Ключови фрази

Р Е Ш Е Н И Е

№ 60208
гр. София, 04.01.2021 г.
В И М Е ТО НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

при участието на секретаря Д.Никова .
изслуша докладваното от съдията Емил Томов гр.дело № 126/2021 година.
Производството е по реда на чл.290 от ГПК.

Разглежда се касационна жалба на П. В. К. срещу решение № 11693 от 24.07.2020 по в. гр.дело № 2679/2019г на Софийски апелатевен съд. Отменено е решение №640/28.01.2019г на Софийски градски съд , като е отхвърлен иска на настоящия касатор по чл. 40 ЗЗД за прогласяване на недействителност на договор от 30.03.2011г за покупко- продажба на недвижим имот- етаж от жилищна сграда , заедно с 1/2 ид част от дворно масто в [населено място].Продавачът,наследодател на ищеца е бил представляван при сключване на договора от ответницата Д. К. Н.,същата и купувач ,договаряла със себе си, за което е била и овластена от наследодателя В. Т. К. с две нотариално заверени пълномощни.Отхвърлен е също така иск на основание чл. 108 ЗС срещу последващия приобетател Г. П. П.
По делото е установено ,че ищецът е единствен наследник по закон на В. Т. К. , последният починал на 30.04.2011г в дома си в [населено място] , [жк], [улица]. Два месеца преди смъртта си , на дата 02.03.2011г наследодателят е посетен в дома си от нотариус заверил последователно(предвид поредността по рег.номера) : пълномощно 2551/02.03.2011г,със заверка на подпис,с което В. Т. К. упълномощава безсрочно Д. К. Н. да извършва всякакви правни действия,сделки на управление, включително разпоредители ,в това число да договаря сама със себе си , да го представлява пред държавни и общински органи ,да го представлява пред Банки и др финансови институции ,в това число без ограничения да внася и тегли суми , да разкрива и закрива сметки ,да извършва всякакви преводи и транакции , да подписва всякакви декларации , както са изброени примерно много други правомощия в най- широк обем ; договор ,рег. № 2560/02.03.2011г при заверка на подписите на В. Т. К. и Д. К. Н.,представляващ предварителен договор между тях за покупко- продажба на собствения на продавача В. Т. К. недвижим имот , описан в т.1 като първи етаж от двуетажна жилищна сграда ,нах. се в [населено място] [жк], [улица].,представляваща едно жилище -описано подробно, без дворното място ,също подробно описано, за сумата 80 000 лв (т.2)която цена купувачът Д. К. Н. се задължава да плати изцяло по банков път в срок до 10 дни ; пълномощно рег.№2561/02.03.2011г заверка на подпис ,рег.№2562/ 02.03.2011г за заверка на съдържание , с което В. Т. К. упълномощава Д. К. Н. да го представлява пред нотариус при извършване на всякакви сделки на разпореждане ,включително и да договаря сам със себе си , като договаря цени и условия каквито сметне за необходимо ,по отношение на негов имот -първи етаж от двуетажна жилищна сграда ,нах. се в [населено място] [жк], [улица].,представляваща едно жилище заедно с 1/2 ид. част от подпокривно пространство ,без дворното място, също подробно описано. Пълномощничката е овластена да го представлява и при сключване на предварителни договори.В документа има ръкописна добавка „да запази за мен докато съм жив право на ползване “ .
