Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 47

гр.София, 31.01.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти януари, две хиляди двадесет и втора година, в състав:

Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
Членове: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 2931 по описа за 2021 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.
Образувано по касационна жалба вх.№ 261406/05.04.2021 г. на „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД чрез адвокат И.-А. Н. от АК–София срещу решение № 260038/25.02.2021 г. по в.гр.д.№ 666/2020 г. на Окръжен съд Ловеч, с което се отменя решение от 28.08.2020 г. по гр.д.№ 1313/2019 г. на Районен съд Ловеч и са отхвърляни исковете на „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД против „ПЕТРОЛ“ АД, на основание чл.195, ал.3, вр. с ал.1 ЗЗД, за обезщетение на причинени вреди от продажбата на некачествено гориво, съответно: 480 лева с ДДС, представляваща стойността на извършено лабораторно изследване; 9331,20 лева с ДДС – стойността на ремонта на увредения автомобил, собственост на трето лице, предоставен по договор за лизинг на ищеца, както и 213,31 лева с ДДС – извършени разходи за пътна помощ, труд и части, ведно със законните лихви от подаване на исковата молба – 09.11.2018 г., до изплащането им.
От „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД чрез адвокат И.-А. Н. от АК–София е подадена и частна жалба вх.№ 261983/03.06.2021 г. против определение от 19.04.2021 г. по гр.д.№ 666/2020 г. на Окръжен съд Ловеч, с което се отхвърля молбата им за изменение на въззивното решение по делото в частта му за разноските.
В касационната жалба се твърди, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и необоснованост, а в изложение към жалбата се поддържа, че са налице основания за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и ал.2 ГПК по конкретно формулирани въпроси и „очевидна неправилност“ на решението на въззивния съд.
От „ПЕТРОЛ“ АД е подаден отговор в срока по чл.287 ГПК с доводи за процесуална недопустимост на въззивното решение, тъй като цената на иска е под 20 000 лева, а делото има за предмет търговски спор.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира че въззивното решение не подлежи на касационно обжалване, с оглед на което подадената касационна жалба следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима по следните съображения:
Съгласно чл.280 ал.3 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лева – за граждански дела и до 20 000 лева – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост. В конкретния случай, предвиденият минимален праг за касационно обжалване на въззивното решение е 20 000 лева, тъй като възникналият правен спор е за качеството на продаденото между търговци, т.е. делото има за предмет правоотношение, възникнало от сделка във връзка с упражнявано от търговец занятие. Дружеството-ищец е предявило за съвместно разглеждане обективно кумулативно съединени искове на основание чл.195, ал.3, вр. с ал.1 ЗЗД, но всяка от претенциите за обезщетение на причинените имуществени вреди е с цена на иска под установения минимален праг за достъп до касационно обжалване предвиден в закона, поради което касационната жалба следва да се остави без разглеждане като процесуално недопустима.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, констатира че определението по чл.248, ал.1 ГПК на въззивния съд подлежи на обжалване, но пред съответния апелативен съд, съгласно чл.274, ал.2, изр.1 ГПК, с оглед на което частна жалба вх.№ 261983 от 03.06.2021 г. на „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД, следва да бъде изпратена по компетентност на Апелативен съд Велико Търново.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба касационна жалба вх.№ 261406/05.04.2021 г. на „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД чрез адвокат И.-А. Н. от АК–София срещу решение № 260038/25.02.2021 г. по в.гр.д.№ 666/2020 г. на Окръжен съд Ловеч.
ИЗПРАЩА частна жалба вх.№ 261983 от 03.06.2021 г. на „ЧАНОВЕ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД чрез адвокат И.-А. Н. от АК–София срещу определение от 19.04.2021 г. по гр.д.№ 666/2020 г. на Окръжен съд Ловеч, с което се отхвърля молбата за изменение на въззивното решение по делото в частта за разноските, по компетентност на Апелативен съд Велико Търново.
ПРЕКРАТЯВА частно гр.д.№ 2930/2021 г. на ВКС, ІV г.о.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.