Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№101

Гр.София, 16.03.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети март през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

МАЙЯ РУСЕВА

при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д.N.797 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх.№.23048712/11.11.21 на „Пътстрой“ООД против определение №.614/18.06.21 по в.ч.г.д.№.6418/21 на СГС, ІІ въззивен брачен състав. – с което е отменено разпореждане за незабавно изпълнение и за издаване на изпълнителен лист от 28.01.21 по ч.г.д.№.43777/20 на СРС, ГО, 113с., в частта срещу солидарно отговорните длъжници „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения “ЕООД и „Пи Ес Пи“ЕАД, като молбата за незабавно изпълнение и за издаване на изпълнителен лист срещу същите е отхвърлена и издаденият изпълнителен лист – обезсилен.
Ответната страна „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения “ЕООД оспорва жабата, вкл. като недопустима; „Пи Ес Пи“ЕАД не взема становище.
Частната жалба е недопустима.
Съгласно приетото в т.8 на Тълкувателно решение №.4/18.06.2014 по т.д.№.4/13 на ОСГТК на ВКС въззивните определения, постановени в заповедното производство, не подлежат на касационно обжалване. По съществото си това производство е двуинстанционно - арг. от чл.413 ал.2, чл.418 ал.4, чл.419 ал.1 ГПК - като законът не е предвидил, че в посочените хипотези въззивните определения, независимо от това дали с тях се уважава или отхвърля частната жалба, подлежат на касационно обжалване. При това положение съгласно чл.274 ал.4 ГПК изобщо не подлежат на обжалване пред Върховния касационен съд постановените в заповедното производство определения, включително и преграждащите. Основание за обжалваемост не може да бъде изведено и от нормата на чл.274 ал.3 т.2 ГПК - съгласно която подлежат на касационно обжалване определения, даващи разрешения по същество на други производства. Заповедното производство не е "друго производство" по смисъла на закона, защото е уредено като самостоятелно, факултативно и предшестващо исковия процес. Предвид изложеното следва да се приеме, че частната жалба, като подадена срещу окончателен съдебен акт, е недопустима и трябва да бъде оставена без разглеждане.
Мотивиран от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационната жалба вх.№.23048712/11.11.21 на „Пътстрой“ООД против определение №.614/18.06.21 по в.ч.г.д.№.6418/21 на СГС, ІІ въззивен брачен състав.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: