Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 111

София, 27.06.2022 г.
Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юни през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Маргарита Соколова
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова
Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
частно гражданско дело № 1975 от 2022 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по подадена от М. Д. А., чрез адвокат З. В., частна жалба срещу определение № 169/20.04.2022 г. по ч.гр.д. № 586/2021 г. на Пловдивския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане подадената на 02.03.2022 г., от частния жалбоподател молба вх. № 1744 по чл. 248 ГПК за допълване на постановеното по делото определение № 304 от 22.11.2021 г., в частта за разноските. Твърди се, че едномесечният срок по чл. 248, ал. 1 ГПК не следва да се счита за пропуснат, тъй като страната не е била известена за постановяването на определението. Иска се отмяната му като незаконосъобразно и връщане на делото на апелативния съд за разглеждане на молбата по чл. 248 ГПК.
В писмен отговор в срока по чл. 276, ал. 1 ГПК Н. П. К. чрез процесуалния си представител адв. А. Г., изразява становище, че жалбата е неоснователна по изложените в отговора съображения.
Върховният касационен съд, състав на гражданска колегия, I г.о., при проверка допустимостта на жалбата, констатира следното:
Подадената частна жалба е процесуално допустима, като подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК от процесуално легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество същата е неоснователна поради следните съображения.
За да остави без разглеждане подадената от частния жалбоподател молба по чл. 248 ГПК, за изменение на постановеното по делото определение № 304 от 22.11.2021 г. в частта за разноските, съставът на Пловдивския апелативен съд е приел, че същата е недопустима, тъй като е подадена след изтичане на едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК – определението е постановено на 22.11.2021 г. и е окончателно, а молбата е подадена на 02.03.2021 г.
Така изложените от Пловдивския апелативен съд съображения по приложението на чл. 248, ал. 1 ГПК следва да бъдат споделени.
Съгласно чл. 7, ал. 2 ГПК съдът връчва на страните препис от актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване. Съдебният акт, който не подлежи на обжалване, не се съобщава на страните, поради което те сами следва да се погрижат, за да узнаят съдържанието му. Това е мотивирало и законодателя да определи различен начален момент за срока, в който страните могат да поискат изменение на съдебния акт в частта за разноските в зависимост от това дали той подлежи на обжалване или е необжалваем. Началният момент, от който започва да тече срокът по чл. 248, ал. 1 ГПК за подаване на молба за допълване или изменение на съдебния акт в частта за разноските тече от уведомяването, само ако актът е обжалваем и това изрично е предвидено в процесуалния закон.
Ето защо, подадената частна жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното определение № 169/20.04.2022 г. по ч.гр.д. № 586/2021 г. на Пловдивския апелативен съд – потвърдено.
И само за пълнота на изложението следва да се отбележи, че доколкото жалбоподателите поддържат, че са направили претендираните разноски във връзка с подадената от Ц. Й. К., К. П. К. и Н. П. К. частна жалба с вх.№11433/04.10.2021г., то искането им за присъждане на тези разноски следва да бъде адресирано до съда, който се е произнесъл по тази жалба (по въпросите за нейната допустимост и основателност), а не до съда, който я е администрирал. Частна жалба с вх.№11433/04.10.2021г. е върната като недопустима с разпореждане №2312 от 26.11.2021г. на VIII състав на Окръжен съд – Пловдив по в.гр.д.№2344/2021г., което обаче не е било съобщено на ответниците по тази жалба (вкл. настоящата жалбоподателка).
Водим от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 169/20.04.2022 г. по ч.гр.д. № 586/2021 г. на Пловдивския апелативен съд.
Връща делото на Окръжен съд – Пловдив, VIII състав за съобщаване на разпореждане №2312/26.11.2021г., постановено по в.гр.д.№2344/2021г. на М. Д. А..
Определението е окончателно.Председател:

Членове: