Ключови фрази
Установителен иск * установяване право на собственост * реална част * съпружеска имуществена общност * договор за замяна * нищожност на делба * нищожност-липса на съгласие * трето лице * нищожност на договор


3
решение по гр.д.№ 680 от 2009 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение
Р Е Ш Е Н И Е

№ 469

София,14.09. 2010 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на гражданска колегия в открито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВАПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 680 по описа за 2009 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.290 и сл. от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Б. З. Г. срещу решение от 12.01.2009 г. на Софийския градски съд, II-А въззивно отделение, постановено по в.гр.д.№ 1924 от 2007 г., с което е оставено в сила решение от 19.02.2007 г. по гр.д.№ 7375 от 2005 г. на Софийския районен съд, 29 състав в обжалваната част за отхвърляне на предявения от Б. З. Г. срещу В. Л. М. /заместен в хода на производството от наследниците си по закон Р. Г. М., Л. В. М. и В. В. М./ иск с правно основание чл.97, ал.1 от ГПК /отм./ за установяване правото на собственост на Б. З. Г. върху имот с пл.№ 2140 от кв.28 по плана на С., в.з.Б. с площ от 693 кв.м., представляващ реална част от УПИ IV-1320, кв.28 по плана на [населено място], находящ се в [населено място], Вилна зона, [улица] при съседи: улица, улица, парцел II- за терен на МВР и УПИ IV-1320.
В жалбата се твърди, че решението на Софийския градски съд е постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано- основания за касационно обжалване по чл.281, ал.1, т.3 от ГПК.
В писмен отговор от 03.04.2009 г. ответниците по жалбата Р. Г. М. и В. В. М. оспорват същата като недопустима и неоснователна.
В съдебно заседание от 19.05.2010 г. ответникът Л. В. М. също оспорва жалбата.

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение счита, след като обсъди становищата на страните във връзка с наведените касационни основания, приема следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирано лице /ищец по делото/, в срока по чл.283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск с правно основание чл.108 от ЗС, което е допуснато до касационно обжалване с определение на ВКС № 980 от 07.09.2009 г.
С обжалваното решение Софийският градски съд по същество е отхвърлил предявения от Б. З. Г. иск за собственост върху имот в [населено място], като е приел следното: Делбата по гр.д.№ 4152 от 1969 г., по силата на която наследодателят на Б. Г.- З. Г. е станал изключителен собственик на имот в кв.С., който впоследствие е заменил за процесния имот в [населено място], е призната от съда за нищожна на основание чл.75, ал.2 от ЗН, поради неучастието в нея на съпругата на З. Г.- Н. Г., която е притежавала част от този имот в СИО със съпруга си З. Г.. Последващата тази делба сделка /договора от 31.08.1970 г. за замяна на имота на З. Г. в кв.С. с процесния имот в [населено място], който по това време е бил държавен/ също е призната от съда за нищожна на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД във връзка с чл.13, ал.3 от СК от 1968 г. /отм./, поради липса на дадено съгласие от съпругата Н. Г. за това разпореждане.
Това решение е неправилно поради следното: По делото е било установено, че бащата на ищеца З. Г. и неговият брат В. Г. са били собственици на апартамент, състоящ се от три стаи, хол, кухня и баня в [населено място], [улица]. През 1958 г. е извършена замяна на този апартамент с държавен имот- дворно място, находящо се в [населено място], като при тази замяна З. Г. и В. Г. са доплатили за дворното място сумата 32 051 лв. Замяната е извършена преди влизане в сила на СК от 1968 г. /при действието на ЗЛС, който не е предвиждал съпружеска имуществена общност/, но с оглед разпоредбата на чл.103 от З. на СК от 1968 г. /отм./ по отношение на придобития при тази замяна имот се прилагат правилата на СК от 1968 г. за имуществените отношения, тъй като бракът на З. и Н. Г. е заварен /прекратен е една на 20.12.1971 г. със смъртта на Н. Г./. С оглед на тези правила /чл.13, ал.1 от СК от 1968 г./, тъй като 1/2 от платената при замяната сума е била СИО между З. Г. и неговата тогавашна съпруга Н. Г., съответна на нея част от придобития при тази замяна имот в [населено място] е станала СИО на двамата съпрузи. По гр.д.№ 4152 от 1969 г. на С. народен съд е била извършена делба на имота в [населено място], в която делба е участвал само З. Г. /но не и съпругата му Н. Г./. При тази делба З. Г. е получил реален дял /имот с площ от 850 кв.м. на стойност 978 лв./, част от който съгласно чл.13, ал.1 от СК от 1968 г. /отм./ също е станал СИО между него и съпругата му Н. Г.. С последващ договор от 31.08.1970 г. З. Г. /без участието и съгласието на съпругата му Н. Г./ е заменил възложеният му по делбата имот в [населено място] с процесния имот- тогавашен парцел III от кв.28 по плана на вилна зона Б. с площ от 1000 кв.м. Съгласно чл.13, ал.3 от СК от 1968 г./отм./, тази сделка е недействителна само по отношение на неучаствалата в нея съпруга на прехвърлителя Н. Г. и само тя /или нейните наследници и правоприемници/ могат да се позовават на тази недействителност. Ответниците по делото, които са трети лица, нямат право да се позовават и да искат прогласяването на тази сделка за недействителна.
С оглед на това обжалваното решение е неправилно и като такова на основание чл.293 от ГПК следва да бъде отменено. Съгласно чл.293, ал.3 от ГПК след отмяната на това решение делото следва да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Софийския градски съд, тъй като се налага да бъдат извършени нови съдопроизводствени действия: събиране на доказателства и произнасяне по възражението на ищеца за нищожност и материална незаконосъобразност на административния акт, по силата на който на ответниците е възстановено правото на собственост върху процесния имот по реда на З. по З., З., З., ЗДИ и ЗС- преценка на това, дали са били налице предвидените в този закон материални предпоставки за възстановяване на собствеността върху имот, който към момента на влизане в сила на закона вече е бил придобит на валидно правно основание от ищеца.
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 12.01.2009 г. на Софийския градски съд, II-А въззивно отделение, постановено по в.гр.д.№ 1924 от 2007 г.
ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Софийския градски съд.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.