Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 54


гр. София, 15.02. 2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
гр. дело № 802/2020год.

Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. Г. Т., подадена чрез адвокат М. П., срещу въззивно решение № IV – 94/03.09.2019 г., постановено по възз. гр. д. № 975/2019 г. по описа на Бургаския окръжен съд, в частта, с която е потвърдено решение № 1189/20.05.2019 г., постановено по гр. д. № 3446/2015 г. по описа на Бургаския районен съд, за отхвърляне на предявените от касатора против Военно формирование 32890 – [населено място] искове за заплащане на възнаграждение за положен извънреден труд, представляващ фактически отработеното над месечната продължителност служебно време, вследствие на неизползвани почивки за носени дежурства, за горницата над уважения размер от 390,51 лева до пълния предявен размер от 9 594,96 лева, за периода от 01.10.2002 г. до 31.03.2012 г., като погасен поради изтекла погасителна давност; за заплащане на мораторна лихва за горницата над уважения размер от 83,88 лева до пълния предявен размер от 10 568,97 лева; за заплащане на законна лихва върху отхвърлената част от главницата; както и в частта, с която ищецът е осъден да заплати на ответника сторените от него пред първата инстанция съдебно – деловодни разноски в размер на 1 238,17 лева.
Въззивното решение в частта, с която Военно формирование 32890 – [населено място] е осъдено да заплати на касатора сумата от 30,09 лева, представляваща обезщетение като за извънреден труд за положени 8 часа труд над нормативно установеното служебно време за м. ноември 2011 г., както и за сумата от 10,43 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата, считано от 27.05.2015 г. до окончателното ѝ изплащане, не е обжалвано и е влязло в сила.
С определение № 132 от 29.05.2020г. съдебният състав е приел, че въпросите, повдигнати от касатора с представеното към касационната жалба изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по настоящето дело се включват във въпроса, предмет на образувано тълкувателно дело № 6/2017г. по описа на ОСГК, ВКС, а именно : „В кой момент възниква вземането за заплащане на обезщетение на военнослужещ, положил труд повече от нормативно определения при даване на 24 - часови дежурства, некомпенсиран с почивка, от кой момент изпада в забава работодателят по отношение на това вземане и съответно от кой момент започва да тече погасителната давност за същото, включително и в случаите на прекратено служебно правоотношение?“. Като е съобразил изложеното, ведно с обстоятелството, че тълкуването, което ще бъде дадено, ще е задължително за настоящия съдебен състав, съдът е спрял производството по гр. д. № 802/2020г. на Върховния касационен съд, ІІІ гражданско отделение, до приключване на производството по тълкувателно дело № 6/2017 г. на ОСГК на ВКС.
Към настоящия момент пречката за движение на делото е отпаднала. На 11.02.2022год. е обявено решение № 6/2017 на ВКС – ОСГК по т.д. №6/2017г. Производството по делото следва да бъде възобновено.
По горните съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.дело № 802/2020г. по описа на Върховния касационен съд, ІІІ г.о.
Насрочва делото за разглеждане в закрито заседание по чл.288 ГПК на 04.05.2022г.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: