Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 262


Гр.София, 29.06.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
МАЙЯ РУСЕВА
при участието на секретаря., като разгледа докладваното от съдията Русева ч.г.д. N.3664 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 ал.3 ГПК.
Образувано е по частна жалба вх.№.3383/2.08.21 на М. С. С. срещу определение №.197/9.07.21 по ч.г.д.№.298/21 на АС Бургас. Със същото е оставена без уважение частната й жалба срещу определение №.111/26.05.21 по ч.г.д.№.226/21 на ОС Сливен, с което е оставена без разглеждане нейна предходна жалба /против определение на РС Сливен за отхвърляне на искането й по чл.229 ал.1 т.4 ГПК за спиране на производството по делото до приключване на друго преюдициално такова/.
Ответната страна „Е.Миролио“ЕАД оспорва жалбата.
С определение №.602261/4.10.21 производството по делото е спряно до приключване на производството по тълк.д.№.2/18 на ОСГТК на ВКС. Тълкувателно дело №.2/18 е приключило с приемане на тълкувателно решение от 23.06.22. Предвид изложеното и на основание чл.230 ал.1 ГПК производството по делото следва да бъде служебно възобновено.
Същевременно е постъпила молба вх.№.5099/13.06.22, с която М.С. чрез пълномощника си адв.Е. П. е оттеглила частната си жалба против опр.№.197/9.07.21. С оглед изричното изявление на жалбоподателката за оттегляне на частната касационна жалба, настоящият състав намира, че предпоставките на чл.264 ал.1 пр.1 ГПК вр. с чл.278 ал.4 от ГПК са налице и производството следва да бъде прекратено.
Мотивиран от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО,

ОПРЕДЕЛИ:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по делото.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.г.д.№.3664/21 по описа на ВКС, ІІІ ГО, образувано по частна касационна жалба вх.№.3383/2.08.21 на М. С. С. срещу определение №.197/9.07.21 по ч.г.д.№.298/21 на АС Бургас, поради оттегляне на частната жалба.

Определението може да се обжалва пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: