Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 274

София 18.07.2022г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на тринадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА


като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 895 по описа за 2022г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :
Производството по делото е с правно основание чл.288 от ГПК и е приключило с определение № 512 от 7.06.2022г., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 266880 от 8.12.2021г. по в.гр.д. № 10691 по описа за 2020г. на Софийски градски съд. Налице е влязъл в сила акт, с който Р. Л. П. и В. К. П. са осъдени да заплатят на С. И. И. сумата от 25 147.02лв., мораторна лихва върху главницата от 82 505лв., за периода 18.11.2015г.-18.11.2018г. и разноски от 4 562.83лв.

Постъпила е молба с вх.5328 от 20.06.2022г. от частен съдебен изпълнител С., рег.№ 859, с искане – обезпечението, внесено от касаторите Р. Л. П. и В. К. П., по ч.гр.д.№ 403/2022г. в размер на 25 147.02лв. като гаранция по специалната сметка на ВКС, да бъде преведена по посочена сметка на ЧСИ за частично погасяване на дълга им по изп.д.№ 20218590400415.

За направеното искане касаторите са уведомени на 28.06.2022г., чрез процесуалният им представител адвокат А. и в предоставеният им седемдневен срок не са изразили становище.

След извършена служебна справка е констатирано, че сумата по обезпечението е налична.

Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, с оглед направеното искане и материалите по делото намира следното:

Налице е влязло в сила осъдително решение, с което е установено вземането, предмет на образуваното изп.д.№ 20218590400415 по описа на ЧСИ С.. С оглед изхода на спора, наличието на окончателен осъдителен акт, при липса на хипотеза по чл.403 ГПК, липса на направено възражение и като съобрази, че сумата по обезпечението е внесена именно като гаранция за удовлетворяване на признатото с решението парично притезание, настоящият съдебен състав намира че следва да удовлетвори направеното искане, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

СУМАТА от 25 147.02лв., налична по специалната сметка на ВКС за обезпечения да се преведе по сметка на Частен съдебен изпълнител С. С., рег.№ 859, район на действие СГС, за погасяване на дълга по изпълнително дело № 20218590400415 по следната сметка в Общинска банка: IBAN [банкова сметка],BIC SOMBBGSF.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :