Ключови фрази
Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * конституиране на страни * разпределяне на ползването * преклузия * правомощия на въззивната инстанция

Р Е Ш Е Н И Е

№ 265

София, 27.06.2011 година


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 07 юни две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА
гр.дело 912 /2010 година
Производството е по чл. 290 от ГПК
С определение № 158 от 17.02.2011г. по касационна жалба на Д. С. З. е допуснато касационно обжалване на решение от 27.01.2010г., постановено по гр.д.№ 445/2009г. на Окръжен съд – Монтана, с което е потвърдено решение от 03.07.2009г. по гр.д.№ 5632/2008г. на РС-Монтана. С последното е разпределено ползването на дворното место, съставляващо имот с идентификатор 48489.6.145 по кадастралната карта на [населено място], находящо се на [улица], за който е прието, че е съсобствен между Г. Н. М. и Н. Д. М. за ½ в режим на съпружеска имуществена общност и касаторката Д. С. З. – на другата ½ ид.ч.
В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на решението поради противоречие с процесуалния закон – 216, ал.2 от ГПК, защото не е конституиран съпругът й, който е необходим другар, тъй като придобитата от нея ½ ид.ч. е в режим на съпружеска общност
Ответниците по касация оспорват касационната жалба, като неоснователна поради това, че в отговора на исковата молба касаторката, като ответница не е направила възражение в посочения смисъл.
Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:
Касационната жалба е подадена против подлежащо на обжалване въззивно решение на Окръжен съд - Монтана, изхожда от процесуално легитимирана страна, постъпила е в срок, поради което съдът я преценява като допустима
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е констатирал наличие на съсобственост по отношение на процесното дворното место, съставляващо имот с идентификатор 48489.6.145, находящо се в [населено място], на [улица] между ищците Г. Н. М. и Н. Д. М. за ½ в режим на съпружеска имуществена общност и касаторката Д. С. З. – на другата ½ ид.ч. Тя е придобила тази част възмездно с н.а. № 198,т.12 от 27.10.2004г. Съдилищата по същество не са изследвали дали към момента на придобиването, касаторката е била в граждански брак.
Процесуално правният въпрос, по който е допуснато касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал.1 т.2 от ГПК е: следва ли да участва съпругът на ответницата в производство по чл. 32, ал.2 от ЗС като страна по делото по иск за разпределение на ползването, ако недвижимия имот, предмет на спора е съпружеска общност.
По този въпрос, въззивният съд е действал в противоречие с приетото в Р № 3392/ 25.11.1996г. по гр.д.№ 1102/1995г. на ІV гр.о. и решение № 1804 от 30.11.1999г. по гр.д.№ 649/1999г. на ІV гр.о. на ВКС. В производството по чл. 32, ал.2 от ЗС следва да участват всички съсобственици и носители на ограниченото право на ползване, тъй като те са необходими другари. Решението за разпределение на ползването следва да е еднакво за всички. Съдът служебно следи за правилното конституиране на страните и в случаите на необходимо другарство сам предприема действия за обезпечаване участието в процеса на всички необходими другари. Неизпълнението на това задължение води до постановяване на недопустимо решение.
Въззивният съд не е изследвал въпроса дали касаторката /ответник по спора/ е била в брак към този момент с оглед нормата на чл. 19, ал.1 от СК от 1985г. Въпросът за правилното конституиране на страните е извън приложението на чл. 131 от ГПК и не се преклудира, съгласно чл. 133 от същия нормативен акт.
С оглед изложеното, касационната жалба се явява основателна и следва да бъде уважена, като се отмени въззивното решение. Поради необходимостта от извършване на процесуални действия, делото следва да се върне за ново разглеждане от въззивнвата инстанция в съответствие с нормата на чл.293 от ГПК.
Водим от горното, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение от 27.01.2010г., постановено по гр.д.№ 445/2009г. на Окръжен съд – Монтана
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: