Ключови фрази
Обжалване на решението по молбата за регистрация * доказателства * писмени доказателства


1
Р Е Ш Е Н И Е

№ 100
Гр.София, 27.07.2022

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение в открито заседание на деветнадесети юли през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: АННА БАЕВА
ЛЮДМИЛА ЦОЛОВА

при участието на секретаря София Симеонова в присъствието на прокурор Арнаудова от Върховна касационна прокуратура, разгледа докладваното от съдия Цолова т.д.№1407/22г. по описа на Върховен касационен съд и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.530 и сл. ГПК във вр. с чл.18 ал.1 ЗПП и чл.17 ал.1 т.8 ЗПП.
Образувано е по три касационни жалби - вх.№288614/3.05.2022г. на Р. И. А. – Л., вх.№288615/30.05.2022г. на К. Н. Д. и вх.№288616/30.05.2022г. на К. Д. П., срещу решение от 21.04.2022г., постановено по ф.д.№1969/1990г. по описа на Софийски градски съд, с което е допуснато вписване в регистъра на политическите партии на поискани със заявление вх.№273589 от 09.03.2022г. промени по партидата на ПП „Българска социалистическа партия“ – заличаване на К. Д. П. и К. Н. Д., като членове на Националния съвет на партията и вписване на Е. Д. Д., И. М. Г., К. И. Б., Г. Г. Г. и Н. П. Бериевски като членове на ръководния орган.
В касационна жалба, подадена от Р. И. А. – Л., чрез адв. А. А. Т., се оспорва изцяло законосъобразността на постановеното решение на Софийски градски съд, като се твърди,че извършените с него вписвания на членове на Националния съвет на БСП и заличаване на К. Д. и К. П. като такива са извършени въз основа на порочни решения на второто заседание на 50-тия конгрес на партията, проведен на 22.01.2022г., както и на такива на Националния съвет на БСП - №71/20.22.2021г., №74/30.12.2021г. и №75 и №76/19.02.2022г. Освен претендираната отмяна на порочното решение за вписване на Софийски градски съд, касаторът прави искане и за отмяна на решенията, взети на второто заседание на 50-тия конгрес на БСП от 22.01.2022г. и за разпореждане на свикване на нов конгрес при спазване на законовите и уставните изисквания. Правния си интерес от подаването на жалбата касаторът обосновава с твърдението,че е член на партията и делегат на конгреса и, като такъв, счита, че е легитимиран да обжалва решенията, с които се прави „опит да бъдат отстранени двамата членове на Националния съвет на БСП и да бъде оставен вписан един нелегитимен представляващ партията председател, против всички правила и норми“. Изложените в касационната жалба оплаквания са за допуснати нарушения на Устава на БСП при вземането на решенията на Конгреса, включващи свикването му от Националния съвет на БСП въз основа на Правилник за организацията и дейността на НС на БСП, който противоречи на уставните разпоредби за присъствено провеждане на заседанията на партийните органи; свикването му в противоречие с чл.31 ал. ал. 5, 6 и 8 от Устава; свикването и провеждането му при участието на председател на партията с прекратени правомощия, което прекратяване, според касатора, е настъпило още на 16.11.2021г. с факта на подаването на оставката на К. Н.. По отношение порочността на вписването на заличаване на К. Д. и К. П. като членове на Националния съвет на БСП касаторът се позовава на липса на взети съобразно правилата в Устава на БСП валидни решения за налагане на мерки за партийно въздействие на двамата.
Срещу касационната жалба е постъпил писмен отговор от Политическа партия “Българска социалистическа партия“, чрез гл.юрисконсулт А. В., в който е оспорена допустимостта и основателността ѝ. Освен като просрочена, недопустимостта ѝ е поддържана и на основание липса на обоснован правен интерес от обжалването на решението в частта по заличаването на останалите двама касатори като членове на НС на БСП, доколкото със същите не се засягат нейни права, както и по отношение на искането за отмяна на решенията на конгреса, поради липса на предвидена такава правна възможност както в закона, така и в устава на партията. Изложени са съображения и за неоснователност на наведените в жалбата на този касатор доводи и искания.
Касаторът К. Н. Д., представляван от адв. А. А. Т., навежда доводи за наличието на всички предвидени в чл.281 т.3 ГПК предпоставки за касиране на решението на Софийски градски съд в частта му, касаеща заличаването му като член на Националния съвет на БСП. Твърди в тази връзка,че съдът не прави разлика между „член на партия“ и „член на ръководен орган на партията“, поради което не е съобразил,че в Устава на БСП липсва норма, по силата на която прекратяването на членството му в партията да води до прекратяване на членството му в Националния ѝ съвет, поради което заличаването му от членствения състав на последния е без правно основание. Счита решението на съда в обжалваната му част за необосновано, доколкото в него не са посочени конкретните доказателства, на базата на които съдът се е мотивирал да приеме,че заличаването му от регистъра следва да бъде извършено. В подкрепа на това си становище поддържа,че съдът не е проверил /изисквайки конкретни доказателства/ спазени ли са изобщо процедурните правила по свикването , провеждането и приемането на решения на такова заседание, предвид посочването в представеното като писмено извлечение решение на НС на БСП №74/30.12.2021г.,че заседанието е проведено „неприсъствено“, а по същество – че заседание на НС на БСП на 30.12.2021г. изобщо не е било провеждано и на него решение съветът не е приемал; че липсва решение на Изпълнителното бюро на НС на БСП за свикване на заседанието /чл.35 ал.1 т.3 от устава/ с предварително обявен дневен ред за провеждането му, включващ точка за изключването му от партията; че не е спазен необходимият кворум за редовното му провеждане /чл.6 ал.1 и ал.2 от устава/; че не е бил допуснат да участва лично в заседанието /чл.10 т.8 от устава/. Касаторът се позовава на нищожност на Правилника за организацията и дейността на НС на БСП в частта му, касаеща провеждането на неприсъствени заседания и вземането на неприсъствени решения, относими към промени в обстоятелствата, без полагане на подписи от членовете на НС на БСП, поради противоречието му с Устава на БСП. При евентуално констатиране на взето решение на ИБ на НС на БСП за свикване на заседанието, се релевира като нарушение на разписаната в устава на партията процедура обстоятелството,че Председателят на БСП, организиращ дейността на бюрото, е подал оставка още на 16.11.2021г., което опорочава по-нататъшните му изявления в качеството му на такъв, а следователно и евентуално решение на ИБ на НС на БСП, взето на свикано от него заседание не би могло да породи съответните правни последици, тъй като противоречи на чл.17 ал.2 от устава. Допълнително в касационната жалба е изложено становище на касатора по годността им като доказателствени средства на приложените към мотивите на ИБ на НС на БСП писмени доказателства, с оглед погрешно изписване на името му, липса на данни за партийна принадлежност на лицата, посочени в подписката, организирана срещу него, невярност на изложените в нея обстоятелства, както и в останалите документи, въз основа на които е било сезирано ИБ на НС на БСП.
Срещу касационната жалба е постъпил писмен отговор от ПП“Българска социалистическа партия“, чрез гл.юрисконсулт А. В., в който е оспорена допустимостта и основателността ѝ. Поддържа се,че не е спазен преклузивният срок за подаването ѝ и че касаторът не е обосновал правния си интерес от обжалването на решението на Софийски градски съд в частта по заличаването му от списъчния състав на НС на БСП, доколкото с решение №74/30.12.2021г. се засяга само правото му на членство в партията,а прекратяването на последното е предмет на регулация единствено във вътрешнопартийната работа на органите на партията по устав. Излагат се подробни съображения за неоснователност на наведените от касатора оплаквания за допуснати нарушения на Устава на БСП при вземането на решение №74/30.12.2021г. на НС на БСП, на базата на което е извършено заличаването на касатора от състава на НС на БСП. Прави се искане за оставяне на касационната жалба без уважение.
В касационната жалба на К. Д. П., представляван от адв. А. А. Т., са наведени оплаквания за неправилност на обжалваното решение на Софийски градски съд, поради неправилно приложение на материалния закон, нарушение на процесуалните правила и необоснованост в частта му, с която е заличен от вписания в регистъра числен състав на НС на БСП поради наложената му мярка за партийно въздействие . Сочи се,че съдът не е посочил кои са конкретните писмени доказателства, от които е видно,че жалбоподателят е изключен от поименния състав на Националния съвет на партията, а такива и обективно не съществуват, тъй като с решението на НС на БСП от 19.02.2022г. му е наложена само мярка за партийно въздействие за срок от една година да не заема висши партийни постове като Председател на Градския съвет на БСП в София и като член на НС на БСП, но не и изключване от партията или от самия ръководен орган, чийто член продължава да бъде. Касаторът твърди,че освен липсата на доказателства, които биха могли да обосноват волята на съда по заличаването му от списъчния състав на НС на БСП, самото решение №75/19.02.2022г., с което му е наложена посочената мярка, е нищожно, доколкото заседание на ръководния орган на партията не се е състояло на посочената дата и няма формирана валидно воля на органа за вземането му – липсват доказателства то да е било свикано от Изпълнителното бюро на съвета, съгласно чл.35 ал.1 т.3 от Устава на БСП, което да е утвърдило предварително дневен ред за провеждането му, включващ точка за налагане на мярка за партийно въздействие; да е бил налице кворум при провеждането на заседанията на двата органа; да са били спазени императивните уставни процедури за провеждането им, включително да са били изготвени списъци при гласуването, в които да са положени собственоръчно подписите на членовете на двата органа. Като самостоятелни основания за незаконосъобразност, касаторът сочи недопускането му на заседанието на НС на БСП, на което е било взето решението /противоречие с чл.10 т.8 от устава/ и провеждането му неприсъствено в периода 17-19.02.2021г., като твърди,че Правилникът за работа на НС на БСП, предвиждащ такава възможност, е нищожен, като противоуставен. Претендира се отмяна на съдебното решение в частта относно вписаното заличаване на този касатор от състава на НС на БСП.
Срещу касационната жалба е постъпил писмен отговор от ПП“Българска социалистическа партия“, чрез гл.юрисконсулт А. В., в който е оспорена допустимостта и основателността ѝ.В него се поддържа, че не е спазен преклузивният срок за подаването ѝ и че касаторът няма правен интерес от обжалването на решението на Софийски градски съд. Излагат се подробни съображения за неоснователност на наведените от касатора оплаквания за допуснати нарушения на Устава на БСП при вземането на решение №75/19.02.2022г. на НС на БСП, на базата на което е извършено заличаването на касатора от състава на НС на БСП. Прави се искане за оставяне на касационната жалба без уважение.
В проведените на 12.07.2022г. и 19.07.2022г. открити съдебни заседания пълномощникът на касаторите – адвокат Т. претендира касационните жалби да бъдат уважени по изложените в тях съображения.
Представителите на ПП „Българска социалистическа партия“ – юрисконсулт В. и адв. Ф. П. поддържат изразеното в писмените отговори становище за тяхната недопустимост и неоснователност и искане те да бъдат оставени без уважение.
Становището на представителя на Върховна касационна прокуратура – прокурор Арнаудова, е, че касационните жалби са допустими, доколкото съдебната практика приема,че когато се касае до позитивно решение за вписване на обстоятелства по партидата на политически партии, всеки техен член има интерес от оспорване на охранителния акт. Присъединява се към становището на касаторите, че липсват доказателства, установяващи редовното свикване на заседанията на ИБ на НС на БСП и на НС на БСП; че Правилникът за организацията и дейността на НС на БСП, на който се позовава ответникът по касационните жалби, е приет от НС на БСП извън правомощията му и противоречи на Устава на партията, а освен това дори неговите разпоредби не са били спазени от НС на БСП при вземането на решенията му за налагане на мерки за партийно въздействие на касаторите Д. и П.. Поддържа, че липсват доказателства за законно свикване на второто заседание на 50-тия конгрес на БСП, но оспорва тезата на касаторите за нелегитимност на Председателя на БСП К. Н. след датата на подаването на оставката ѝ като такъв, тъй като за настъпването на последиците от този факт е необходимо осъществяването на сложен фактически състав, свързан с констатирането му от страна на Конгреса, каквато констатация в случая липсва. Поддържаното от прокуратурата становище е,че решението на Софийски градски съд, подлежи на отмяна в частта по заличаването на К. Д. и К. П., като незаконосъобразно в тази му част.
Върховен касационен съд Търговска колегия в състав на Второ отделение при извършването на предварителна проверка за допустимост на касационните жалби констатира, че срокът по чл.18 ал.1 ЗПП за подаването им /който е 7-дневен и тече от датата на узнаване за съдебния акт/ е спазен, с оглед това, че единствените данни, от които може да бъде направен извод за узнаване на решението на Софийски градски съд от 21.04.2022г. се съдържат в полученото на 23.05.2022г. - след постановяването му, съобщение до К. П. за постановено по фирменото дело определение на съда по молбата му за спиране на вписването, връчено чрез адвокат А. Т.. Не може да бъде споделена поддържаната от ответника теза,че срокът започва да тече от датата на вписването в регистъра на промяната в обстоятелствата, независимо от публичния му характер, поради липсата на такава законоустановена фикция, относима и към срока за обжалване, както и поради наличието на изричната разпоредба на чл.18 ал.1 ЗПП, в чийто контекст се съдържа изискване за удостоверяване факта на узнаване на съдебното решение. Тъй като в случая удостоверяването с фактите, сочени от касаторите, не е опровергано от ответника с доказване на по-ранна дата на узнаване, следва да се приеме,че касационните жалби, депозирани в деловодството на Софийски градски съд на 30.05.2022г. са в предвидения в закона едноседмичен срок.
Неоснователни са направените от процесуалния представител на ПП „Българска социалистическа партия“ възражения срещу допустимостта на касационните жалби и на второто наведено от него основание – липса на правен интерес. В производството по вписване на обстоятелства и настъпили промени в тях в регистъра на политическите партии, като особено охранително производство, подчиняващо се на специални правила, установени в Закона за политическите партии, законодателят е допуснал изключение от принципа на чл.537 ал.1 ГПК за необжалваемост на позитивното съдебно решение, с което се извършва вписването. Това изключение е обосновано с липсата на отделен ред, по който биха могли да бъдат защитени интересите на трети лица, засегнати от издаването в едностранното производство на охранителния акт, поради което с разпоредбата на чл.18 ал.1 ЗПП обжалваемост на същия е предвидена и в случаите, когато с него заявлението за вписване се уважава. Константна е практиката на ВКС,че при липсата на отделно предвиден в Закона за политическите партии съдебен ред за оспорване на решенията на органите на политическата партия, правен интерес от обжалване на позитивното съдебно решение за вписване в регистъра на политическите партии на обстоятелства по партидата на съответната партия има всеки неин индивидуален член /реш.№100/01.07.2014г. по т.д.№4369/13г. на второ т.о. на ВКС и реш.№50/12.05.2009г. по т.д.№95/09г. на първо т.о. на ВКС/. Съображенията в тази насока са, че липсата на валидно възникнало,но вписано обстоятелство /решение на орган на партията/ засяга интересите му като неин член.
Доколкото, съгласно посоченото решение № 100/01.07.2014г. по т.д. № 4369/2013г. на второ т.о. на ВКС и постановените в същия смисъл определение № 253/30.04.2009г. по ч.т.д. № 35/2009г. на първо т.о. на ВКС, определение № 302/18.04.2013г. по ч.т.д. № 1068/2013г. на първо т.а. на ВКС и определение №79/14.02.2020г. по ч.т.д.№3002/2019г. на първо т.о. на ВКС, липсва изрична законова разпоредба не само в приложимия Закон за политическите партии, но и в който и да е друг закон, уреждаща възможност решенията на върховния орган на политическата партия да могат да бъдат атакувани пред съд,а още по-малко направо пред Върховния касационен съд, с поддържаното в касационната жалба на Р. Л. искане за отмяна на решенията на 50-тия конгрес на БСП и свикване на нов такъв настоящият състав не би могъл да бъде надлежно сезиран за произнасяне. Предмет на разглеждане по предвидения в закона ред за инстанционен контрол е единствено и само решението за вписване на Софийски градски съд, а произнасянето на касационната инстанция е ограничено до проверка на правилността на охранителния акт и то в рамките на обжалваната му част.
По основателността на касационните жалби съставът на Върховен касационен съд констатира следното:
Софийски градски съд е бил сезиран с подадено от К. Н., в качеството ѝ на Председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, заявление вх.№273589/09.03.2022г., в което се сочат настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на политическите партии – заличаване на четирима членове на Националния съвет на БСП и вписване на нови негови пет члена. Искането за заличаването на К. Д. и К. П. от състава на съвета е основано на наложени с решение №74/30.12.2021г. на НС на БСП и решение №75/19.02.2022г. на НС на БСП на К. Н. Д. и К. Д. П. мерки за партийно въздействие „изключване“ /на първия/ и „временно отнемане на правата за заемане на партийни длъжности, членство в органите на партията и право да се кандидатира за такива в срок от една година“ /за втория/.
За да уважи искането, съставът на Софийски градски съд е констатирал въз основа на приложените към заявлението писмени доказателства,че с посочените от заявителя решения на НС на БСП /решение №75/19.02.2022г. на НС на БСП и №74/30.12.2021г./ са наложени мерки за партийно въздействие „изключване“ – на К. Д. и „временно ограничение на правата за заемане на партийни длъжности, членство в органите на партията и право да се кандидатира за такива в срок от една година“ – на К. П.. Посочил е,че обстоятелствата , довели до прекратяването на членството или налагането на ограничения са вътрешнопартийни и поради това не могат да бъдат обсъждани от съда, който е призван да защитава обществено значимия интерес, а последния законодателят е ограничил до обстоятелствата, подлежащи на вписване по предвидения в чл.17 ЗПП ред. Приел е,че прекратяването на членството в партията не е сред тях, като оспорването на вътрешнопартийните решения, с които то се извършва, става пред централните органи на партията, съгласно устава. По тези мотиви е постановил заличаването на посочените лица от персоналния състав на Националния съвет на партията. По отношение на останалите обстоятелства, заявени за вписване, съдът е констатирал въз основа на представените от заявителя писмени доказателства,че на 22.01.2022г. е проведено второ заседание на 50-тия конгрес на БСП по решение от 18.11.2021г. на Изпълнителното бюро на НС на БСП за свикването му; че обявяването на датата, мястото и дневния ред на заседанието на Конгреса е извършено чрез публикация в централния печат и чрез писма по електронната поща до местните политически съвети на партията; че е спазена процедурата по чл.31 ал.3 вр. ал.5 от Устава на БСП; че е налице необходимия кворум за провеждането му – видно от доклада на мандатната комисия, на заседанието са регистрирани 693 делегати от общо 961; че на заседанието са избрани по предвидения в закона и устава ред членове на Националния съвет, съгласно чл.32 ал.2 от устава. Позовал се е на разпоредбата на чл.17 ал.1 т.8 ЗПП, уреждаща задължение за вписване и на промените в обстоятелствата по т.1-7 от същия член и алинея, между които е и това по т.4 – имената на членовете на ръководните и контролните органи на партията.Въз основа на тези релевантни за разглеждания спор съображения съдът е приел,че са изпълнени особените изисквания на закона и устава на БСП за уважаване на искането за вписване на посочените промени.
Съгласно постоянната практика на Върховен касационен съд, обективирана в решение №181/15.11.2013г. по т.д.№2765/2013г. на първо т.о. на ВКС, решение №70/28.04.2016г. по т.д.№261/2016г. на второ т.о. на ВКС и др., в производството по чл.595 с сл.ГПК във вр. с чл.17 ал.2 ГПК, за да извърши исканото вписване, включително и на промените в обстоятелствата по чл.17 ал.1 т.т.1-8 ЗПП, Софийски градски съд извършва проверка на базата на представените писмени доказателства, като установява дали заявените за вписване обстоятелства са възникнали валидно, съобразно реда, предвиден в Закона за политическите партии и в Устава на съответната политическа партия. Тази проверка касае валидното свикване и провеждане на заседанието на органа, приел заявените за вписване решения. Допустимо е да бъде оспорена автентичността на писмените доказателства, материализиращи подлежащите на вписване обстоятелства, но дължимата от съда проверка на тази автентичност изключва разглеждането на спорове за обстоятелства извън нея.
В случая наведените в касационното производство оплаквания на засегнатите от вписването лица са свързани с допуснати от Софийски градски съд процесуални нарушения при попълването на делото с доказателства, както и с оспорване валидното възникване на вписаните промени, без да се оспорва автентичността на ангажираните за установяването им от заявителя писмени доказателства.
По касационната жалба на Р. И. А. –Л. , касаеща частта от решение от 21.04.2022г. по ф.д.№1969/1990г. на СГС, с която са вписани като членове на НС на БСП други лицата Е. Д. Д., И. М. Г., К. И. Б., Г. Г. Г. и Н. П. Бериевски
Към заявлението, подадено от К. Н.,в качеството ѝ на Председател на Политическа партия БСП, са приложени решение от 18.11.2021г. на ИБ на НС на БСП за свикване на неприсъствено заседание на НС на БСП на 19 и 20.11.2021г. с дневен ред, включващ точка за насрочване на заседание на 50-тия Конгрес на БСП; решение №71/20.11.2021г. на НС на БСП за свикване на заседание на 50-тия Конгрес на БСП от 10.00ч. в зала №1 на НДК с дневен ред, включващ точки за констатиране прекратяване правомощията на председателя на БСП, стартиране на кампания за пряк вътрешнопартиен избор на председател на БСП и утвърждаване на делегираните членове на НС на БСП от областни квоти при условията и по реда на чл.32 ал.4 от Устава на БСП; публикации в изданията на вестник „Дума“ от 14, 15 и 16.12.2021г.; препис-извлечение от протокола от проведеното на 22.01.2022г. в зала №1 на НДК в София второ заседание на 50-ти конгрес на БСП; списък на делегатите с подписи на присъстващите; доклад на Мандатната комисия, според който от редовно избраните 961 делегата са се регистрирали за участие по установения ред 693-ма, което е 72% от делегатския състав на конгреса, като е констатирано наличие на необходимия кворум за провеждането на заседанието; доклад на Комисията по предложенията за нови състави на национални органи на БСП, според който в комисията са постъпили протоколи от делегатски съвещания в четири области – 19-ти МИР Русе за избор на делегиран член на НС на БСП Е. Д. Д., от 22-ри МИР Смолян за избор на делегиран член на НС на БСП – И. М. Г., от 16-ти МИР Пловдив за избор на делегиран член на НС на БСП – К. И. Б.,на мястото на Г. Т. Г. и от 28-ми МИР Търговище за избор на делегиран член на НС на БСП Г. Г. Г., както и решение на Общоконтролната партийна комисия, с което е констатирано,че председателят на Младежкото обединение на БСП Н. П. Бериевски, който е член по право в НС на БСП не е включен в членствения му състав при предходното заседание на Конгреса, поради което за включването му в поименния състав на НС на БСП е необходимо увеличаването на броя на членовете от 187 на 188. Според съдържанието на протокола от заседанието, след проведени дебати по отделните точки от дневния ред, са взети решение №II-6/22.01.22г., с което на основание чл.31 ал.13 т.7 вр. чл.6 ал.2 от Устава на БСП Конгресът е отказал да констатира прекратяването на правомощията на председателя на партията К. Н.; решение №II-7/22.01.22г., с което са утвърдени, на основание чл.32 ал.4 от Устава на БСП, за делегирани членове на НС на БСП от 16-ти МИР Пловдив – К. И. Б. и от 28-ми МИР Търговище – Г. Г. Г.; с решение №II-8/22.01.22г. е увеличен съставът на НС на БСП от 187 на 188 членове, като е допълнен с председателя на Младежкото обединение Н. П. Б.. Доколкото изборът на делегати от областната квота не подлежи на утвърждаване от Конгреса, съгласно чл.32 ал.2 т.7 от Устава на БСП, по отношение на останалите двама новоизбрани от делегатските съвещания на делегатите от 19-ти МИР Русе и 22-ри МИР Смолян Е. Д. Д. и И. М. Г., съгласно чл.32 ал.2 т.7 от Устава на БСП не е провеждано гласуване за утвърждаването им, а само е констатиран изборът им.
Съгласно цитираната по-горе практика на Върховен касационен съд, произнасянето по вписване на промени в обстоятелствата, относими към статута на политическите партии се извършва въз основа на писмени доказателства, удостоверяващи валидното възникване на подлежащите на вписване обстоятелства, посочени в закона и в устава на съответната партия. От това следва,че инстанционната проверка е само относно наличието на изискуемите от закона и устава такива и евентуалното оспорване на тяхната автентичност, като не би могло да бъде привнасяно спорно производство за проверка на законосъобразното възникване на други обстоятелства, различни от тези, чието вписване е заявено, макар и свързани с последните по косвен начин /в т.см. реш.№181/15.11.2013г. по т.д.№2765/13г. на първо т.о. на ВКС/. Този извод произтича от принципа за ненамеса на държавата във вътрешнопартийната дейност, залегнал в разпоредбите на Закона за политическите партии, в който правомощията на съда са строго регламентирани и се свеждат до регистрацията на политическата партия, вписването на промени във вписаните вече обстоятелства, свързани с учредяването ѝ и разпускането ѝ при изчерпателно посочени в закона предпоставки. При осъществяването на тази дейност съдът следи единствено дали тези предпоставки и подлежащи на вписване обстоятелства са възникнали валидно при спазване на императивните правила, разписани в Конституцията, закона и Устава на партията, без да се произнася по други породени между партийни членове и органи спорове, свързани с осъществяването на дейността на политическата партия.
В конкретния случай със заявление №273589/09.03.2022г. е поискано вписване на петима нови членове от състава на НС на БСП в регистъра на политическите партии по партидата на Българска социалистическа партия, по реда на чл.17 ал.1 т.8 – поради промяна във вписаните обстоятелства по чл.17 ал.1 т.4 ЗПП, настъпила по решения на 50-тия конгрес на партията, взети на второто му заседание от 22.01.2022г. За да бъде извършено това вписване съдът по регистрацията е бил длъжен да установи, на базата на представените от заявителя писмени доказателства, дали възникването на сочените обстоятелства се е осъществило според изискванията на устава на партията – в т.ч. дали Конгресът е свикан и заседанието му проведено в съответствие с тях. Правилата, регламентиращи свикването и провеждането на заседанията на Конгреса, са уредени в чл.31 от Устава на БСП и предвиждат три възможности за свикване – по решение на НС на БСП, по инициатива на повече от половината от общинските и районните съвети или по инициатива на една трета от всички членове на партията /ал.3/; в случай,че свикването е по решение на НС на БСП, то да е взето най-малко три месеца преди неговото провеждане /ал.5/; това решение да се направи публично достояние за членовете на партията с обявяването му в централния печат, с посочване на датата за провеждането на Конгреса и проекта за дневен ред, най-малко два месеца преди провеждането му /ал.6 и ал.8/. Алинея 9 от същия член предвижда възможност, когато се налага вземането на решения по неотложни въпроси, заседанието на Конгреса да бъде свикано от НС на БСП и в по-кратки от посочените срокове, но не по-късно от 14 дни преди датата на провеждането му. Съгласно чл.31 ал.4 от устава необходимият кворум за вземане на решения е повече от половината от избраните делегати. Едно от правомощията на Конгреса , предвидено в чл.31 ал.13 т.7 е констатиране предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя на БСП в хипотезата на чл.17 ал.1 т.1 от Устава – по негово искане.
Безспорен е и ноторно известен, а и доказан с представеното писмо изх.№БСП-980/16.11.2021г., фактът, че на 16.11.2021г. Председателят на Политическа партия Българска социалистическа партия К. Н. е депозирала в Националния съвет на БСП оставката си като такъв. На 18.11.2021г. е проведено заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвт на БСП, на което е взето решение за свикване на заседание на съвета на 19 и 20.11.2021г. за вземане на решение за насрочване на заседание на 50-тия конгрес на БСП, а на 20.11.2021г. е проведено заседание на Националния съвет на БСП, на което е взето решение №71 за свикване на заседание на 50-тия конгрес на БСП от 10.00ч. в зала №1 на НДК с дневен ред, включващ точки за констатиране прекратяване правомощията на председателя на БСП, съгласно изискването на чл.31 ал.13 т.7 от Устава, за стартиране на кампания за пряк вътрешнопартиен избор на Председател на БСП и за утвърждаване на делегираните членове на НС на БСП от областни квоти при условията и по реда на чл.32 ал.4 от Устава на БСП.Всички тези решения са представени по делото като доказателства и не са оспорени от касатора относно тяхната автентичност. Оспорването на решението на Националния съвет на БСП от 20.11.2021г. относно неговата уставосъобразност не може да бъде предмет на преценка в настоящото производство, доколкото това доказателство не удостоверява пряко възникнало и подлежащо на вписване обстоятелство, а обективира само етап, предхождащ възникването на такова. Поради това в производството по вписване на решенията на Конгреса съдът е ограничен да констатира наличието на обективирано решение на органа, натоварен с функции по свикването на Конгрес, чиито решения представляват подлежащи на вписване обстоятелства. Начинът, по който са взети решенията, както това на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП от 16.11.2021г., така и това на Националния съвет на БСП от 20.11.2021г., не може да бъде проверяван от касационната инстанция в конкретния случай, както с оглед неприложимостта на съдебния контрол, предвиден за сдруженията с нестопанска цел в чл.25 ал.6 ЗЮЛНЦ, така и поради факта,че за оспорването на решенията на органите на партията е предвиден в чл.6 ал.5 от Устава на БСП отделен вътрешнопартиен ред , за който няма данни да е бил предприет. Ето защо в това производство следва да бъде зачетена доказателствената сила на решение №71/20.11.2021г., с което е изпълнено изискването на чл.31 ал.3 предл.1 от Устава. Решението за свикване, съдържащо датата и дневния ред на Конгреса, е обявено в три поредни броя на вестник „Дума“, с което е изпълнено и изискването на чл.31 ал.8 от Устава. Действително, според хронологията, в която са осъществени тези факти във времето, може да бъде направен извод за неспазване на предвидените в чл.31 ал.5 и ал.6 от Устава срокове – решението на НС на БСП е взето два месеца /вместо три/ преди датата на Конгреса, а обявяването му в централния печат е само месец преди тази дата /вместо два/. Въпреки това от този факт не може да бъде направен извод за допуснат порок при свикването на заседанието на върховния орган, доколкото ал.9 на същия член предвижда изключение от тези срокове /със свеждането им до минимум от 14 дни/ при наличие на условия на „неотложност“ на въпросите, подлежащи на решаване от конгреса. Не подлежи на съмнение,че случаят е именно такъв, доколкото подадената оставка на Председателя на БСП в обществено-политически условия на избори и преговори по съставяне на правителство изисква незабавни действия по разрешаване на въпроса с приемането ѝ от върховния орган и предприемане на стъпки по организиране на пряк вътрешнопартиен избор за нов председател. Изложеното позволява да се приеме,че конгресът на партията е свикан в съответствие с изискванията на устава ѝ.
Не са налице пороци и при провеждането на заседанието на конгреса – същото е проведено, при необходимия, съгласно чл.31 ал.4 от устава, кворум, което се установява от доклада на мандатната комисия и приложените списъци с положени в тях подписи на присъстващите делегати; предварително обявеният дневен ред е спазен, като точките от него са подлагани на обсъждане и гласуване с приемане на решения с обикновено мнозинство, каквото е необходимото, съгласно чл.29 ал.1 ЗЮЛНЦ /приложима, предвид нормата на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПП и липсата на специална клауза в устава на партията/. По т.4 от дневния ред, касаеща конкретните обстоятелства, подлежащи на вписване и вписани с решението на СГС – нови членове от поименния състав на НС на БСП, са взети решения за утвърждаване смяната на такива от съответните многомандатни избирателни райони Пловдив и Търговище, както и за допълване на списъчния състав с Председателя на Младежкото обединение, влизащ по право в състава на Националния съвет, съгласно чл.32 ал.2 т.6 от устава. Налице са също така данни по доклада на Комисията по предложенията за нови състави на национални органи на БСП, че са проведени избори за двама делегати от областната квота – от многомандатните избирателни райони Русе и Смолян, които също влизат в състава на Националния съвет по право, съгласно чл.32 ал.2 т.7 от устава. При така констатираните от представените със заявлението доказателства факти, настоящият състав достига до извод, че промяната в обстоятелствата, касаещи вписания поименен списъчен състав на членовете на НС на БСП, са възникнали валидно, поради което тази промяна е подлежала на отразяване в регистъра на политическите партии по партидата на Политическа партия Българска социалистическа партия. Извършеното с решението на СГС вписване на нововъзникналите обстоятелства по чл.17 ал.1 т.4 ЗПП е правилно, поради което в тази му част решението подлежи на потвърждаване.
Неоснователно е оплакването на касатора Р. Л. за порочност на решенията на конгреса, поради обстоятелството,че той е свикан и проведен при участието на подалата оставка като председател на партията К. Н., която се явява в качеството и на председател на Националния съвет на партията, и на неговото Изпълнително бюро. Както вече се посочи по-горе, решенията на Изпълнителното бюро от 18.11.21г. и на Националния съвет от 20.11.21г. за свикване на Конгреса, доколкото не се отнасят до вписването на решенията му, не подлежат на съдебен контрол и това дали подалият оставка техен председател е имал право да участва в качеството му на такъв или не,е вътрешнопартиен въпрос, а членът на партията, считащ тези решения за незаконосъобразни или противоречащи на устава, има интерес да ги оспорва пред Общопартийната контролна комисия, съгласно чл.6 ал.5 вр. чл.36 ал.7 т.5 от устава. Извън компетентността на настоящия състав е да тълкува и се произнася в това производство по въпроса дали и от кой момент се прекратяват правомощията на Председателя на БСП, доколкото, съгласно чл.31 ал.13 т.7 от устава това е изцяло в прерогативите на върховния ѝ орган – Конгреса, който, видно и от взетото по този ред решение, е приел,че същите не са прекратени. С оглед принципа за ненамеса на съдебната власт в дейността на политическите партии в настоящото изложение съдебният състав дължи единствено констатация за вземането на това решение и съобразяване с него. В този смисъл е и заключението в мотивите на цитираното от представителя на Върховна касационна прокуратура решение №2/30.01.2018г. по к.д.№8/2017г. на Конституционния съд на Република България.
По касационните жалби на К. Н. Д. и на Р. И. А. –Л., в частта ѝ, касаеща оспорването на решение от 21.04.2022г. по ф.д.№1969/1990г. на СГС, с което той е заличен като член на НС на БСП
Посоченото със заявлението на Председателя на БСП за вписване обстоятелство – заличаване на К. Н. Д. като член на Националния съвет на БСП – е основано на решение №74/30.12.2021г. на Националния съвет на БСП, с което на същия е наложена най-тежката мярка за партийно въздействие „изключване“ от партията на основание чл.13 ал.2 т.3 от Устава на БСП.
За да установи възникването на това обстоятелство, заявителят е представил подписан от К. Н.,в качеството ѝ на председател на БСП и подпечатан с печата на НС на БСП документ, озаглавен „решение №74/30.12.2021г. относно налагане на члена на НС на БСП К. Н. Д. мярката за партийно въздействие „изключване“ и прекратяване на членството му в БСП“, като в същото е посочено,че мярката се налага на основание чл.13 ал.3 и чл.33 т.23 вр. чл.5 ал.3, чл.6 ал.3 и ал.4, чл.11 т.т.1,2 и 4, чл.12 ал.4 т.5 и чл.13 ал.1 т.4 и ал.2 т.3 от Устава на БСП и чл.26 от Правилника за организацията и дейността на НС на БСП със 106 гласа „за“, 61 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“.Към този документ е приложен протокол №16 от 04.01.2022г., подписан отново от К. Н. в качеството ѝ на Председател на БСП и секретар на НС на БСП, за обобщаване на резултатите от неприсъствено заседание на НС на БСП, проведено на 29 и 30.12.2021г.В протокола е отбелязано,че заседанието е свикано от ИБ на НС на БСП с протоколно решение от 21.12.2021г. с единствена точка от дневния ред – налагането на мярката за партийно въздействие; че в заседанието са участвали 171 члена на НС на БСП, което е повече от половината членове; че К. Д. е изразил писмено становище по мотивите за налагането на мярката, каквото е изискването на чл.10 т.8 от устава; че в периода на провеждането на заседанието са направени изявления и коментари от членовете на съвета. В протокола са посочени като основание за неприсъствения характер на заседанието на НС на БСП чл.29 вр. чл.2 ал.2 т.2 и ал.3 т.2 от Правилника за организацията и дейността на НС на БСП и въведените със заповедта на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на страната, с която се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г. Представен е към заявлението и документ, озаглавен „регистър на гласуванията от неприсъствено заседание“, в чието съдържание е направено обобщение на резултати от гласуване на проведеното на 29 и 30.12.2021г. неприсъствено заседание на НС на БСП, в който е посочено,че е съставен на основание Правилника за организацията и дейността на НС на БСП от ръководител отдел „Деловодство“.В документа липсва положен подпис на съставителя, като в него не е обозначено да се представя в препис.
В производството пред Върховен касационен съд са изискани допълнителни писмени доказателства по искане на касаторите, включително протокол от проведеното на 21.12.2021г. заседание на ИБ на НС на БСП, както и от това от 29-30.12.2021г. на НС на БСП, ведно с преписи от присъствените списъци на членовете им, съдържащи подписи на участвалите в заседанията. До приключването на устните състезания пред настоящата инстанция препис от протокол от заседание на ИБ на НС на БСП, проведено на 21.12.2021г. с взето решение за свикване на неприсъствено заседание на НС на БСП, от който да се установи броя на присъствали и гласували членове на бюрото, не е представен. Въпреки заявлението на процесуалния представител на ответника, направено в проведеното първо открито съдебно заседание пред настоящата инстанция, че съществува оригинал на документа, озаглавен „регистър на гласуванията от неприсъствено заседание“ на НС на БСП, и поетия от него ангажимент да представи заверен препис от него, такъв, надлежно подписан от съставителя му, не е представен. Представени са разпечатки от електронни пощи на НС на БСП и на негови членове, както и разпечатка /без да са налице данни за първоизточник/, изготвена в табличен вид, от които могат да бъдат направени следните констатации:
1.На 29.12.2021г. в 11:01ч. е разпратен e-mail на 184 члена на НС на БСП, с който същите са уведомени ,че с решение на ИБ на НС на БСП от 21.12.2021г. е свикано неприсъствено заседание на НС на БСП. Като приложение към писмото са посочени дневният ред на заседанието, мотиви за решение №74, сигнали и предложения и форма за неприсъствено гласуване.
2.На същата дата в 11:11 ч. до различни телефонни номера са изпратени съобщения за изпратените електронни писма.
3.На същата дата в 15:41 ч. е изготвено също в електронен вид и изпратено по електронен път до членове на НС на БСП становище от К. Д., в което се сочи,че е същият е уведомен за предложеното на Националния съвет на БСП за вземане решение относно партийния му статус в 9:46 ч.
4. Във времето след 11:11 ч. на 29.12.2021г. до края на деня на 30.12.2021г. на електронната поща на НС на БСП са постъпили електронни писма от част от уведомените членове на НС на БСП, в които са направени изявления „за“ /57/ и „против“ /42/, като в някои от тях са посочени и мотиви за гласуването; други са придружени със сканирани, подписани от съответните членове, формуляр – заявления, съдържащи аналогични изявления – 30 „за“ и 17 „против“.Представени са два формуляра, обозначени като „формуляр на място“, в които се съдържат изявления „против“, както и документ, озаглавен „подписка“, в който след изявление за гласуване „за“ са положени подписи на 17 члена на НС на БСП.
Останалите, представени от ответната страна, писмени материали са неотносими, доколкото касаят мотивите, поради които е наложена мярката и които не са част от предмета на разглеждане и произнасяне на настоящия състав.
Вписването на обстоятелството заличаване на член на НС на БСП , поради налагане на мярка за партийно въздействие „изключване“, е предпоставено от преценка за валидно възникване на това обстоятелство, доколкото последното именно се сочи като основание за отпадане на членството му в органа на партията, от чийто списъчен състав следва да бъде заличен. Поради това предмет на разглеждане в това производство по вписване е законосъобразността и уставосъобразността на решението за налагане на мярката.
Съгласно чл.14 ал.1 т.9 ЗПП правилата за създаване на партийните структури и техните права и задължения, както и редът за възникване и прекратяване на членството са разписани в устава на партията. Според Устава на БСП в правомощията на ръководния орган на партията - Националния съвет на БСП - е това да взема решения относно налагане на мерки за партийно въздействие /чл.33 т.23 вр. чл.12 ал.4/, между които е и мярката „изключване“ на член на НС на БСП /чл.13 ал.3 вр. чл.12 ал.1/. Решенията се вземат на заседания,които се свикват от Изпълнителното бюро на НС на БСП или по искане на една трета от членовете на съвета /чл.35 ал.1 т.3 и чл.32 ал.8/. Партийният статус на социалист, който е нарушил програмата на партията, нейния устав , закон или норми на обществен морал, се обсъжда на съответното заседание на партийния орган, в който той членува /в случая – Националния съвет на БСП/, съгласно чл.12 ал.1 и ал.2 от устава, като той има право да участва при обсъждането на партийното му положение и дейност /чл.10 т.8/. Решението за налагане на мярката за партийно въздействие се взема с мнозинство повече от половината от членовете на органа, пред който статусът му е подложен на обсъждане /чл.12 ал.5/. Част от основните принципи, съгласно чл.5 ал.4 вр. ал.6 и чл.6 ал.1 и 2 от устава на партията са: възможно най-широко и демократично участие при вземането на решенията от органите ѝ със свобода за изразяване на мненията и многовариантност при обсъждането и вземането на решенията, равнопоставеност при достъпа до всички процедури, включително по отношение информираността, както и присъствено вземане на решенията. Чл.33 т.8 от устава възлага в правомощие на НС на БСП да приема правилници и правила за дейността и функционирането на партията, които се прилагат, доколкото не противоречат на устава ѝ.
В представения от ответника Правилник за организацията и дейността на НС на БСП, който е приет с решение на съвета и влязъл в сила от 18.10.2020г. и на който страната се позовава при обосноваване тезата си за валидно възникнало обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра /взето решение за налагане на мярката на члена на НС на БСП К. Д./, е посочено,че заседанията на НС на БСП се свикват при условията и по реда на чл.32 ал.8 от устава, а протоколното решение, с което ИБ на НС на БСП свиква същия на заседания следва да е прието и оформено при условията и по реда на неговия правилник за работа /чл.13 и чл.15/. Предвидени са два начина за провеждането на заседания на съвета – присъствено /раздел втори от правилника/ и неприсъствено /раздел трети/. Възможността заседанието на съвета да бъде проведено неприсъствено е предвидена в чл.2 от правилника като изключение от принципа за присъственост на членовете на партийния орган при провеждането на заседанията му – само в случаи на неотложно организиране и провеждане на конкретни партийни и политически дейности, които не могат да бъдат осъществени, поради непълноти в устава.В ал.2 на същия член е дефинирано понятието „конкретни партийни и политически дейности“ като дейности по изпълнение на решения на Конгреса и на Националния съвет или подготовката за участие в избори, свързани със срокове, които не могат да се изпълнят,поради възникване на събития, между които е и въведено от държавата извънредно положение. В тези случаи е предвидено провеждането на неприсъствени заседания да бъде извършвано при прилагане на правния способ „по аналогия“. Изрично определение на последното понятие органът на БСП не е дал в правилника, но доколкото с клаузата от чл.1 ал.2 от същия е приел,че осъществява дейността си в съответствие с устава, респ. с неговите принципни положения, следва да се приеме,че волята му е провеждането на неприсъствените заседания да се доближава възможно най-много до процедурата, предвидена за присъствените такива и осигуряваща прилагането на посочените по-горе принципни положения, от които партията следва да се ръководи при функционирането си. С оглед спазването им, поканата за заседанието следва да е отправена до всички членове на съвета /принцип на най-широко участие на членовете/, същите следва да са уведомени предварително за дневния му ред /принципа за информираност и знание/, дневният ред да подлежи на обсъждане и приемане от членовете, както и следва изказванията им по самите точки от дневния ред да бъдат чути от останалите членове, за да би могло да се стигне до обсъждане преди приемането на решението /принципа за демократично участие при вземането на решенията и информираност/. Последното е относимо и към провеждането на заседанията , на които се разглежда партийният статус на члена на органа, доколкото чл.10 т.8 и чл.12 ал.1 и ал.2 от устава изрично предвиждат лично участие на същия и обсъждане на положението и действията му.
В случая дейността по налагане на мерки за партийно въздействие на член на съответния партиен орган не попада в кръга на партийните и политически дейности, изрично дефинирани в клаузата на чл.2 ал.2 от правилника, тъй като обективно не представлява такава по изпълнение на решения на Конгреса или на Националния съвет, които не търпят отлагане и не могат да бъдат изпълнени в рамките на периода на въведеното извънредно положение от 01.12.21г. до 31.03.22г. Следователно провеждането на неприсъственото заседание на 29-30.12.21г. и вземането на решение №74/30.12.2021г. от НС на БСП са в противоречие с Устава на БСП и със самия правилник, който допуска провеждането на такива заседания само по изключение.
Дори да се приеме,че клаузите на чл.2 и раздел трети от правилника са приложими за възникване на основанието, на което е заявено вписването, то и предвиденият в него метод за провеждането на неприсъствени заседания на съвета „по аналогия“ не е спазен, доколкото приетите за целта чл.29- чл.31 от него не изключват приложимите по аналогия правила за провеждането на присъствените заседания, посочени по-горе. Според обсъдените предходно доказателства, решение на Изпълнителното бюро за свикване на макар и неприсъствено заседание на Националния съвет със съответния дневен ред , обективирано според изискването на чл.15 от правилника, не е представено до приключване на процеса пред настоящата инстанция, което навежда на извод,че заседанието не е свикано по предвидените в устава ред и форма; за участие в заседанието са отправени покани не до всичките 187 члена на НС на БСП, съгласно последните вписвания за числения му състав, а само до 184 от тях, с което е нарушен залегналият в устава принцип за най-широко участие на членовете; поканите са отправени в деня, в който вече е следвало да започне да тече заседанието, в същия ден е уведомен и самият член на органа, чийто статус е подложен на гласуване, К. Д., с което е било ограничено правото му, съдържащо се в контекста на чл.10 т.8 от устава, да бъде изслушан по вменените му като нарушения действия преди да започне гласуването,тъй като голяма част от членовете на съвета вече са били упражнили вота си по електронен път преди да получат разпратеното им по електронен път негово писмено становище; не е създадена възможност за дебати и обсъждания нито по дневния ред, нито при вземането на самото решение, а направените в електронен вид от част от гласувалите изявления, не са станали достояние до останалите членове на съвета, предвид изпращането им на електронната поща на самия орган, което е в нарушение на принципа за демократично участие при вземането на решенията и информираност, както и конкретно на изискването на чл.12 ал.1 и ал.2 от устава.
По изложените съображения настоящият състав приема,че основанието за извършване на заличаването на К. Д. като член на Националния съвет на БСП не е възникнало валидно, поради осъществяването му в противоречие с устава на политическата партия. Тъй като Софийски градски съд е достигнал до различен от формирания от касационната инстанция извод, решението му, с което е извършено вписване по отношение на този жалбоподател следва да бъде отменено и вместо него – постановено друго, с което бъде постановен отказ за заличаването на К. Д. от състава на Националния съвет на БСП при предпоставките и по реда на чл.17 ал.1 т.8 вр. т.4 и ал.2 ЗПП.
По касационната жалба на К. Д. П. и на Р. И. А. –Л., в частта ѝ, касаеща оспорването на решение от 21.04.2022г. по ф.д.№1969/1990г. на СГС, с което той е заличен като член на НС на БСП
Заявеното от Председателя на БСП за вписване обстоятелство е основано на решение №75/19.02.2022г., взето с решение на Националния съвет на БСП на проведено в периода 17-19.02.2022г. неприсъствено заседание. С това решение на К. П. е наложена мярка за партийно въздействие „временно отнемане правата за заемане на партийни длъжности, членство в органите на партията и право да се кандидатира за такива в срок от една година“.
За да установи възникването на това обстоятелство, заявителят е представил единствено документ, озаглавен „регистър на гласуванията от неприсъствено заседание“, в чието съдържание е направено обобщение на резултати от гласуване на проведено на 17-19.02.2022г. неприсъствено заседание на НС на БСП, в който е посочено,че е съставен на основание Правилника за организацията и дейността на НС на БСП от ръководител отдел „Деловодство“. Документът е без посочено авторство и липсва положен подпис на съставителя му. Представена е и част от документ, озаглавен „подписка“, съдържаща волеизявление с подписи на 21 лица, в качеството им на членове на НС на БСП, за приемане на решение №75 за налагане на К. П. на мярка за партийно въздействие „Временно отнемане на правата за заемане на партийни длъжности, членство в органите на партията и право да се кандидатира за такива в срок от една година“.
Пред настоящата инстанция е представен подписан от К. Н.,в качеството ѝ на председател на БСП, документ, озаглавен „решение №75/19.02.2022г. на НС на БСП“ относно налагане на члена му К. П. мярката за партийно въздействие „временно отнемане на правата за заемане на партийни длъжности, членство в органите на партията и право да се кандидатира за такива в срок от една година“, като в същото е посочено,че мярката се налага на основание чл.33 т.23 вр. чл.5, чл.11 т.т.1,2,3 и 4, чл.12 ал.4 т.4 и чл.27 ал.5 от Устава на БСП със 124 гласа „за“, 41 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“. Отново е представен документът, озаглавен „регистър на гласуванията от неприсъствено заседание“ във вида му, представен и пред първата инстанция. Въпреки указанията, дадени на ответника да представи поисканите от тези касатори доказателства във връзка с проследяване процедурата по налагането на мярката, решение от проведено заседание на ИБ на НС на БСП за насрочване на заседание на съвета, както и протокол от проведено в периода 17-19.02.2022г. заседание на НС на БСП, до приключването на устните състезания пред настоящата инстанция не са представени. Въпреки заявлението на процесуалния представител на ответника, направено в проведеното първо открито съдебно заседание пред настоящата инстанция, че съществува оригинал на документа, озаглавен „регистър на гласуванията от неприсъствено заседание“ на НС на БСП, съставен по предвидения в правилника ред и форма, и поетия от него ангажимент да представи заверен препис от него, такъв, надлежно подписан от оправомощеното да го изготвя лице, не е представен. Представени са разпечатки от електронни пощи на НС на БСП и на негови членове, от които могат да бъдат направени следните констатации:
1.На 16.02.2022г. в 17:00ч. е изпратен e-mail на електронната поща на К. П., с който същият е уведомен, че е предложено на неприсъствено заседание на съвета, което ще бъде проведено в периода 17-19.02.2022г., да бъде разгледано партийното му положение с налагане на мярка „Временно отнемане на правата за заемане на партийни длъжности, членство в органите на партията и право да се кандидатира за такива в срок от една година“, като със същото писмо е поканен да изрази становище, съгласно изискването на чл.10 т.8 от устава.
2. На същата дата в 17:54ч. е разпратен e-mail на 183 члена на НС на БСП, с който същите са уведомени, че с протоколно решение на ИБ на НС на БСП от 16.02.2022г. е свикано неприсъствено заседание на НС на БСП за периода 17-19.02.2022г. Като приложение са посочени дневният ред на заседанието, мотиви за решение №75 и форма за неприсъствено гласуване.
3.Още на същата дата след получаването на поканата за заседанието е започнало гласуване, като значителна част от членовете на съвета са изпратили на електронната поща на НС на БСП своя вот „за“.
4. На 17.02.2022г. в 3:26ч. е изготвено, също в електронен вид, и изпратено по електронен път до членове на НС на БСП становище от К. П. по приложените към поканата мотиви за вземане на решението.
4. В периода 17-19.02.2022г. са продължили да постъпват в електронната поща на НС на БСП електронни писма от част от уведомените членове на НС на БСП, в които са направени изявления „за“ и „против“, като в някои от тях са посочени и мотиви за гласуването; други са придружени със сканирани, подписани от съответните членове, формуляр – заявления, съдържащи аналогични изявления – „за“ и „против“. Представени са по делото и осем формуляра,за които не е ясно по какъв начин и до кого са подадени, както и пълният текст на документа, озаглавен „подписка“, в който след изявление за гласуване „за“ са положени подписи на 24 члена на НС на БСП.
При тези обстоятелства, до голяма степен сходни с обстоятелствата около свикването и провеждането на заседанието на НС на БСП за налагане на мярката за въздействие на К. Д., относими към изхода на делото и по тази касационна жалба са изложените по-горе съображения за неприложимост на предвиденото в Правилника за организацията и дейността на НС на БСП изключение от установения в устава на партията принцип за присъствено вземане на решения от органите ѝ. В условията на евентуалност на така изложените мотиви, самостоятелни мотиви за извод,че решение за налагане на мярката не е взето валидно от оправомощения за това орган – Националния съвет, произтичат и от констатациите за допуснати нарушение на чл.32 ал.8 вр. чл.35 ал.1 т.3 от устава, поради липса на решение на Изпълнителното бюро за свикване на заседанието на Националния съвет със съответния дневен ред, обективирано в съответствие с изискването на чл.15 от правилника; нарушение на прокламирания с чл.5 ал.4 от устава принцип за възможно най-широко участие на членовете при вземането на решенията /с отправяне на поканата за заседанието до 183-ма от общо 188-те члена от списъчния му състав към датата на провеждането на заседанието/; нарушение на принципите за информираност и демократично участие на членовете при вземането на решението след свободно обсъждане, залегнали също в чл.5 ал.4 вр. ал.6 т.4 от устава, както и на конкретните му клаузи по чл.10 т.8 и чл.12 ал.1 и ал.2, установяващи правото члена на партийния орган да бъде изслушан, а положението му – обсъдено в дебат между останалите членове, което нарушение е допуснато и при съобразяването на гласовете, дадени още преди започване на заседанието, преди К. П. да е имал възможност да изложи становището си по вменените му като нарушаващи партийните правила действия, както и липсата на създадена за членовете възможност за дебати и обсъждания. Не на последно място налице е допуснато нарушение и на нормата на чл.31 от приетия от самия орган негов правилник, с оглед липсата на съставен в предвидената форма и ред протокол, в който да са обобщени резултатите от гласуването на неприсъственото решение.
С оглед направените констатации и изводи на представеното от ответната страна решение №75/19.02.2022г. не могат да бъдат придадени последиците на валидно възникнало обстоятелство, което е основание за промяна във вписванията по партидата на политическата партия Българска социалистическа партия. Решението на Софийски градски съд в частта, с която е извършено заличаване на К. П. от списъчния състав на членовете на НС на БСП, като неправилно, следва да бъде отменено и вместо него – постановено друго, с което бъде постановен отказ по заявление вх.№273589/09.03.2022г. и в тази му част.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение от 21.04.2022г., постановено по ф.д.№1969/1990г. по описа на Софийски градски съд в частта, с която е допуснато вписване в регистъра на политическите парти на поискани със заявление вх.№273589 от 09.03.2022г. промени по партидата на ПП „Българска социалистическа партия“ – заличаване на К. Д. П. и К. Н. Д. като членове на Националния съвет на Българска социалистическа партия и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТКАЗВА вписване по партидата на Политическа партия Българска социалистическа партия на промени в обстоятелствата – заличаване на К. Д. П. и К. Н. Д. като членове на Националния съвет на Българска социалистическа партия.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 21.04.2022г., постановено по ф.д.№1969/1990г. по описа на Софийски градски съд в останалата му обжалвана от Р. И. А. - Л. част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.2.