Ключови фрази

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 339
София, 09.08.2022 г.Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание през две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ТАНЯ ОРЕШАРОВА

като разгледа докладваното от съдията Орешарова ч.гр.дело № 4993/2021год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от А. А. А. срещу определение № 260544 от 20.09.2021г., постановено по в.гр.д.№ 305/2020 г. на Софийски окръжен съд, с което решението по същото дело е допълнено в частта за държавните такси, като А. А. А. е осъден да заплати по сметка на Софийски окръжен съд сумата от 129,60 лв. – държавна такса върху увеличения размер на присъдената издръжка от въззивния съд.
В частната си жалба жалбоподателят твърди, че съдът е допуснал съществено процесуално нарушение, като е приел, че не е подаден отговор на подадената молба за допълване на решението в частта за разноските. Жалбоподателят сочи, че в срока за отговор е поискал правна помощ чрез назначаване на особен представител, който да му помогне с изготвянето на отговора.
Ответникът Р. Е. З. не е подала отговор на частната жалба.
С определение по реда на чл.288 ГПК по гр.дело №4994/2021год., ІІІ г.о на ВКС не е допуснато до касационно обжалване на въззивно решение № 260122 от 09.12.2020 г. на Софийски окръжен съд, постановено по в. гр. д. № 305/2020 г. по описа на СОС.
С въззивното решение № 260122 от 09.12.2020г. на Софийския окръжен съд, постановено по в. гр. д. № 305/2020 г. е потвърдено решение № 258 от 14.11.2019 г., постановено по гр. д. № 191/2018 г. на Районен съд – Ихтиман, с което е отхвърлен предявения от А. А. А. против Р. Е. З. иск с правно основание чл. 59, ал. 9 от СК за изменение на установения с решение № 48 от 14.03.2014 г. по гр. д. № 66/2014 г. на Районен съд – Ихтиман режим на упражняване на родителски права по отношение на детето А. А. от неговата майка Р. Е. З.. Отменено е решението на Районен съд – Ихтиман досежно отхвърлянето на предявения от Р. Е. З. против А. А. А. иск за увеличаване на определената с решение № 48 от 14.03.2014 г. по гр. д. № 66/2014 г. на Районен съд – Ихтиман издръжка на детето А. А. за разликата над сумата от 160 лв. до сумата от 250 лв. месечно, както и досежно отхвърлянето на предявения от Р. Е. З. против А. А. А. иск за промяна на определения с решение № 48 от 14.03.2014 г. по гр. д. № 66/2014 г. на Районен съд – Ихтиман режим на лични отношения между детето А. А. и А. А. А., като вместо това размерът на дължимата издръжка е увеличен от 160 лв. на 250 лв., считано от 29.03.2018год. и е изменен първоначално определен режим на лични отношения на А. А. А. с детето А..
Върховният касационен съд, Гражданска колегия, трето отделение, за да се произнесе по частната жалба, съобрази следното:
Частната жалба е подадена от надлежна страна, срещу подлежащо на обжалване по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК определение, при спазване на посочения в определението срок за обжалване.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна. Съображенията за това са следните:
След постановяване на въззивното решение, съдът е бил сезиран с молба от Р. Е. З. във връзка с постановеното изменение на издръжката на детето А. и нейното увеличение да се определи държавната такса съобразно увеличението. За да постанови обжалваното определение, съдът е приел, че е пропуснал да се произнесе относно дължимата от А. А. А. държавна такса към съда (чл. 71, ал. 1 ГПК) относно увеличения размер на издръжката, постановен от въззивния съд.
Според настоящия състав в случая не е налице твърдяното процесуално нарушение, тъй като е налице хипотезата на чл. 77 ГПК, че ако страната остане задължена за разноски, съдът постановява определение за принудителното им събиране, още повече, че в случая при предявяване на иска за изменение на издръжката не се дължи държавна такса. В този случай съдът не е длъжен да извършва размяна на книжа, съответно не може да е налице процесуално нарушение в резултат от непредоставяне на възможност на страната да вземе становище по молба на другата страна, в която се иска съдът да изпълни служебното си задължение. В този смисъл определение № 422 от 10.11.2020 г. по ч. гр. д. № 3298 / 2020 г. на ВКС, IV г. о. По същество определението на съда е правилно, тъй като коректно е установен размерът на дължимата държавна такса от задължената по издръжката страна.
Поради изложеното определението като правилно следва да бъде потвърдено изцяло.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №260544 от 20.09.2021г. на Софийски окръжен съд, постановено по в.гр. д. № 305/2020 г.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: