Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 60882

гр.София, 13.12.2021 год.


Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на осми декември две хиляди и двадесет и първа година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА
ТАНЯ ОРЕШАРОВА

при участието на секретаря
разгледа докладваното от съдия Декова
гр.дело №3452 по описа за 2019 год.

Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на „Юробанк България“ АД, представлявано от юрисконсулт Ч., срещу въззивно решение от 26.02.2019г. по в.гр.д.№324/2019г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 24.10.2018г. по гр.д.№43233/2016г. на Софийски районен съд за уважаване на предявените от П. И. К. искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.3 КТ.
Касаторът счита, че са налице основания по чл.280, ал.1, т.1 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.
Ответникът по жалбата П. И. К., чрез процесуален представител адв.А., оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване.
Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 от ГПК, срещу обжалваемо решение, от легитимирана страна, която има интерес от обжалването и е процесуално допустима.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ гр.отделение на ГК, след преценка на изложените основания за касационно обжалване по чл.280, ал.1 от ГПК намира:
С въззивното решение е потвърдено първоинстанционното решение за уважаване на предявените от „Юробанк България“ АД срещу П. И. К. искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и 3 КТ за признане за незаконно и отмяна на уволнението му, извършено на основание чл.328, ал.1, т.2, пр.1 КТ със заповед № 1998/11.05.2016г. на директора на директора на „Човешки ресурси“ и началник отдел „Кадри“, упълномощени от председателя на УС и главен изп.директор и прокуриста на „Юробанк България“ АД и за заплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 КТ.
По делото е безспорно установено, че ищецът е работил по безсрочно трудово правоотношение при „Алфа Банка- клон България“ ,въз основа на трудов договор от 03.06.2013 г. на длъжността „ръководител, офис, банка“ в офис на банката в [населено място], че предприятието на „Алфа Банка- клон България“ е прехвърлено на „Юробанк България“ АД с договор от 29.02.2016 г. и съгласно подписаното допълнително споразумение № 851/07.03.2016 г. по чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ ответникът се явява работодател на ищеца при запазване на трудовото правоотношение, че с решение на УС на „Юробанк България“ АД от 28.03.2016 г. е взето решение за закриване на част от предприятието на ответника - 49 офиса на банката, сред които и офисът в [населено място], в който е работил ищецът, както и че трудовото правоотношение на ищеца е прекратено със заповед № 1 998 от 11.05.2016 г., считано от 07.06.2016 г. на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ - закриване на част от предприятието
Въззивният съд е приел за незаконосъобразно прекратяването на трудовото правоотношение между страните на приложеното от работодателя основание за уволнение – закриване на част от предприятието. Приел е, че закритият офис в [населено място] не притежава характеристиките на самостоятелно обособено звено от предприятието, както и липсва преустановяване на извършваната дейност.
Прието е за установено, че работодателят е продължил да осъществява основната за всяка банка дейност в другите два офиса на ответника в [населено място] /офис „Х.- ФЦ 241“ и офис „Х.- С. С.- ФЦ 247“). Тази дейност се извършва с по-малък брой служители, и след закриване на офис „Х.“, формално отделен в отделно звено в структурата на ответника. Въз основа на експертното заключение по делото е прието за установено, че и в двата офиса са предлагани банкови услуги и продукти, извършвана е дейност, свързана с банково обслужване на клиенти и въвеждане на данни в операционни системи, а установените различия, нямат отношение към характера на извършваната дейност, а единствено касаят параметрите на предлаганите банкови продукти и услуги, одобряващият кредитите орган и използваните софтуерни продукти. Прието е при сравнение на длъжностните характеристики на длъжността, заемана от ищеца преди уволнението „ръководител офис, банка“, съществувала в премахнатия офис „Х.“, и длъжността, заемана от служител на длъжността „управител на клон“, в запазения офиси „Х.- ФЦ 241“ и „Х.- С. С.- ФЦ 247“, които макар и с различни наименования, че имат сходни трудови функции за осъществяване на една и съща по характера си дейност.
Въззивният съд е приел, че в случая не се касае за закриване на част от предприятието на ответника, а за вътрешно­организационно преустройство, при което дейността на обособеното звено на офис „Х.“ е преминала изцяло и е продължила да се осъществява от другите звена на ответника в същото населено място офис „Х.- ФЦ 241“ и офис „Х.- С. С.- ФЦ 247“, макар и с по-малък брой служители.
Касаторът счита, че е налице основание за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 и 3 ГПК, освен по посочени процесуалноправни въпроси и по материалноправните въпроси: 2.1“кои са материално-правните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков офис /клон/, единият от които се закрива и в него работи уволненият служител“ и включващите се в него въпроси:2.1.1“какви са признаците, на които трябва да отговаря банков офис, за да се квалифицира като „обособена част от предприятието“; 2.1.2. „В случаите, в които в едно населено място има повече от един офис на една банка и всички офиси отговарят на критериите за организационно - управленска и териториална /функционална/ финансова обособеност на банков офис, то представляват ли всички банкови офиси поотделно обособени части от предприятието на банката-работодател“; 2.1.3 „Има ли закриване на част от предприятието, когато се закрива банков офис, чиято обособеност е установена по организационно - управленски и териториален /функционален/ финансов критерий и в населеното място същата банка няма друг банков офис. Какъв е отговорът на въпроса, когато в населеното място същата банка има и друг такъв банков офис“ и 2.1.4 „Какво условие трябва да е изпълнено, за да се приеме, че дейността на банков офис е реално и окончателно прекратена за в бъдеще, като се има предвид, че тя се изразява във фактически действия по обслужване на клиентите в банката и според обективното материално право банката не може да осъществява различна от банковата стопанска дейност“.
Върховният касационен съд, III гр. отд. при данните по делото намира следното:
Настоящият касационен състав намира, че по поставените от касатора материално-правни въпроси следва да бъде допуснато касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК за проверка в съответствие ли са дадените от въззивния съд разрешения с практиката на ВКС – тълкувателно решение №5/2019 от 26.10.2021г. по т.д. №5/2019г. на ОСГК на ВКС, постановено по следните въпроси: „Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено място?“, както и на междувременно постановените решения по посочените от касатора гр.д.№3055/2018г. на ВКС, ІІІг.о., гр.д.№3326/2018г. на ВКС, ІІІ г.о. и гр.д.№782/2018г. на ВКС, ІІІг.о.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на IІІ гр. отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение от 26.02.2019г. по в.гр.д.№324/2019г. на Софийски градски съд.
УКАЗВА на касатора „Юробанк България“ АД в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 288,86лв., съгласно чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. При неизпълнение касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на платежен документ за внесена държавна такса за касационното обжалване, делото да се докладва на председателя на III г. о. на ВКС за насрочване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: