Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 114

София, 30.06. 2022 г.


Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
частно гражданско дело № 3903 от 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Производството е образувано по подадена от Н. Й. Н., чрез пълномощника адвокат Г. С. частна касационна жалба срещу определение № 206/1.07.2019 г. по в. ч. гр. д. № 237/2019 г. на Великотърновски апелативен съд, с което е потвърдено определение № 416 от 2.04.2019 г. по ч. гр. д. № 119/2019 г. на Окръжен съд – Плевен, с което е върната предходна частна жалба на страната срещу определение № 2/31.01.2019 г на съдия по вписванията при Районен съд Червен бряг, с което е отказано вписване на решение № 133/30.10.2013 г. по гр. д. № 312/2013 г. на Тетевенски районен съд.
С определение № 209 от 29.10.2019 г. на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение, частното касационно производство по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 4, във вр. с чл. 292 ГПК, до постановяване на тълкувателно решение по тълк. дело № 2/2018 г. на ОСГТК на ВКС. Тълкувателно решение № 2/2018 г. по това тълкувателно дело е постановено на 19.05.2022 г. и е обявено на 23.06.2022 г., поради което са отпаднали пречките за движението на настоящото дело и частното касационно производство по него следва да се възобнови, съгласно чл. 230, ал. 1, във вр. с чл. 292 ГПК.
Според задължителните указания, обективирани в диспозитива на горепосоченото тълкувателно решение на ОСГКТ, „определение на апелативен съд, постановено по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция, не подлежи на касационно обжалване”. Съгласно мотивите на тълкувателното решение, разпоредбата на чл. 274, ал. 2, изр. 1, предл. 2 ГПК, както преди, така и след изменението с ДВ бр. 50/2015 г., предвижда съдебен контрол от само една инстанция на определенията, постановени за първи път от окръжен или апелативен съд като въззивна инстанция. При старата редакция на разпоредбата, определението на Върховния касационен съд, постановено по частна жалба срещу преграждащото определение на окръжния съд, в качеството му на въззивна инстанция, е окончателно. Следователно такова следва да е и определението на апелативния съд след изменението на разпоредбата с ДВ бр. 50/2015 г., при спазване на утвърдената в българския граждански процес концепция за двуинстанционно разглеждане на посочените в чл. 274, ал. 1 ГПК съдебни актове. Обратното тълкуване би извело още една (трета) инстанция за обжалваемост на определенията по чл. 274, ал. 1 ГПК, постановени от окръжен съд като въззивна инстанция, за разлика от определенията по чл. 274, ал. 1 ГПК, постановени от апелативен съд като въззивна инстанция, което нито оправдава целта на изменението, нито съответства на смисъла на закона. Неоправдано е да се третират различно актовете по чл. 274, ал. 1 ГПК откъм инстанционна обжалваемост само поради критерия кой съд, в конституционно определената система на съдилищата, упражнява правомощията на въззивна инстанция по конкретното дело. Това разрешение съответства и на мотивите на законопроекта за изменение на ГПК от 2015 г., според които целта на изменението е ускоряване на гражданското съдопроизводство и облекчаване на касационния съд от разглеждане на частни дела, в които се произнася като обикновена втора инстанция, и използване капацитета на апелативните съдилища.
Съгласно чл. 130, ал. 2 ЗСВ тълкувателните решения са задължителни за органите на съдебната власт. Поради задължителния характер на посочения тълкувателен акт частната касационна жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима като подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, а настоящото производство следва да бъде прекратено.
Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по частно гр. д. № 3903/2019 г. по описа на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частна касационна жалба на Н. Й. Н. срещу определение № 206/1.07.2019 г. по в. ч. гр. д. № 237/2019 г. на Великотърновски апелативен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 3903/2019 по описа на ВКС, Първо гражданско отделение.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.


Председател:

Членове: