Ключови фрази

Р Е Ш Е Н И Е

№ 127

София, 22.12.2020 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на петнадесети декември през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА
ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

при секретаря Даниела Цветкова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 1053 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Община Кнежа чрез пълномощника й адвокат С. Ч. против решение № 571 от 5.12.2019 г., постановено по гр.д. № 476 по описа за 2019 г. на Окръжен съд-Плевен в частта, с която е отменено решение № 56 от 15.04.2019 г. по гр.д. № 538/2018 г. на Районен съд-Кнежа и вместо него е постановено друго за уважаване на предявените от „Здравец-99“ ЕАД, гр.Враца против Община Кнежа ревандикационни искове по отношение на масивна сграда с идентификатор 37376.1001.4147.7 със застроена площ от 54 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 37376.1001.4147 с административен адрес: гр.Кнежа, ул.“Марин Боев“ № 73, ет.1, състояща се от три самостоятелни обекта-гаражи с площ 18 кв.м. всеки с идентификатори 37376.1001.4147.7.1, 37376.1001.4147.7.2 и 37376.1001.4147.7.3 и за отмяна на основание чл.537, ал.2 ГПК на акт за частна общинска собственост № 2218 от 3.12.2018 г. на Община Кнежа, вписан в СВ при РС-Кнежа на 4.12.2018 г., том VIII, вх.рег. № 2744.
С определение № 333 от 24.06.2020 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на основание чл.280, ал.2, предл.трето ГПК на въззивното решение само в частта, с която е отменен акт за частна общинска собственост № 2218 от 3.12.2018 г. на Община Кнежа, вписан в СВ при РС-Кнежа на 4.12.2018 г., том VIII, вх.рег. № 2744 с цел преценка дали не е очевидно неправилен извода на окръжния съд, че нормата на чл.537, ал.2 ГПК се прилага и по отношение на актове за общинска собственост.
„Здравец-99“ ЕАД, гр.Враца не е изразило становище по въпроса, по който е допуснато касационното обжалване.
В частта, с която не е допуснато касационно обжалване въззвното решение е влязло в сила и формира сила на пресъдено нещо между страните, че „Здравец-99“ ЕАД, гр.Враца е собственик на сграда, застроена на 54 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 37376.1001.4147 с административен адрес: гр.Кнежа, ул.“Марин Боев“ № 73, ет.1, състояща се от три самостоятелни обекта-гаражи с площ 18 кв.м. всеки с идентификатори 37376.1001.4147.7.1, 37376.1001.4147.7.2 и 37376.1001.4147.7.3 и Община Кнежа следва да му предаде владението на тези имоти, за които е съставен акт за частна общинска собственост № 2218 от 3.12.2018 г. на Община Кнежа, вписан в СВ при РС-Кнежа на 4.12.2018 г., том VIII, вх.рег. № 2744.
По основанието за допускане на касационно обжалване:
Систематичното място на нормата на чл.537, ал.2 ГПК е в глава четиридесет и девета, уреждаща общите правила на охранителните производства. Тази норма създава задължение за съда да отмени, респ. измени охранителен акт, като последица от разрешен по исков ред спор за материално право между лицето, ползващо се и лицето, засегнато от охранителния акт. Такъв е случаят на отмяна /пълна или частична/ на констативен нотариален акт за притежаване на вещни права, ако в исковото производство се установи, че титулярът по нотариалния акт не е техен носител изцяло или частично.
Дейността по актуване и деактуване на имотите-общинска собственост съгласно уредбата по глава VII ЗОбС е вътрешнослужебна дейност на общинската администрация, касаеща отчета и регистрацията на имотите и правото на собственост на общината. Съгласно чл.5, ал.3 ЗОбС актът за общинска собственост няма правопораждащо действие. По своя характер той представлява официален писмен документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона и има обвързваща доказателствена сила за удостоверените с него факти - актуването в актовите книги, правното основание за това, вида на собствеността - частна или публична, описанието на имота, бивши собственици и др., но не и за самото право на собственост. Съгласно чл.64 ЗОбС имотите, които са актувани неправилно се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика, включително и след разрешаването на спора за материално право.
Ако граждански съд отмени /обезсили/ изцяло или частично акт за общинска собственост, същия действа в нарушение на материалния закон /чл.537, ал.2 ГПК, респ. чл.431, ал.2 ГПК-отм./, като резултат от неправилна преценка на правната природа и доказателствено значение на акта за общинска собственост, поради което решението му се явява неправилно.
С оглед изложеното въззивното решение, с което е прието, че акта за общинска собственост има характер на охранителен акт и попада в приложното поле на чл.537, ал.2 ГПК са неправилни и следва да бъде отменено. Кметът на Община Кнежа дължи деактуване на процесните имоти на основание чл.64, ал.1 ЗОбС, въз основа на разрешения по настоящото дело спор за собственост със „Здравец-99“ ЕАД, гр.Враца.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 571 от 5.12.2019 г., постановено по гр.д. № 476 по описа за 2019 г. на Окръжен съд-Плевен в частта, с която на основание чл.537, ал.2 ГПК е отменен акт за частна общинска собственост № 2218 от 3.12.2018 г. на Община Кнежа, вписан в СВ при РС-Кнежа на 4.12.2018 г., том VIII, вх.рег. № 2744.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: