ответниците по тази жалба са депозирали съвместен отговор чрез процесуалните си представители, за който са представени доказателства, че е заплатено общо възнаграждение в размер на 9 779, 10 лв. Соченото възнаграждение не се явява прекомерно по смисъла на чл. 78, ал. 5 ГПК, предвид разписаните в чл. 7, ал. 1, т. 4, чл. 7, ал. 2, т. 4 и §2а от Допълнителните разпоредби на Наредба № 1/2004 г. правила, при отчитане на завишената фактическа и правна сложност на спора. Ето защо, на ответниците следва да бъдат присъдени разноски в общ размер на посочената по – горе сума.

Молба вх. № 68 901/22.11.2021 г., подадена от процесуалните представители на „Резон“ ООД, също е в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК и е депозирана от надлежна страна. Молбата е и основателна, предвид частично прекратеното производство по настоящото дело с определение № 60 206/20.10.2021 г. и недопускане до касационен контрол на съвместната жалба, подадена от „ШАНЕЛ САС“ и „ШАНЕЛ САРЛ“. Разноски следва да бъдат присъдени на „Резон“ ООД в размер на 5 460 лв., съобразно заплатеното възнаграждение в общ размер на 10 920 лв., включващо възнаграждение за изготвяне на касационна жалба, отговор и осъществяване на процесуално представителство.

С тези мотиви съставът на първо търговско отделение на ВКС


О П Р Е Д Е Л И :


ОСЪЖДА „Резон“ ООД, ЕИК[ЕИК], да заплати на „ШАНЕЛ САС“ и „ШАНЕЛ САРЛ“, чрез адвокат Чутуркова, сума в размер на 9 779, 10 лв.

ОСЪЖДА „ШАНЕЛ САС“ и „ШАНЕЛ САРЛ“, чрез адвокат Чутуркова, да заплатят на „Резон“ ООД, ЕИК[ЕИК], сума в размер на 5 460 лв.

Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.