Ключови фрази


33
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 270

гр. София, 11.07.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Първо отделение в закрито съдебно заседание на 14 юни , през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ЧЛЕНОВЕ:КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА
като изслуша докладваното от съдия Боян БАЛЕВСКИ ч. т. дело №1118 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на синдиците на „Корпоративна търговска банка“АД/н./ срещу определение № 74 от 07.02.2022 г. по т.д. №592/2021 на САС, в частта, с която е постановено спиране на основание чл.229,т.4 ГПК на производството по иска на жалбоподателя по чл.647, ал.1,т.2 ТЗ -за относителна недействителност на договор за встъпване в дълг , сключен между КТБ АД и „Елит Петрол“АД и по евентуалния такъв- за недействителност по чл.26 ал.1 ЗЗД срещу „ЕЛИТ ПЕТРОЛ-ЛОВЕЧ“АД и „ЕЛИТ ПЕТРОЛ“ АД/н./. Претендира отмяна на обжалваното въззивно определение и връщане за извършване на последващи процесуални действия по разглеждане по същество на исковете, доколкото не са налице основания за спиране по чл.229 т.4 ГПК.
Ответната страна изпраща писмен отговор със становище за неоснователност на ЧЖ.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна в предвидения срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.
За да постанови обжалваното определение, въззивният състав се е позовал на следното: От цитираните в обжалваното определение служебни писма от ОС-Видин се установява, че в срока по чл.694 ТЗ от страна на синдиците на КТБ АД/н./ е подадена искова молба за установяване на вземания на банката срещу „ЕЛИТ ПЕТРОЛ“АД /н./ в общ размер на 96 456 182,51 щ.д., по което е било образувано и е висящо т.д. №50/2020 по описа на ОС-Видин.Тези вземания не са били приети от синдика и възражението по чл.690 ТЗ е било отхвърлено. Тези обстоятелства не се и оспорват от страна на ищеца.
С оглед изложеното и доколкото е налице висящо съдебно производство спор пред ОС-Видин за наличието изобщо на вземания на КТБ АД срещу „ЕЛИТ ПЕТРОЛ“АД /н./, съответно -за наличието на ищеца по исковете по чл.647 ал.1 т.2 ТЗ и по чл.26 ал.1 ЗЗД на качеството кредитор на несъстоятелния длъжник „ЕЛИТ ПЕТРОЛ“АД /н./, съставът на САС е счел, че е налице основание за спиране на производството по тези обусловени от изхода по спора по иска по чл.694 ТЗ искове до разрешаването му със СПН .
Настоящият състав на ВКС, Първо т.о. счита обжалваното определение за правилно. Активната процесуална и материалноправна легитимация на ищците по исковете за попълване на масата на несъстоятелността на длъжник в производство по несъстоятелност, извън случаите на предявяването им от синдика, е обусловена от качеството на кредитор с прието вземане ищеца -аргумент от чл.649 ал.1 ТЗ. Следователно разрешаването на спора за това качество-предмет на иска по чл.694 ТЗ е обуславящо за активната легитимация на ищеца КТБ АД/н./ в производството по исковете за попълване на масата на несъстоятелността , с оглед на което и е изпълнен фактическия състав на нормата в разпоредбата на чл.129 т.4 ГПК и така постановеното определение за спиране се явява правилно и следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 74 от 07.02.2022 г. по т.д. №592/2021 на САС в обжалваната част.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.