Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 53

гр. София, 15.03.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети март през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОНКА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 493 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството по делото е образувано по искова молба на Агенция за публичните предприятия и контрол, представлявано от изпълнителния директор П. А., за отмяна на арбитражно решение от 14.12.2021г. по ВАД №134/2019г. на АС при БТПП в частта, с която е прието за установено, че „Кей Джи Маритайм Шипинг“АД не дължи на Агенция за публичните предприятия и контрол неустойка в размер на 26 917 904,27 лв. по чл.4.14.1 (vii) за неизпълнение на задължението по чл.4.8 (i) за поддържане средногодишно на общ тонаж на корабите на дружеството не по-малък от 1 300 00 DWT за десетгодишен период от 14.08.2008г. до 31.12.2018г. съгласно договора за приватизационна продажба на 70% от капитала на „Парадоство Български морски флот“ЕАД, сключен на 08.08.2008г. между „Кей Джи Маритайм Шипинг“АД като купувач и Агенция за публичните предприятия и контрол като продавач.
В исковата молба е инкорпорирано и искане за спиране на изпълнението на арбитражното решение на осн. чл.48, ал.2 ЗМТА.
Исковата молба по чл.47 ЗМТА е подадена в срока по чл.48, ал.1 ЗМТА и е процесуално допустима, поради което се дължи произнасяне по искането за спиране изпълнението на арбитражното решение като обезпечителна мярка по този иск.
Доколкото спиране изпълнението на абритражно решение по чл.48, ал.2 ЗМТА е предвидено по аналогия на спиране изпълнението на невлязло в сила въззивно решение чл.282 ГПК, то по отношение на първото намират приложение постановките на ТР № 2/2012 г. на ОСГТК на ВКС и ТР № 6/2014 г. на ОСГТК на ВКС, в които е посочено, че спирането има за цел да се избегне принудителното изпълнение на невлязлото в сила осъдително въззивно решение докато делото е висящо за разглеждане пред ВКС, т.е. да се предостави защита на жалбоподателя – ответник по иска, срещу провеждане на предвиденото в чл.404, т.1 ГПК предварително принудително изпълнение на това решение. Отнесени към арбитражното решение тези постановки следват логиката на предвидените в чл.404, т.1 ГПК изпълнителни основания и предоставената защита в полза на страните срещу тях независимо от издадения изпълнителен лист. Само постановените осъдителни арбитражни решения, които се ползват с изпълнителна сила, са изпълнително основание по чл.404, т.1 ГПК и въз основа на тях по молба на заинтересованата страна окръжният съд на осн. чл.51, ал.1 ЗМТА може да издаде изпълнителен лист. Установителните арбитражни решения не се ползват с изпълнителна сила, а имат само установително действие по отношение на страните по арбитражния спор. Ето защо при предявяване на искова молба по чл.47 ЗМТА от ответника по уважен с арбитражното решение осъдителен иск, същото решение може да бъде спряно при наличие на предпоставки по чл.48, ал.2 ЗМТА, за да се избегне изпълнение срещу този ответник, докато е висящ спорът по чл.47 ЗМТА.
Налага се извод за неоснователност на молбата за спиране изпълнението на арбитражното решение.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Агенция за публичните предприятия и контрол, представлявано от изпълнителния директор П. А., за спиране на изпълнението на арбитражно решение от 14.12.2021г. по ВАД №134/2019г. на АС при БТПП в частта, с която е прието за установено, че „Кей Джи Маритайм Шипинг“АД не дължи на Агенция за публичните предприятия и контрол неустойка в размер на 26 917 904,27 лв. по чл.4.14.1 (vii) за неизпълнение на задължението по чл.4.8 (i) за поддържане средногодишно на общ тонаж на корабите на дружеството не по-малък от 1 300 00 DWT за десетгодишен период от 14.08.2008г. до 31.12.2018г. съгласно договора за приватизационна продажба на 70% от капитала на „Парадоство Български морски флот“ЕАД, сключен на 08.08.2008г. между „Кей Джи Маритайм Шипинг“АД като купувач и Агенция за публичните предприятия и контрол като продавач, на осн. чл.48, ал.2 ЗМТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: