Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 155


гр. София, 15.04.2022 год.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на I т. о. в закрито заседание през две хиляди двадесета и втора година, в състав:

Председател: Камелия Ефремова
Членове: Ирина Петрова
Десислава Добрева

като изслуша докладваното от съдия Петрова ч. т. д. № 781 по описа за 2022 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по реда чл. 282, ал.2 ГПК с оглед направено искане за спиране на изпълнението „на основание чл. 282 ГПК“ на Определение № 140 от 18.02.2022г. по в. ч. т. д. № 381/2021г. по описа на Апелативен съд - Варна, съдържащо се в частна касационна жалба с вх. № 1711 от 16.03.2022г. срещу същото определение, подадена от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, която е в процес на администриране.
„Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД иска да бъде спряно изпълнението на Определение № 140 от 18.02.2022 г. по в. ч. т. д. № 381/2021г. по описа на Апелативен съд - Варна, в частта, с която след частична отмяна на определение № 560 от 17.05.2021г., постановено по т. д. № 1350/2020 г. по описа на Варненски окръжен съд, са допуснати привременни мерки по реда на чл. 385, ал. 2 ГПК, до приключване на т. д. № 1350/2020 г. по описа на Варненски окръжен съд по колективен иск с правна квалификация по чл. 379, ал.2 ГПК, предявен за защита на накърнен обществен интерес на обитателите на водоснабдени до 15.08.2016 г. селищни образувания Панорама I и II, като е задължен ответникът „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД да изгради на подходящо място в района на ПС 1 до сп. „Панорама“ съоръжение -ю обществена чешма, с три крана, към която временно да подава вода за питейни нужди от юг, от каптажите на „ВиК - Златни пясъци“, чрез поставени временни тръби с цолаж, достатъчен за захранване на чешмата по трасето на компрометирания етернитов водопровод Ф 125, от точката на свързване на водопреносната мрежа на „ВиК - Златни пясъци“ и „ВиК - Варна“ ООД до мястото на съоръжението, като от необходимите разходи за изпълнение на мярката в тежест на ищците са само тези за стойност на необходими материали и за заплащане на консумирана вода от обществената чешма.
За да се произнесе, настоящия състав съобрази следното:
Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 24.10.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2012 г., ОСГТК, целта на производството по чл. 282 ГПК е да се предостави защита на жалбоподателя - ответник по иска, срещу провеждане на предвиденото в чл. 404, т. 1 ГПК предварително принудително изпълнение на обжалваното осъдително въззивно решение. Предпоставките, при които Върховният касационен съд може да спре изпълнението на решението, въпреки отречения от чл. 282, ал. 1 ГПК суспензивен ефект на касационната жалба, са законодателно определени. Спиране на изпълнението се допуска, когато е упражнено правото на касационно обжалване и е внесено обезпечение в размерите по чл. 282, ал. 2 или ал. 3 ГПК, достатъчно да гарантира удовлетворяването на признатото с решението притезание и обезщетяването на ответника по жалбата за вреди от евентуално неоснователно забавяне на изпълнителното производство. ВКС постановява спиране на изпълнението при наличието на подадена редовна касационна жалба срещу подлежащо на предварително принудително изпълнение въззивно решение и винаги срещу предоставено парично обезпечение. По тези съображения, съставът на първо търговско отделение на ВКС, счита, че искането за спиране на изпълнението на възивното определение, с което са допуснати на основание чл.385,ал.2 ГПК привременни мерки за защита на увредения интерес не може да бъде предмет на производство по чл.282 ГПК. В разпоредбата на чл.385,ал.3, изр.второ ГПК е уредено изрично и специално правило: „обжалването на определение не спира неговото изпълнение, освен ако съдът по жалбата не постанови друго”. Следователно, произнасянето по спиране на изпълнението му става в рамките на производството по обжалването му, аналогично на възможността предвидена в чл.277,изр.второ ГПК.

Водим от горното, Върховният касационен съд на Републиката, Търговска колегия, състав на първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:
Оставя без уважение искането за спиране по реда на чл.282 ГПК на изпълнението на Определение № 140 от 18.02.2022г. по в. ч. т. д. № 381/2021г. по описа на Апелативен съд - Варна в частта за допускане на основание чл.385,ал.2 ГПК на привременни мерки за защита на увреден интерес по колективен иск, предмет на т. д. № 1350/2020 г. по описа на Варненски окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: