Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№196

София, 19.11.2019 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на дванадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА
ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

като изслуша докладваното от съдия Маринова ч.гр.д. № 3641 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба с вх. № 77457 от 12.06.2019 г., подадена от П. Г. В., приподписана от пълномощника му адвокат Светла Бамбалска против определение № 12861 от 28.05.2019 г. по ч.гр.д № 4775 по описа за 2019 г. на Софийски градски съд, ГО, III-В въззивен състав, с което е потвърдено определение № 548737 от 28.11.2018 г. по гр.д. № 14151/2017 г. на Софийски районен съд, ГО, 74-ти състав за връщане молбата на П. Г. В., подадена по реда на чл.341, ал.2 ГПК за включване в делбената маса на съсобствения между съделителите страничен апартамент на втория етаж в жилищна сграда на [улица], [населено място].
Съделителите В. Д. И., Р. Д. Ч., Д. П. И., Б. П. И., А. И., К. И. и П. Д. С. са подали чрез пълномощника си адвокат Николай Генчев отговор по реда и срока на чл.276, ал.1 ГПК, в който оспорват наличието на основание за допускане на касационно обжалване.
Съделителят Г. П. В. е подал отговор по реда и срока на чл.276, ал.1 ГПК, в който обосновава основателност на частната жалба.
Съделителите А. Д. К., В. Д. К., И. Г. В., А. Г. В., Е. И. К., В. Г. К., М. Г. В. и А. К. В. не са изразили становище в настоящото производство.
За да прецени наличието на основание за допускане на касационно обжалване, настоящият съдебен състав съобрази следното:
При предявяване на молбата по чл.341, ал.2 ГПК съдът е указал на съделителя П. Г. В. да впише същата, като за целта му е необходима данъчна оценка и схема от кадастралната карта. По повод постъпили молби, че тече процедура по отстраняване грешка в кадастралната карта относно имота на три пъти е удължавал срока. С молба от 9.11.2018 г. П. В. отново е уведомил съда, че по подаденото от него заявление до С. няма приключило производство. С атакуваното определение от 28.11.2018 г. съдът е върнал молбата по чл.341, ал.2 ГПК.
Въззивният съд е констатирал, че молбите за продължаване на срока са подавани след изтичането на определените от съда срокове. Изложил е съображения, че възможността за продължаване на срока е изключителна, реализира се при наличие на уважителни причини и е предвидена в интерес на страната, затова и страната следва да прояви необходимата заинтересованост и грижа при защита на собствените си интереси. Съдът изрично е указал последиците от неизпълнение на дадените указания и с оглед липсата на изпълнение в срок молбата по чл.341, ал.2 ГПК правилно е била върната
Жалбоподателят се позовава на основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпросите:
1) налице ли е неизпълнение на указанията на съда при наличие на изключителни уважителни причини, при представяне на писмени доказателства, установяващи същите, които са дали основание на съда за удължаване на срока;
2) при допуснато удължаване на срока по чл.63, ал.1 ГПК не следва ли новия срок да тече от последното определение на съда.
Вторият въпрос не може да обоснове допускане на касационно обжалване, тъй като отговорът е законодателно уреден в чл.63, ал.2, изр. второ ГПК, според което продължаването на срока тече от изтичането на първоначалния.
Релевантен към мотивите на съда е първия поставен въпрос, който следва да бъде уточнен от съда с оглед фактите по настоящия спор до въпроса: налице ли е неизпълнение на указанията на съда за вписване на молба по чл.341, ал.2 ГПК, с която в предмета на делбата се включва недвижим имот, ако страната не може да изпълни същите в срок, поради неприключило производство по отстраняване грешка в кадастралната карта и невъзможност имота да се индивидуализира съобразно изискването на чл.6, ал.3 ПВ.
В практиката на ВКС /например определение № 627 от 18.12.2013 г. на ВКС по гр. д. № 7169/2013 г., I г. о., ГК/ е дадено тълкуване, че ако отстраняването на нередовностите е обусловено от действия, които трябва да бъдат извършени от друго лице въз основа на отправено от ищеца изявление, при извършването на преценката дали нередовностите са своевременно отстранени съдът следва да отчете обстоятелството дали ищецът е извършил в срок съответното процесуално действие, както и какви са причините в определения от съда срок нередовностите на исковата молба да не бъдат отстранени и дали това се дължи на причини, които ищецът би могъл да предвиди и отстрани. От съществено значение следователно при извършването на преценката дали дадените от съда указания са надлежно изпълнени е обстоятелството дали предявилото иска лице в определения от съда срок е предприело необходимите действия по отстраняване на констатираната нередовност на исковата молба и е отправило до съда, респ. до органа, разполагащ с правомощието да извърши вписването, искане за вписване на исковата молба. Последващите действия на съдията по вписванията не могат да обусловят извод за неизпълнение на дадените от съда указания, тъй като вписването може да бъде забавено поради независещи от предявилото иска лице обстоятелства, както и евентуално отказано, което ще наложи провеждане на производство по обжалване на отказа.
Това тълкуване следва да се приложи и при отговора на въпроса, обусловил допускане на касационно обжалване. Съдът не може да приеме, че страната не е изпълнила в срок указанията за вписване на искова молба, респ. молба по чл.341, ал.2 ГПК, касаеща недвижим имот, ако поради неприключила процедура за отстраняване грешка в кадастралната карта, страната е в обективна невъзможност да изпълни указанията. В такава хипотеза при прилагането на чл.63, ал.1 ГПК следва определения срок да обезпечи обективната възможност за изпълнение на указанията, а ако изчакването на приключване на процедурата по отстраняване на грешката в кадастралната карта би довело до неоправдано забавяне на съдебния процес и разглеждане на делото в неразумен срок, съдът следва да разпореди вписването на исковата молба след като провери редовността й, включително и относно надлежната индивидуализация на имота съгласно изискването на чл.6, б“в“ ПВ, като в този случай съдията по вписванията не може да подлага на контрол неговата преценка – мотиви към т.6 на Тълкувателно решение № 7 от 25.04.20123 г. по т.д. № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС.
С оглед отговора, обусловил допускане на касационно обжалване атакуваното въззивно определение и потвърденото с него определение на районния съд се явяват неправилни. В съдебно заседание на 27.03.2018 г. на П. В. е указано, че следва да впише исковата молба в едномесечен срок, като за целта му е необходима данъчна оценка и схема на самостоятелния обект в сграда от кадастралната карта. Жалбоподателят е предприел действия по снабдяване със схема на имота от кадастралната карта на 30.03.2018 г. с оглед изпълнение на указанията за вписване на молбата по чл.341, ал.2 ГПК, по повод на което е установена грешка в кадастралната карта и са предприети действия по отстраняването й, за което е уведомил съда с молба от 9.11.2018 г. с приложени към нея доказателства. Съдът неправилно въпреки обективната невъзможност на страната да изпълни указанията е приел, че следва да върне молбата по чл.341, ал.2 ГПК, поради невписването й, вместо да прецени дали имотът е индивидуализиран според изискванията на чл.6, б.“в“ ПВ и да разпореди вписването.
Поради изложеното въззивното и потвърденото с него първоинстанционно прекратително определение следва да бъдат отменени и делото да се върне на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия чрез определяне нов срок за вписване ако грешката в кадастралната карта е отстранена или чрез проверка редовността на молбата по чл.341, ал.2 ГПК, включително относно индивидуализацията на имота по чл.6, б.“в“ ПВ и разпореждане на вписването.
С оглед изложените съображения Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 12861 от 28.05.2019 г. по ч.гр.д № 4775 по описа за 2019 г. на Софийски градски съд, ГО, III-В въззивен състав.
ОТМЕНЯ определение № 12861 от 28.05.2019 г. по ч.гр.д № 4775 по описа за 2019 г. на Софийски градски съд, ГО, III-В въззивен състав и потвърденото с него определение № 548737 от 28.11.2018 г. по гр.д. № 14151/2017 г. на Софийски районен съд, ГО, 74-ти състав за връщане молбата на П. Г. В., подадена по реда на чл.341, ал.2 ГПК за включване в делбената маса на съсобствения между съделителите страничен апартамент на втория етаж в жилищна сграда на [улица], [населено място].
Връща делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