На 28.03.2011г ,тъй като не можел да се придвижва сам поради влошено здраве ,наследодателят на ищеца е посетен в дома си на същия адрес ,от помощник- нотариус , заверил подпис и съдържание на пълномощно рег.№3689, 3690/28.03.2011г с което В. Т. К. упълномощава Д. К. Н. да го представлява пред нотариус при извършване на всякакви сделки на разпореждане ,включително и да договаря сам със себе си ,като договаря цени и условия каквито сметне за необходимо ,по отношение на негов имот -1/2 ид част от дварно място , цялото от 490 кв.м.,описано по документ за собственост ,по регулационно отреждане и по съседи , като в описаното място в [населено място] [жк], [улица], посторена двуетажната сграда ,който приземен /първи/ етаж е описаният в документите от 02.03.2011г и собственост на упълномощителя .Пълномощното включва В. Т. К. да бъде представляван от Д. К. Н. във всички отношения , за уреждането на всички обстоятелства,свързани с упоменатите разпоредителни действия , в това число да получава и се разпорежда с парични суми .Изявено е условие да запази за упълномощителя пожизнено право на ползване.
На 30.03.2011г е оформен нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №.........., том........., рег.№ .............., дело №.......... пред същия нотариус. В качеството си на пълномощник на продавача В. Т. К.,, първата ответница Д. К. Н. е прехвърлила собствеността на описания в двете пълномощни недвижим имот, представляващ първи /приземен/ етаж от жилищна сграда застроен върху 93 кв.м., представляващ едно жилище, състоящо се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения , заедно с 1/2 ид. част от подпокривно пространство заедно с 1/2 ид. част от правото на собственост върху дворното място ,в което е построена сградата , на себе си като купувач за сумата от общо 95 405 лева , като в качеството на пълномщник Д. К. Н. е заявила в акта ,че продавача В. Т. К. е получил от купувача чрез банков превод ,по банкова сметка на продавача сумата 80 000 лв преди подписване на нотариалния акт,и сума в размер на 15 405лв. продавача В. Т. К. е получил от купувача чрез банков превод,по банкова сметка на продавача при подписване на нотариалния акт.
„Интернешънъл Асет Банк” АД – клон Младост е издала удостоверение №1042/03.09.2014 от което се установява, че по банковата сметка, открита на името на В. Т. К.,въз основа на нотариално завереното пълномощно от 02.03.2011 г.,на същата дата Д. К. Н. е внесла 80 000 лева с основание „предварителен договор за покупко-продажба“ и на същата дата е изтеглела същата сума , както и на 30.03.2011 г. е внесла 15 405 лева с основание – „по договор за покупко-продажба“ изтеглени от нея на същата дата.Представени са вносните бележки .
Данъчната оценка на имота е в размер от 95 404, 30 лева.
От приета по делото съдебно-оценителна експертиза се установява, че към м.март 2011 г. пазарната оценка на продадения имот е в размер от 231 600 лв.

По делото е представен нотариален акт за дарение №..............., том .........., рег.№ .................., дело № .......... от ............... г., от който се установява, че Д. К. Н. е дарила на дъщеря си Г. П. П. процесния имот.Искът по чл. 108 ЗС е предявен срещу последната .
Между страните е влязло в сила решение №1058 от 22.05.2015г по гр.д № 1107/2015г на САС, с което е отхвърлен предявен от настоящия ищец иск срещу първата ответница за плогласяване нищожността на договора от 30.03.2011г за покупко- продажба ,като прикриващ договор за дарение. Искът е бил оспорен и е останал недоказан поради липса на обратен документ , а изтеглянето на сумите по банковия превод веднага след внасянето са индиция , която не е достатъчна за извод, че се прикрива на дарение. .

Въззивният съд е ревизирал изводите на първоинстанционния съд и за да отхвърли иска с правно основание чл. 40 ЗЗД е приел ,че увреждане не се установява при упълномощаване за разпореждане ,включително чрез продажба на конкретно притежаван от наследодателя на ищеца недвижим имот,предвид липсата на ограничение на разпоредителната власт,включително относно цената в случай на продажба(упълномощителна свобода).Поради това е прието ,че фактическият състав на недействителността по чл. 40 ЗЗД–обективен и субективен, не е доказан. Упълномощителят не е ограничил представителната власт като е изразил ясно и еднозначно макар и най- общо воля за разпореждане със свое имущество и съгласно чл. 39, ал.1 вр чл. 9 ЗЗД, представителната власт е включвала възможността за пълномощника да избира и да договаря във всяка една от насоките /цената , условията за плащане/ ,по отношение на които не е ограничен , т.е условия каквито упълномощеното лице намери за добре,както е било волеизявено в съдържанието на пълномощното,включително да договаря със себе си. Продажна цена ,близка до данъчната оценка , не може да се тълкува като договаряне във вреда на представлявания. Дадените 80 000лева - част от продажната цена, са внесени реално в банка по сметка на упълномощителя – прехвърлител ,като обстоятелството че са изтеглени същият ден и от същия пълномощник ,след като ответницата Д. Н. е била изрично овластена включително за това действие ,според въззивния съд не следва да се тълкува като договаряне във вреда на представлявания .
Ищецът е обжалвал въззивното решение чрез пълномощника си адв.В Я. поради противоречието му с процесуалния и материалния закон.В касационната жалба се поддържат оплаквания за съществени процесуални нарушения ,незаконосъобразност и необоснованост. Не са обсъдени доводите и доказателствата, сочещи превратно упражняване на представителна власт при наличие на три броя предоставени пълномощни, заверени нотариално . Спорно по делото е не дали тези пълномощни имат реквизити по смисъла на разясненията в т.1 от ТР №5/2016г на ОСГТК ,по който въпрос въззивният съд е изложил мотиви , а дали упражняването на правата по тях е превратно,при увреждащо действие , в светлината на решението по т.3 от ТР №5/2016г на ОСГТК.Обстоятелства и доводи , изтъкнати като основание на иска по чл. 40 ЗЗД въззивният съд не е обсъдил и разгледал , а единственият решаващ мотив е изведен от неотносимите за случая разяснения по т.1 от ТР №5/2016г на ОСГТК. В писмена защита се изтъква противоречието мужду изразената в един и същи ден воля в пълномощното и предварителния договор относно цената и условията .Именно пълномощното е с нотариално заверено съдържание. Като пълномощник на продавача и действайки лично за себе си като купувач , първата ответница е сключила договора за покупко- продажба на 30.03.2011г при тежък конфликт на интереси. В този момент паричната сума ,съставляваща продажната цена не е в разпореждане на продавача, а е изтеглена от пълномощника в деня на внасянето .Осъществено е превратно упражняване на правата по трите пълномощни , за да бъдат получени от пълномощника и двете насрещни престации - недвижимия имот и продажната му цена, затова и договорът не е породил действие по отношение на представлявания .
Ответниците по касационната жалба Д. К. Н. и Г. П., са заявили отговор чрез адв.П. М. в който я оспорват като неоснователна по същество. Ответницата е действала в пределите на представителната власт и не във вреда на представлявания , а съобразно неговата воля. Няма недобросъвестно изпълнение в рамките на представителната власт. Преди сключване на сделката ,между страните е бил подписан предварителен договор. Упълномощителят се е съгласил с параметните на подготвяната сделка ,с уловието да му бъде запазено пожизнено право на ползване Имало е условие за запазване правото на ползване , вписано в пълномощното и спазено при продажбата. Изтъква се необходимостта да бъде зачетено съгласието на представлявания за накърняване на имуществото му,спазените условия в предварителния договор.Продажната цена е изцяло заплатена по банков път в полза на продавача,като по силата на друга упълномощителна сделка ,първата ответница е изтеглила парите и му ги е предала.Това е отделна доверителна сделка , правата по нея също не са упражнени превратно.

С определение №426 от 26.05.2021г на ВКС , ІІІ г.о жалбата е допусната до разглеждане по въпросите : следва ли ако въззивната инстанция приеме ,че доказателствената стойност на едно от писмените доказателства не е възприета правилно, да подчини мотивите си единствено на него,без да извършва оценка на останалите доказателства поотделно и в съвкупност . Съдържание на пълномощното упълномощеният да уговори продажна цена „каквато намери за добре“ освобождава ли съда от задължението да изследва въпроса за сключен договор във вреда на представлявания .
По първия правен въпрос, обусловил допускане на касационната жалба до разглеждане, Върховен касационен съд,ІІІ г.о изтъква установената и задължителна за съдилищата съдебна практика в ППВС №7/65г. и т.19 от ТР № 1/04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС,съгласно която мотивите към въззивното решение трябва да отразяват решаващата дейност на съда по съществото на правния спор В ТР №1/09.12.2013 по т.д № 1/2013г ОСГТК, при действащия понастощем процесуален ред на въззивно производствно е разяснена ролята на въззивната инстанция като решаващ ,а не като проверяващ доказателствени изводи на първата инстанция съд.Задължението да се обсъдят всички доводи и събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност произтича от разпоредбата на чл.121,ал.2 на Конституцията на Р България, съответно чл. 5, чл. 143, чл. 154, чл. 235 и чл. 236 ГПК и както е посочено в множество решения на ВКС по чл. 290 ГПК : реш.№124/2010г по гр.д № 3972/2008г, ІV г.о,реш. №331/2010г по гр.д №257/2009г ІV г.о ,реш. № 217/2011г по гр.д№761/2010г ІV г.о ,реш. №700/2010г по гр.д № 91/2010г ІV г.о ,съдът е длъжен да обсъди всички събрани по делото доказателства,да прецени всички правнорелевантни факти от които произтича спорното право,както и да отговори на всички доводи и възражения на страните, свързани с твърденията им,в очертаните при въззивното обжалване предели .
По втория поставен въпрос следва да се изтъкне ,че в своето обективирано съдържание пълномощното е частен документ,диспозитивно установяващ пределите на предоставената от упълномощителя представителна власт. Като доказателство за обстоятелства, относими към основанието на иска по чл. 40 ЗЗД пълномощното подлежи на обсъждане заедно с останалите събрани по делото докателства,които съдът преценява по вътрешно убеждение. Пълномощно със съдържание упълномощеният да уговори продажна цена „каквато намери за добре“ не освобождава съда от задължението да изследва въпроса за сключен договор за покупко-продажба от пълномощника във вреда на представлявания .За основанието на иска по чл. 40 ЗЗД от решаващо значение са не пределите на овластяването, очертани в съдържанието на пълномощното,а волеизявленията и действията на пълномощника в рамките на предоставената му власт, целта и знанието за увреждащия им характер по обективен и субективен критерии, изследвани като обективен и субективен елемент на състава по чл.40 ЗЗД, разяснен в т.3 от ТР №5/12.12.2016г по т.д № 5/2014г на ОСГТК на ВКС.При сключени от пълномощник разпоредителни сделки обективният критерии е свързан с имуществото на представлявания като съвкупност от права, задължения и правни очаквания а субективният - с целта и намеренията на договораящите,подчинени на изискването за добросъвестност.Задължението на представителя да действа в интерес на упълномощителя е принцип в института на доброволното представителство. Представляващият, дори да е получил най- широки пълномощия и възможност да договаря със себе си,винаги трябва да действа в интерес на представлявания, както е посочено в реш. №841/2010г по гр.д №3530/2008 ІV г.о, реш. №21/2015г по гр.д №3529/2014г І. г.о на ВКС и реш № 212/2018г по гр.дело № 4268/2017 и реш. по гр.д №1471/2017г на 3 г.о на ВКС. При дадени широки пълномощия за разпореждане критерият за накърняване интереса на представлявания при разпоредителни сделки с негово недвижимо имущество е комплексен,негова юридическа рамка е типичната цел на сделката, която пълномощникът е сключил по свой избор при конкретни условия.При сключен от пълномощника договор за покрупко-продажба или замяна,интересът на представлявания,съответно накърняването му чрез увреждане, водещо се свързавт с еквивалентност на разменените престации при този вид договори. Преценката дали договорът е сключен във вреда на упълномощителя се извършва при отчитане на всички обстоятелства ,свързани с интереса на представлявания и мотивите на представителя да го сключи. Пазарната цена не е единственият критерии ,а увреждането може да има различни проявни форми.Увреждане, обемано от състава на чл. 40 ЗЗД ще има и когато предоставените на упълномощителя права са упражнени превратно в рамките на представителната власт и от това е произтекла вреда .
Предвид дадения отговор на поставените въпроси касационната жалба е основателна . При обстоятелствата, на които искът по чл. 40 ЗЗД се е основавал в конкретния случай въззивният съд е дал неправилно разрешение на въпроса в какво се изразява увреждането по чл.40 ЗЗД от обективна и субективна страна тъй като не е обсъдил твърденията на страните и доказателствата по делото поотделно и в съвкупност. Неправилно е отдадено решаващо значение на неограничения обем правомощия.Въззивното решение е в противоречие с установената практика, изразена в ТР №4/2014г ОСГТК реш. №841/2010г по гр.д №3530/2008г. ІV г.о, решение №21/2015г по гр.д №3529/2014г ІVг.о на ВКС по отношение възможността за доказване на субективния елемент от състава на чл. 40 ЗД с косвени доказателства Въззивният съд не е обсъдил част от доказаните факти ,а на други е придал значение изолирано и в насока , различна от необходимата при обстоятелствено изселдавне на обективния и субективен елемент от състава. Следвало е да обсъдят и индициите,от значение за провежданотоот ищеца доказване с косвени доказателства, че пълвана ответника е упражнила представителната власт превратно .

Принципното изискване овластеният пълномощник винаги да действа в интерес на представлявания намира проявление и при договаряне със себе си. Нарушението на принципа влече същите правни последици и в този случай , като е достатъчно пълномощникът да знае, че с действията и волеизявленията си уврежда интересите на упълномощителя. От значение за иска по чл. 40 ЗЗД, когато за увреждаща се сочи сключна сделка , е не толкова обема на пълномощията които договорящият представител доверително е получил,а как е реализирал представителната власт и с каква цел.Относимо към фактическия състав на чл.40 ЗЗД,като обективиран израз на намерението за увреждане при използване на пълномощията е включително реализацията им по начин, който да осуети защита на имуществото на представлявания продавач по възмездна сделка чрез преодоляване на предвидени в закона изисквания. Изявлението на Д. Н. като представител на продавача ,че същият е получил от нея плащане на продажната цена по банков път при положение, че по силата на друго пълномощно същата превратно е използвала овластяването да се разпорежда с банковите му сметки, създавайки видимост за плащане на цената по указан в закона начин,без реално да се е увеличено имуществото на продавача с нейната, дължима в качеството й на купувач парична престация,свидетелства за недобросъвестност.Изтеглянето на сумите от банковата сметка в деня на внясянето им, от вносителя Д. Н. като единствено действащо лице,сочи намерението й за създаване на правно релевантна видимост(чл.75, ал.3 ЗЗД)пред упълномощителя,неговите наследници и трети лица,за която към момета на изявленията си пред нотариуса пълномощикът знае , че не отговаря на действителното фактическо и правно положение.Изявленията са направени при условията на договоране със себе си,като целта им е купувачът да се окаже крайният получател на цената,след като пълномощникът (същото лице )се освободи от отчетната отговорност,което е несъвместимо с изискването да се действа в интерес на упълномощителя ,същевременно го уврежда,като намалява имуществото му с цялата насрещната престация по договора за покупко- продажба. Отделен въпрос е дали цената в договорения от пълномощника размер ,в случая занижен до определния по данъчната оценка при имот ,чиято реална пазарна стойност е в пъти по-висока, е увреждащ. Въпросът дали при тези действия на пълномощника, интересът на упълномощителя има защитимо основание в една прикрита сделка, вече е обуславящо разрешен между стнаните –няма такава сделка , с която съдът да се съобрази в настоящия спор .

Превратно упражняване на представителна власт е налице независимо от наличието на оформения между страните предварителен договор с дата 02.03.2011г.Този договор е посочен като основание за първо плащане по сметка на продавача в размер на 80 000лвСъщата сума е заявена от пълномощика като плащане по нотариалната сделка , само че парите са били изтеглени обратно от купувача същия ден ,по сила на пълномощно, оформено на същата дата. От друга страна,.съдържанието на предварителния договор не кореспондира с обема на овластяване по двете пълномощни от 02.03.2011г с които ответницата е снабдена от продавача в деня на подписването му,по-точно непосредствено след нотариалното заверяване на подписите в договора, оформен този ден . Това обстоятелство само по себе си не е индиция за недобросъвестност от страна на пълномощника , когато независимо от по-широките дадени пълномощия, действията му са добросъвестно насочени към реализиране на окончателен договор между упълномощител и упълномощен съобразно уговореното в предварителния договор ,т.е в интерес на двете страни. Случаят не е такъв. Сключената сделка за покупко- продажба е в отклонение от обема предварително договорени за прехвърляне права. Включено е и дворното място, за което е дадено единствено пълномощно от по-късна дата - два дни преди изповядване на сделката. Включеният имот е на значително по-висока стойност от данъчната му оценка,по която е манифестирано плащане.От обективна страна е налице увреждане,тъй като пращането е манифестирано без да е увеличило имуществото на представлявания, поради дейстия на пълномощника.От фактите е изводим и субективния елемент – знанието за увреждането.Сключената на 30.03.2011г сделка за покупко- продажба с участието на Н. не е в изпълнение на предварителния договор.Подготовката за нотариалната сделка , проведена изцяло от последната ,не е подчинена на организационната цел , типична за тези договори.Индицията при установените факти е , че предварителният договор е бил оформен с цел да гарантира непарично вземане на купувача към имуществото на продавача, което Д. Н. да манифестира в случай ,че нейният упълномощител В. Т. почине преди сключването на подготвяната сделка за покупко- продажба.Общото физическо и здравословно състояние на В. Т. към м.март на 2011г е било известно на пълномощника Д. Н. и е давало основание за подобни опасения.

При така установените обстоятелства, действията на първата ответница се обемат от състава на чл. 40 ЗЗД ,тъй като представляват превратно упражняване на представителна власт и са увреждащи. Вредата за имуществото на упълномощителя произтича от обстоятелството ,че в него не постъпват еквивалентните парични средства,които една добросъвестно предприета продажба би набавила.Изричното овластяване по чл.38 ЗЗД,без да се означи вида на сделката на разпореждане не означава,че упълномощителят приема една продажба да се извърши не по най-добрия за него начин. По отношение параметните на избраната сделка /в случая покупко- продажба/ , задължението на пълномощника е да действа в полза на този , който му доверява интереса си.След като пълномощникът е изразил волеизявленията и на двете страни – продавач и купувач ,субективният елемент от състава на чл. 40 ЗЗД намира израз и се проявява единствено във волята и намеренията на първата ответница по иска.Пълномощникът Н. не е имала и намерение да реализира пазарната стойност на имота, нито дори стойността му по данъчна оценка.Тя съзнателно пренебрегва имуществен интерес на продавача заради своя интерес да се облагодетелства материално.В случая не е от решаващо значение колко повече би осигурила една продажба на имота по пазарна цена , при положение че с изявленията си,засвидетелствани в нотариалния акт за предварително получаване на цената, пълномощникът гарантира интерес на купувача.По делото не се твърди и не се ангажират доказдателства,че за наръкняването на имуществения актив в резултат на сделката упълномощителят е приел друга дадена от пълномощика компенсация,например предвид трайно съществуващи между тях фактически отношения на близозст и взаимопомощ, каквито обстоятелства в редица случаи са отчитани в практиката на ВКС при изследване на обстоятелствата по чл. 40 ЗЗД .

С оглед изложеното, формираните от въззивния съд изводи по приложението на чл. 40 ЗЗД са неправилни, поради което обжалваното решение следва да бъде отменено.Увреждането на представлявания и недобросъвестността на представителя при договарянето със себе си са релевантни за недействителността по чл.40 ЗЗД и тя ще намери приложение,след като договорът е сключен в рамките на представителната власт. При условията на чл. 293, ал.2 ГПК следва да се постанови решение по съществото на гражданскоправния спор, с което предявения иск за прогласяване недействителност по отношение на ищцеца П. В. К. следва се уважи. Когато договорът е недействителен на основание чл.40 ЗЗД, той не поражда насрещни права и задължения, както и вещнотранслативен ефект по чл.24 ал.1 ЗЗД . Последващото прехвърляне на правото на собственост с договор за дарение в полза на втората ответница няма прехвърлителен ефектсъгл. разсненията в ТР№4/2014ОСГТК Ищецът е собственик на имота-първи етаж от къщата и половината от дворното място,като единствен наследник на починалия си баща В. Т. К. - собственик имота съгласно нотариален акт № ........ от ......................... годи нот. акт № .................... год.Втората ответница владее имота без основание , поради което искът по чл. 108 следва да бъде уважен .

С оглед изхода на делото и на основание чл. 78, ал.1, във вр. чл. 81ГПК, на касатора П. В. К. следва да бъдат присъдени съдебни разноски за всички инстанции,съобразно уважената част от исковете,два от които отхвърени. За първа инстанция всяка от ответниците дължи на ищеца по 2932лв разноски -съобразно уважената част от исковете. За въззивната инстанция ищецът не е установил съдебни разноски , за касационната инстанция разноските на П. В. К. са в размер на 334 лв,единствено за дължавни такси . Тъй като първоинстанционният съд е извършил компенсация на разноските , като решението му е отменено и в тази част С оглед крайния изход на делото ищецът дължи на ответниците общо 1750лв разноски,за защита по отхвърлените искове .

Воден от изложеното Върховния касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ изцяло решение № 11693 от 24.07.2020 по в. гр.дело № 2679/2019г на Софийски апелатевен съд и вместо това постановява :
ПРОГЛАСЯВА за недействителен по отношение на П. В. К. с [ЕГН] по иска , предявен срещу Д. К. сключения на 30.03.2011г. с нот акт №.............. том първи , рег.№..................г на нотариус М. Г. с район РС София между В. Т. К. като продавач, представляван от пълномощника си Д. К. Н. и същата като купувач , на ПЪРВИ /ПРИЗЕМЕН/ ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в [населено място] , СО,район Слатина , ул.„Калиманци № 69 , застроен върху 93 кв.м., представляващ едно жилище,състоящо се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения,заедно с 1/2 идеална част от подпокривното пространство на сградата и 1/2 идеална част от общите части на сградата и 1/2 идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата, цялото с площ 480 кв.м., представляващо по документ за собственост УПИ XVIII–10, квартал 230 по плана на [населено място] ,„Подуене-Редута“, а по скица, представляващо УПИ XVII-656, квартал 230, по регулационния план на местност „Гео Милев-Подуене-Редута“, одобрен със Заповед № РД-50-09-63/24.02.1984 г., изменен със Заповед № РД-09-144/ 29.06.1994 г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г. П. П. с ЕГН [ЕГН], че ищецът П. В. К. с [ЕГН] е собственик на ПЪРВИ /ПРИЗЕМЕН/ ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, нах.се в [населено място] СО,район Слатина , ул.„Калиманци № 69 застроен върху 93 кв.м., представляващ едно жилище,състоящо се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения,заедно с 1/2 идеална част от подпокривното пространство на сградата и 1/2 идеална част от общите части на сградата и 1/2 идеална част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена сградата, цялото с площ 480 кв.м., представляващо по документ за собственост УПИ XVIII–10, квартал 230 по плана на [населено място] ,„Подуене-Редута“, а по скица, представляващо УПИ XVII-656, квартал 230, по регулационния план на местност „Гео Милев-Подуене-Редута“,одобрен със Заповед № РД-50-09-63/24.02.1984 г., изменен със Заповед № РД-09-144/ 29.06.1994 г. и ОСЪЖДА Г. П. П. с ЕГН .......................да предаде на П. В. К. владението върху описания по-горе имот.
ОСЪЖДА Д. К. Н., ЕГН [ЕГН] да заплати на П. В. К. сумата 3104лв разноски за всички инстанции
ОСЪЖДА Г. П. П. с ЕГН [ЕГН] да заплати на П. В. К. сумата 3104 разноски за всички инстанции
ОСЪЖДА П. В. К. да заплати на Д. К. Н. и Г. П. П. сумата 1750лв разноски за всички инстанции.

Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: