Ключови фрази
Прекратяване на дружеството по решение на съда * нищожност на съдебно решение

3
Р Е Ш Е Н И Е
№ 21
С., 19.03.2021г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 2750 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на на „Каучукова компания ДС” ООД, представлявано от адв.Мима К., срещу решение № 56 от 28.06.2019г. по в.т.д. № 84/2019г. на Бургаски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 3 от 20.02.2019г. по т.д. № 10/2018г. на Окръжен съд – Ямбол. С потвърденото първоинстанционно решение е уважен предявеният от С. И. И. иск против касатора за прекратяване на дружеството на основание чл.155, ал.1, т.3 ТЗ.
Касаторът „Каучукова компания ДС” ООД поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон. Излага съображения за незаконосъобразност на извода на въззивния за наличие на безспорни доказателства за „важни причини” по смисъла на чл.155, т.1 ТЗ, водещи до основателност на искането за прекратяване на търговското дружество. Поддържа, че са налице съществени процесуални нарушения, тъй като въззивното решение е постановено от съдебен състав, който е различен от състава, разгледал делото в последното съдебно заседание, т.е. от ненадлежен състав в нарушение на чл.235, ал.1 и чл.235, ал.4 ГПК, и поради това е нищожно. Моли обжалваното решение да бъде отменено.
Ответникът по касация С. И. И., представляван от адв. Пл. С., оспорва касационната жалба, като излага подробни съображения за законосъобразност на извода на въззивния съд за наличие на предпоставките за уважаване на предявения иск. Моли обжалваното въззивно решение да бъде оставено в сила.
С определение № 523 от 02.10.2020г., постановено по настоящото дело, е допуснато на основание чл.280, ал.2 ГПК касационно обжалване на въззивното решение за проверка на неговата валидност.
Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл.290, ал.2 ГПК, приема следното:
Въззивният съд, за да потвърди първоинстанционното решение, е приел за установено въз основа на събраните по делото доказателства, че са налице „важни причини” за прекратяване на ответното дружество по смисъла на закона и установената трайна съдебна практика. Приел е за безспорно установено, че между съдружниците са налице влошени отношения и че от 2011 година всеки съдружник е регистрирал друго дружество, което е довело до по-голям интерес към работата на тези нови дружества, като е налице конкурентна дейност чрез учредена от всеки управител и съдружник фирма, даващо основание да се приеме, че всеки от съдружниците не проявява заинтересованост към дейността на общото им дружество с оглед обтегнатите отношения между тях. Достигнал е до извод, че влошените отношения между съдружниците са още от 2011г., обхващат дълъг период и са такива и към настоящия момент, т. е налице е една трайна конфликтност както на личностна основа, така и с оглед съвместната им дейност, което съдът е преценил като непоправими и обтегнати отношения между съдружниците с равни дялове, без воля във всеки от тях да бъдат преодолени и дружеството да функционира при съвместната им дейност и заинтересованост. Приел е, че с оглед притежавания от всеки съдружник равен брой дялове и 1 дял в съсобственост и при съобразяване на чл. 30, ал. 4 от дружествения договор, влошените отношения между съдружниците в дълъг период от време на практика водят до невъзможност за вземане на валидни решения с изискваното мнозинство и това следва да се определи като непреодолима пречка за развитие дейността на дружеството. Обсъдил е събраните по делото доказателства и въз основа на тях е намерил, че създадените между съдружниците отношения за продължителен период от време са дали отражение и на производствената дейност на дружеството и оттам- на неговите финансови резултати и рентабилност, на възможността му да развива производствената си дейност, да осъществява реализация на продукция и на приходи от печалби.
По валидността на постановеното решение:
Съгласно постоянната практика на ВКС, обективирана в решение № 668 от 15.11.2010г. по гр.д. № 1790/2009г. на ВКС, ГК, I г.о., решение № 119 от 17.05.2013г. по гр.д. № 1198/2012г. на ВКС, ГК, III г.о. и др., решението на съда, което е постановено от незаконен състав - еднолично вместо от съдебен състав, с участие на лице, което не е било избрано за съдия, или с участие на лице, което не е взело участие при разглеждането на спора, е нищожно.
Разпоредбата на чл.235, ал.1 ГПК въвежда изискване решението да бъде постановено от съдебния състав, участал в заседанието, в което е завършено разглеждането на делото. В настоящия случай в съдебния състав, постановил обжалваното въззивно решение, е участвал съдия, който не е взел участие при разглеждането на делото в последното открито съдебно заседание, в което е даден ход на устните състезания. В проведеното на 06.06.2020г. открито съдебно заседание, в което е даден ход на устните състезания, делото е разгледано в състав: П. Х. /председател/, Р. К. /член на състава/ и Н. С. /член на състава и докладчик/, а въззивното решение е постановено в състав: Р. К. /председател/, Н. С. /член на състава и докладчик/ и Х. М. /член на състава/. Тъй като съдия Х. М. не е взела участие при разглеждане на делото в заседанието, в което е приключено разглеждането му, участието ѝ при постановяване на въззивното решение е довело до неговата нищожност.
По изложените съображения обжалваното въззивно решение следва да бъде прогласено за нищожно и делото следва да бъде върнато на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.
На основание чл.294, ал.2 ГПК при новото разглеждане на делото въззивният съд следва да се произнесе и по направените пред настоящата инстанция разноски.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, на основание чл.293, ал.4 във връзка с чл.270 ГПК
Р Е Ш И :

ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 56 от 28.06.2019г. по в.т.д. № 84/2019г. на Бургаски апелативен съд.
ВРЪЩА делото на Бургаски апелативен съд за ново разглеждане от друг състав.
Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: