Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 81

Гр. София, 16.03.2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение, в закрито заседание на 11.03.2022 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
ч.т.д. № 857/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид:

След извършване на служебна проверка по реда на чл.247 ал.1 ГПК, съставът на ВКС, ІІ-ро т.о. констатира наличие на допусната очевидна фактическа грешка в постановеното по делото определение № 115 от 28.02.2022 г., която се изразява в следното:
В съдебния акт неправилно е отразена индивидуализацията на делото на въззивния съд, по което е постановено обжалваното решение - гр. д. № 423/2017 г. по описа на САС, ГО, 14 състав, вместо - гр. д. № 423/2020 г. по описа на същия съд. Видно от материалите по преписката, се касае единствено до несъответствие /грешка/ в изписването на номера на посоченото дело, доколкото решението, което не е допуснато до касационно обжалване с определение № 115 от 28.02.2022 г. на състава на ВКС, ІІ т.о. по т. д. № 857/2021 г., е постановено именно по приложеното гр. д. № 423/2020 г. по описа на САС. Предвид горното, несъответствието следва да бъде отстранено по предвидения в чл.247 ГПК процесуален ред.
Така мотивиран, съставът на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 115 от 28.02.2022 г. по т.д.№ 857/2021 г. по описа на ВКС, ТК, ІІ-ро отделение, като навсякъде номерът на делото на въззивната инстанция, по което е постановено обжалваното решение, следва да се чете: „гр. д. № 423/2020 г. по описа на Софийския апелативен съд, ГО, 14 състав“.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.