Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 214

гр. София, 09.06.2022 г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на осми юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
НИКОЛАЙ ИВАНОВ

като разгледа докладваното от съдията Николай Иванов ч.гр.дело № 1954 по описа на Върховния касационен съд за 2022 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от М. К. М., чрез адв. Г. Ю. от АК-Б. и частна жалба, подадена от А. М. О. и Любима К. Олева, чрез адв. Г. Ю. от АК-Б., срещу определение №2154/10.08.2021 г. постановено по в.ч.гр.дело №2164/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на А. М. О. и Любима К. Олева против решение № 83/10.03.2021 г. по в.гр.д. № 157/2021 г. на Окръжен съд – Благоевград, за отхвърляне жалбите на А. М. О., Любима К. Олева и М. К. М. против постановление за възлагане на недвижим имот по изп. дело № 292/2014 г. на ЧСИ Ал. Ц. от 08.10.2020 г.
Правят се доводи, за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното определение и се иска отмяната му.
Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение, като прецени данните по делото, приема следното:
Частните жалби са подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК от легитимирани страни в процеса и са допустими.
Разгледани по същество, са неоснователни, поради следните съображения.
За да постанови обжалваното определение Софийският апелативен съд е приел, че първоинстанционният съд се е произнесъл по жалба на длъжниците в изпълнението по реда на чл. 435 ал. 3 ГПК срещу постановление за възлагане, като съгласно чл. 437 ал. 4 ГПК решението на окръжния съд по жалбата срещу акта на съдебния изпълнител не подлежи на обжалване, поради което атакуването му с жалба не е допустимо.
Определението е правилно.
Съгласно разпоредбата на чл. 437 ал. 4 изр. 2 ГПК, жалбите срещу действията на съдебния изпълнител се разглеждат в едноинстанционно производство, като решението на съответния окръжния съд е окончателно. Единствено изключение е предвидено, когато окръжният съд остави без разглеждане жалбата срещу действията на съдебния изпълнител, в която хипотеза компетентен да осъществи инстанционен контрол е съответният апелативен съд, чийто акт е окончателен. В случая с произнасянето на окръжния съд по същество на жалбата е изчерпан процесуалният ред за разглеждането на спора по законосъобразността на акта на съдебния изпълнител, поради което подадената срещу решението на съда жалба е процесуално недопустима. Като я е приел за такава и я е оставил без разглеждане, Софийският апелативен съд е постановил правилен и законосъобразен акт, който следва да бъде потвърден.
Предвид на горното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №2154/10.08.2021 г. постановено по в.ч.гр.дело № 2164/2021 г. на Софийския апелативен съд.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.