Ключови фрази


Р Е Ш Е Н И Е


№ 76

София 23.06.2022 година


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и осми март две хиляди и двадесет и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ


при секретаря Ани Давидова
изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
гр.дело № 4189/2021 год.


Производството е по чл. 303,ал.1, т.5 ГПК .
Образувано е по молба, подадена от адв.П.М. – пълномощник на Й. Р. Д., за отмяна на влязло в сила решение № VІ – 22/ 16.04.2021г. по гр.д.№ 2876/2020 г. по описа на Бургаски окръжен съд,с което е прието за установено,че молителят Й. Р. Д. дължи на И. С. К. сумата от 4 780 лв.,представляваща част от главница в общ размер от 6 280 лв. по договор за заем с нотариална заверка на подписите от 30.10.2017 г.,ведно със законната лихва,считано от подаване на заявление на 24.01.2019 г.до окончателното изплащане,за което вземане е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК.
Молителят обосновава основанието по чл.303,ал.1,т.5 ГПК с твърдения,че е нарушено правото му на участие в процеса,тъй като е даден ход на делото и устните състезания в съдебно заседание проведено на 21.01.2021 г.,при нередовното му уведомяване и връчване на съобщения и книжа.
Ответникът по молбата за отмяна – И. С. К. в депозирания писмен отговор по чл.306 ал.3 ГПК изразява становище за нейната неоснователност.Претендира разноски.
Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение след като прецени инвокираните доводи и данните по делото, съобразно правомощията си по чл. 307 ГПК намира следното:
Молбата за отмяна разгледана по същество е неоснователна.
Отменителното основание по чл. 303, ал.1, т. 5 ГПК визира три фактическа състава,свързани с неучастието на страната лично или чрез надлежен представител по делото,а именно: когато поради допуснато от страна на решаващия съд нарушение на правилата, обезпечаващи участието на страните в производството, страната е била лишена от възможността да участва по делото; когато страната не е била надлежно представлявана или когато не е могла да се яви лично или чрез повереника си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее. В случая такова нарушение не е допуснато. От данните по делото е видно, че в първото по ред открито съдебно заседание проведено на 21.01.2021 год.не е даден ход на делото,поради нередовното призоваване на въззивника/ молител,тъй като не е бил изтекъл изискуемия се срок по чл.56,ал.3 ГПК.Съдът е разпоредил последния да бъде уведомен за датата на съдебното заседание и на посочения в подадената нарочна молба съдебен адрес в [населено място].И второто по ред открито съдебно заседание е отложено по същата причина.Едва в третото по ред открито съдебно заседание въззивника/молител е бил редовно призован и в това съдебно заседание е даден ход на устните състезания. Спазването на процесуалните правила за призоваване на страните в процеса изключва основанието за отмяна на влязлото в сила решение по реда на извънредния способ на чл. 303, ал. 1, т. 5, пр. 1 ГПК.
По изложените съображения молбата за отмяна на предявеното основание се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.
При този изход на спора молителят следва да заплати направените и доказани от ответника разноски в размер на 144/сто четиридесет и четири/ лв.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Й. Р. Д. за отмяна на основание чл.303,ал.1,т.5 ГПК на влязлото в сила решение № VІ – 22/ 16.04.2021г. по гр.д.№ 2876/2020 г. по описа на Бургаски окръжен съд .
ОСЪЖДА Й. Р. Д. ,ЕГН [ЕГН] да заплати на И. С. К. разноски в размер на 144/сто четиридесет и четири/ лв.
Решението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: