Ключови фрази

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 466
София, 15.11.2017 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на шести ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ГЕРГАНА НИКОВА


при участието на секретар
изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА
гр.дело № 1860/2017 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано по касационната жалба вх. Nо 47/17.03.2017 год. на Б. Б. Х. от [населено място] , област К. заявена през процесуалния представител адв. Е. Д. АК С. З. срещу въззивно Решение Nо 15 от 13.02.2017 година, постановено по гр. възз.д. Nо 207/2016 година на ОС –Кърджали.
С посоченото решение , окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е обезсилил решението на първата инстанция , с което е признато за установено по отношение на Р. Я. Б./ ответник/, че Б. Б. Х. е собственик на ПИ с идентификатор 40909.113.214 с площ от 872.43 кв.м. по КККР на [населено място] , с номер от предходен план 6254 в кв. 171 парцел X по ПУП-ПРЗ , находящ се в кв. В. , [населено място] на основание Решение No 2335/22.06.2000 год. на ОбСЗ- [населено място] за възстановяване право на собственост на земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници и е осъдил ответникът да предаде владението на посочения недвижим имот на основание чл. 108 ЗС , като е върнал делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане.В мотивите на съдебния акт е прието, че констатираната процесуална недопустимост в резултат на разгледан на незаявено правно основание установителен иск за собственост.
С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно , като постановено в нарушение на процесуални правила – чл. 247 ГПК и чл. 270 ал.3 ГПК , основание за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.
С изложението по делото се иска да се допусне касационно обжалване по чл. 280 ал. 1 т.3 ГПК с довод , че по правния въпрос/ доформулиран от съда/ : процесуално недопустимо ли е съдебно решение по заявен иск по чл. 108 ЗС в хипотези на непълно посочване на юридическото основание на възникване на защитаваното право на собственост в диспозитива на съдебния акт касаещ установителната част на решението, но несъответстващо отчасти на заявено с исковата молба и разгледано с мотивите на решението правно основание по см. на чл. 77 ЗС, липсва задължителна съдебна практика което обстоятелство обуславя основателността на искането да се допусне касационното обжалване.
В срока по чл.287 ГПК е подаден писмен отговор от защитата на ответника Р. Б.- адв.Н. П. АК-К. ,се оспорва наличие на основания за допускане на касационното обжалване поради неточно формулирани въпроси, липса на предприети адекватни мерки за защита , доколкото се поддържат твърдени за допуснати нарушение на процесуални правила. Поддържа се , че обжалваното решение е правилно и не са налице основания за неговата отмяна.Претендират се разноски за касационното производство.
Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания по чл. 280 ал. 1 ГПК и чл. 280 ал.2 ГПК/ ред. до изм. ДВ. бр.86/2017 год./ ,намира :
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК, касае обжалване на въззивно решение, с което е налице произнасяне по заявен иск за собственост и е процесуално допустима.
След преценка на наведените доводи, настоящият състав намира, че са налице предпоставките на закона за допускане на касационно обжалване в приложното поле на чл.280 ал.1 т.3 ГПК.
Въпросите , свързани с предпоставките един съдебен акт да е процесуално недопустим, в хипотезата по заявен иск по чл. 108 ЗС при непълно посочване на юридическото основание на възникване на защитаваното право на собственост в диспозитива на съдебния акт касаещ установителната част на решението, но несъответстващо отчасти на заявено с исковата молба и разгледано с мотивите на решението правно основание по см. на чл. 77 ЗС, обуславят основателността на искането на касатора , тъй като в цитираното ТР на ОСГК на ВКС тази хипотеза не е разгледана и липсва съдебна практика .
При допускане на касационното обжалване , касаторът дължи да заплати и пропорционална ДТ , която по делото е в размер на 145.20 лв. / сто четиридесет и пет и 0.20 лв. /, в седмичен срок от съобщението.При неплащане на ДТ в срок, касационното производство ще бъде прекратено.
По изложените съображения и на основание чл. 288 ГПК във вр. с чл. 280 ал.1 т.3 ГПК, състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване по касационната жалба вх. Nо 47/17.03.2017 год. на Б. Б. Х. от [населено място] , област К. заявена през процесуалния представител адв. Е. Д. АК С. З. срещу въззивно Решение Nо 15 от 13.02.2017 година, постановено по гр. възз.д. Nо 207/2016 година на ОС –Кърджали.
УКАЗВА на касатора Б. Б. Х. задължението за внасяне на пропорционална ДТ от 145.20 лв. / сто четиридесет и пет и 0.20 лв. /,вносима по сметка на ВКС в седмичен срок от съобщението.При неплащане на ДТ в срок, касационното производство ще бъде прекратено.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на ......................................................................,за която дата страните да се призоват по реда на чл. 289 ГПК, като на касатора се съобщи задължението за внасяне на пропорционална ДТ и указанието , че при невнасяне на сумата в седмичен срок от съобщението, делото ще бъде прекратено.
На касатора да се изпрати препис от настоящото определение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: