Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * придобивна давност * договор за гледане и издръжка


1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 261

[населено място], 10.11.2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на единадесети октомври през две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стойчо Пейчев
ЧЛЕНОВЕ: Камелия Маринова
Веселка Марева

при участието на секретаря Зоя Якимова
като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 346 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.
Обжалвано е решение № 124 от 15.11.2010 постановено от Разградски окръжен съд по гр.д. № 331/2010г., с което е отменено решение от 05.07.2010г. на Исперихски районен съд по гр.д. № 361/2009г. в частта му, с която са определени дяловете на съделителите, участващи в делбата на * ид.ч. от поземлен имот с идентификатор * по кадастралната карта на [населено място] с административен адрес: [населено място], [улица], състоящ се от * кв.м. дворно място и построените в него гараж с площ *кв.м., едноетажна жилищна сграда с площ * кв.м. и едноетажна жилищна сграда с площ * кв.м. като са определени следните дялове: * ид.ч. за М. А., по * ид.ч. за М. С., С. А. и И. А. и по * ид.ч. за А. С. и Д. У.. С първоинстанционното решение е отхвърлен иска за делба спрямо П. А. С. и в тази част то е потвърдено от въззивната инстанция.
С определение № 390 от 14.04.2011г. настоящият състав на Върховния касационен съд е допуснал касационно обжалване на решението поради съществуващо съмнение относно допустимостта му предвид допускане на делба в хипотезата на чл. 345 ГПК когато имотът не е съсобствен с трето лице, а с един от сънаследниците, макар и в условията на съпружеска имуществена общност.
Касационната жалба е подадена от А. П. С. и П. А. С., чрез пълномощника им адв. В.. Те намират решението за неправилно в частта му, с която наведеното от тях възражение за придобиване на * ид.ч. от имота чрез давностно владение, е намерено за неоснователно.
Ответниците по жалбата Д. У. и М. С. считат подадената касационна жалба за основателна.
Останалите ответници не са представили писмен отговор.
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в рамките на наведените основания и предвид основанието за допускане на касационно обжалване, установи следното:
Производството е по съдебна делба във фазата по допускането й. Страните по делото, с изключение на П. С., са наследници по закон на И. С. Ц., починала на 31.03.1989г. Предмет на делбата са земеделски имоти, както и * ид.ч. от дворно място с жилищни сгради в [населено място]. Относно делбата на земеделските имоти първоинстанционното решение не е било обжалвано и е влязло в сила. Досежно имота в [населено място] е установено, че наследодателката приживе се е разпоредила с * ид.ч. от него в полза на внучката си А. С. срещу задължение за издръжка и гледане, при което собственик на тази част е станал и съпругът на приобретателката П. С.. Безспорно е, че двамата съпрузи живеят в имота от 1980г., т.е. отпреди прехвърлителната сделка, и го владеят и ползват до настоящия момент. Съдът е приел, че съпрузите са собственици на придобитата чрез договора * ид.ч., а останалите * ид.ч. са обект на наследяване и са собственост на наследниците по закон. По делото е налице признание на правото на собственост на касаторите, заявено от съделителите Д. У. и М. С.. Независимо от това, съдът е отхвърлил наведеното от А. и П. С. възражение за придобиване на * ид.ч. от имота по давност като е изтъкнал, че не е доказано те да са афиширали намерението си да владеят имота изцяло само за себе си след смъртта на наследодателката през 1989г. Счел е, че те не са отблъснали правата на останалите наследници и не са се противопоставили на декларирането на имота от ищеца М. А. в данъчната служба, извършено през 1998г., а напротив - приели си извършваното от него погасяване на данъчните задължения. Отделно, според съда, до месец март 1990г. е било невъзможно придобиването на имота по давност поради забраната на чл. 29 З.. Тъй като с исковата молба е поискана делба само на наследствените * ид.ч. от имота съдът е допуснал делба именно само на тези части като е изтъкнал, че делбата ще се извърши при условията на чл. 345 ГПК.
По основанието за допускане на касационно обжалване.
Предназначението на делбеното производство е да ликвидира съществуваща съсобственост, независимо от основанието за възникването й. Разпоредбата на чл. 345 ГПК предвижда специален ред за делба на наследствен имот, който наследодателят е притежавал в съсобственост с трето лице. В такъв случай имотът се изключва от делбената маса, ако до съставянето на разделителен протокол не бъде извършена делба с третото лице. Според указанията, дадени в т.4 на ППВС № 4/64г. по приложението на чл. 283 ГПК/отм./, която отменена разпоредба е идентична с чл. 345 от сега действащия ГПК, съдът допуска до делба този имот, но ако до съставяне на разделителния протокол не се извърши делба между наследниците и третото лице, съсобственият имот се изключва от делбата. Приема се също така, че делбата с третото лице може да се извърши в същото или в отделно производство. С. разрешение е приложимо при съсобственост с „трето лице”, а под такова следва да се разбира лице, чуждо на наследството /не притежаващо качеството наследник/. Когато само част от имота е сънаследствена, а друга част е притежание на един от наследниците на друго правно основание, то разпоредбата на чл. 345 ГПК не намира приложение. В такъв случай на делба подлежи целия имот, а не само наследствената част и делбата се извършва по общия ред. Изложеното разрешение се запазва и в хипотеза, в която собствената на един от сънаследниците част от имота представлява съпружеска имуществена общност.
Ето защо, делбата на идеална част от недвижим имот, който е бил съсобствен между наследодателя и един от наследниците, заедно със съпруга на последния, е недопустима. Постановеното решение за допускане на такава делба е неправилно.
По основателността на касационната жалба и с оглед приетото по-горе съдът намира следното:
Решението, с което е допусната делба само на наследствените * ид.ч. от недвижимия имот в [населено място] на [улица], е неправилно поради нарушение на закона. Съдът е сезиран с искане за делба на * ид.ч. от имота, които са обект на наследяване. С отговора на исковата молба ответницата А. П. С. е заявила, че останалата * ид.ч. притежава заедно със съпруга си по договор за издръжка и гледане, както и е навела възражение за придобиване по давност на наследствената част. Първоинстанционният съд правилно с определение от 15.10.2009г. е конституирал П. А. С. - съпруг на А. С. като необходим другар в производството, а именно като съсобственик. При приетата неоснователност на възражението за придобивна давност и установената съсобственост върху имота - * ид.ч. за наследниците и * ид.ч. за А. и П. С. по договор за издръжка и гледане, както и предвид поддържаното от ищеца искане за ликвидиране на съсобствеността, съдът е следвало да допусне делба на целия имот, между всички съсобственици, които са конституирани и участват в процеса.
Поддържаните в касационната жалба доводи, свързани с възражението на касаторите за придобиване на имота по давност не могат да бъдат обсъждани в настоящето решение предвид липсата на основание за допускане на касационно обжалване по тези въпроси установена в определението по чл. 288 ГПК.
Горното налага постановеното въззивно решение, с което е допусната делба на * ид.ч. от имота в [населено място] и е отхвърлен иска за делба спрямо П. С. да бъде отменено и вместо това следва да се допусне делба на целия имот при дялове: * или * ид.ч. за А. и П. С. в съпружеска имуществена общност, * ид.ч. за М. А., по * ид.ч. за М. С., С. А. и И. А., по * ид.ч за А. С. и Д. У..
Водим от горното и на основание чл. 293, ал.2 ГПК Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.
Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ въззивно решение № 124 от 15.11.2010 постановено от Разградски окръжен съд по гр.д. № 331/2010г. и вместо него постановява:
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба на поземлен имот с идентификатор * по кадастралната карта на [населено място] с административен адрес: [населено място], [улица], състоящ се от * кв.м. дворно място, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, ведно с намиращите се в имота сгради: 1.сграда с идентификатор * с площ * кв.м., с предназначение гараж, 2.сграда с идентификатор * със застроена площ * кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда еднофамилна, 3. сграда с идентификатор * с площ * кв.м., брой етажи:1, предназначение: жилищна сграда еднофамилна, при съседи на имота: имоти *, *, * и * между съделители и при дялове: М. Н. А. - * ид.ч.; М. А. С. - * ид.ч.; С. Й. С. - * ид.ч.; И. Й. С. - * ид.ч.; Д. П. У. - * ид.ч.; А. П. С. - * ид.ч.; А. П. С. и П. А. С. - * ид.ч. в съпружеска имуществена общност.
ВРЪЩА делото на Исперихски районен съд за продължаване на действията по извършване на делбата.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: