Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 347

София, 28.07.2022 год.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – състав на Търговска колегия, в закрито заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател: Евгений Стайков

Членове: Камелия Ефремова

Елена Арнаучкова


като изслуша докладваното от съдията Арнаучкова ч.т.д. № 1683 по описа за 2022 год.и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.282 ал.2, т.1 ГПК, образувано по молба на „ДЗИ - Общо застраховане“ЕАД, с която се иска спиране изпълнението на решение № 813/05.06.2022г., постановено по в.гр.д.№ 628/2021г. на Апелативен съд - София.
Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, след като обсъди молбата и приложенията към нея, приема следното:
С решение № 813/05.06.2022г., постановено по в.гр.д.№ 628/2021г. на Апелативен съд - София, е отменено решението от 30.10.2020г.по гр.д.№ 43/2020г. на ОС - Монтана в частта, с която е отхвърлен предявеният иск от В. Ц. Т., с правно основание чл.405 КЗ, за сумата 29 449.82лв., ведно със законната лихва от 04.06.2018г., вместо което е осъдено „ДЗИ - Общо застраховане“ЕАД да заплати, на осн. чл.405 КЗ, на В. Ц. Т. обезщетение в размер на 29 449.82лв., ведно със законната лихва от 04.06.2018г. до окончателното плащане, а в останалата му отхвърлителна част решението е потвърдено.
Срещу въззивното решение в частта, с която е уважен предявеният иск, е подадена в срок касационна жалба от молителя „ДЗИ - Общо застраховане“ЕАД.
Представено е от молителя изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, както и е внесена по сметката на ВКС за държавни такси в БНБ на дължимата за производството по чл. 288 ГПК държавна такса по чл. 18, ал. 2, т. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
От счетоводна справка, изготвена от служител в Счетоводния отдел на ВКС, се установява, че по специалната набирателна сметка в БНБ е постъпила преведената от молителя сума в размер на 29 449.82лв., съответстваща на обжалваемия интерес.
Предвид гореизложеното, съдът констатира, че са налице условията по чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК за допускане спиране изпълнението на невлязлото в сила осъдително въззивно решение № 813/05.06.2022г., постановено по в.гр.д.№ 628/2021г. на Апелативен съд - София в обжалваната част.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,

О П Р Е Д Е Л И :
Спира, на основание чл. 282, ал. 2 ГПК, изпълнението на въззивно решение № 813/05.06.2022г., постановено по в.гр.д.№ 628/2021г. на Апелативен съд – София, в частта, с която е осъдено „ДЗИ - Общо застраховане“ЕАД да заплати, на осн. чл.405 КЗ, на В. Ц. Т. обезщетение в размер на 29 449.82лв., ведно със законната лихва от 04.06.2018г. до окончателното плащане
Определението не подлежи на обжалване.
Да се издаде незабавно препис от определението на молителя „ДЗИ-Общо застраховане“.Председател:Членове: