Ключови фрази
Делба на наследство * наследяване по закон * възстановяване на запазена част * съпружеска имуществена общност * лично имущество * саморъчно завещание * намаляване на завещателно разпореждане * застрояване

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                 Р Е Ш Е Н И Е

 

        265

 

                            София,  26.03. 2010 г.

 

                         В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и десета година в състав:

 

                                                                            Председател:Добрила Василева

Ч. Маргарита С.

Г. Г.

 

П. секретаря Д. Н. , като изслуша докладваното от съдията С. гр. д.485/09 г., и за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.

С определение № 320 от 21.04.2009 г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 247 от 18.11.2008 г. по гр. д. № 428/08 г. на В. окръжен съд. Касаторът Е. П. И. иска обжалваният съдебен акт да бъде отменен като неправилен - касационно отменително основание по чл. 281, т. 3 ГПК.

Ответникът по касация В. П. Б. не е взел становище по жалбата.

Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе, взе предвид следното:

С обжалваното въззивно решение в сила е оставено решението от 21.04.2008 г. по гр. д. № 315/07 г. на В. районен съд в частта, с която е отхвърлен иск за делба на движими вещи, останали в наследство от П. Б. Ц. и С. Н. П. , а след частична отмяна на първоинстанционното решение, е намалено до размер на 2/3 ид. ч. завещателното разпореждане със саморъчно завещание от 24.11.2004 г. на П. Б. Ц. и е допусната делба на недвижим имот, съставляващ УПИ VIII-29 от кв. 9 по плана на с. И., ведно с построените в него сгради, между Е. П. И. с квота 1/3 ид. ч. и В. П. Б. с квота 2/3 ид. ч.

Касационното обжалване е допуснато по въпросите за придобиване право на собственост чрез наследяване в случай на застрояване на недвижим имот по време на брака на наследодателя на съделителите и за упражняването на правото на възстановяване на запазена част от наследник по закон и последиците от реализирането му.

По делото е установена следната фактическа обстановка:

Съделителите са наследници по закон - низходящи, на С. Н. П. , починала на 13.02.1997 г., и П. Б. Ц. , починал на 21.01.2005 г. По време на брака между наследодателите, сключен през 1948 г., върху собственото на П. Б. Ц. дворно място в с. И. е извършено строителство на жилищна сграда - около 1961-62 г., лятна кухня зад къщата - към 1968 г., и стопански сгради - през 1958 г.

Със саморъчно завещание от 24.11.2004 г. Петър Б. Ц. завещал на сина си В. П. Б. цялото си движимо и недвижимо имущество. Предвид заключението на почерковата експертиза, че подписът в завещанието е изпълнен от завещателя, следва да се приеме, че оспорването на завещанието от страна на ищцата не е проведено успешно, същото отговаря на изискването на чл. 25, ал. 1 ЗН да е подписано от завещателя и не е нищожно в хипотезата на чл. 42, б. “б” ЗН.

По иска за делба на движимите вещи ответникът е изразил становище чрез процесуалния си представител в съдебното заседание пред първоинстанционния съд на 16.03.2007 г. Възразил е по принадлежността на някои вещи към наследството и наличието на част от тях, и е направил искане да получи наследствените според него вещи като обикновена покъщнина, защото е живял с наследодателя и се е грижел за него, а тъй като се занимава със земеделие - и земеделския инвентар на наследодателя.

С оглед на така установените по делото данни, следва да се приеме, че обжалваното въззивно решение е частично неправилно.

Произходът на дворното място, съставляващо УПИ VIII-29 от кв. 29 по плана на с. И., останал в наследство от наследодателя П. Ц. като негова индивидуална собственост, е безспорен между съделителите. Застрояването на имота е извършено по време на брака между наследодателите на страните, при което положение и съгласно трайната съдебна практика /ТР № 44/71 г. на ОСГК на Върховния съд/ постройките са придобили статут на съпружеска имуществена общност на двамата съпрузи, тъй като жилищните сгради са обекти на отделна, самостоятелна собственост от собствеността на мястото, а стопанските сгради по своето естество и характер са предназначени да обслужват тези сгради. Правото на собственост на съпрузите върху постройките произлиза от разпоредбата на чл. 13, ал. 1 вр. чл. 103 от ЗПР на СК от 1968 г. /отм./ и е в съгласие с разпоредбата на чл. 63 ЗС, която допуска възможността построената сграда върху чуждо място да бъде обект на отделна собственост от собствеността на мястото. Собствеността върху тези обекти е прекратена със смъртта на съпругата през 1997 г. Съгласно чл. 27 СК от 1985 г. /отм./ и чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 ЗН правата на преживелия съпруг П. Ц. са 4/6 ид. ч., а на низходящите Е. П. И. и В. П. Б. - по 1/6 ид. ч.

Наличието на валидно универсално завещателно разпореждане и искането за намаляването му са формирали спора дали е накърнена запазената част на ищцата от наследството на завещателя /чл. 29, ал. 1 ЗН/.

Н. характер на дворното място налага да се приеме, че същото е индивидуална собственост на наследодателя П. Ц. След намаляване на завещанието в полза на ответника до размера на запазената част на ищцата - 1/3, то подлежи на делба при квоти 1/3 ид. ч. за ищцата и 2/3 ид. ч. за ответника.

По отношение на сградите завещанието следва да се намали до размера на запазената част на ищцата -/54. При това положение правата на съделителите в съсобствеността на сградите възлизат на 21/54 ид. ч. за ищцата / 12/54 ид. ч., съставляващи запазената й част от наследството на бащата, плюс 1/6 или 9/54 ид. ч. по наследяване от майката/ и 33/54 ид. ч. за ответника / 24/54 ид. ч., съставляващи сбор от разполагаемата и запазената част от наследството на бащата, плюс 1/6 или 9/54 ид. ч. по наследяване от майката/.

В обобщение, въззивното решение като неправилно следва да се отмени относно намаляването на завещателното разпореждане и квотите, при които е допусната делбата на сградите. Съобразно чл. 292, ал. 2 ГПК делото следва да се реши по същество, като се извърши намаляване до размер на 1/3 относно мястото и до 12/54 относно сградите и делбата на сградите се извърши при квоти 21/54 ид. ч. за ищцата и 33/54 ид. ч. за ответника. В частта относно делбата на дворното място решението следва да се остави в сила.

Отхвърляйки иска за делба на движимите вещи, въззивният съд е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствени правила, като не е обсъдил становището на процесуалния представител на ответника. Затова и изводите дали и кои от вещите по исковата молба имат наследствен характер, съществуват ли като обект на собственост и кой от съделителите ги държи, са неправилни. Допуснато е и друго нарушение, като съдът не се е произнесъл по искането на ответника по чл. 12, ал. 1 ЗН. Ако има основание обикновената покъщнина и земеделският инвентар, след като се установи наличието на такъв, да се получат от наследника Б. , защото е живял с наследодателя и се е грижел за него, и ако се занимава със земеделие и не е възнаграден по друг начин, посочените вещи се отделят от делбената маса, не се включват в нея, а получаването им от правоимащия наследник е извън неговата наследствена част. Обжалваното решение следва да се отмени относно движимите вещи и тъй като се налага извършването на нови съдопроизводствени действия, съгласно чл. 293, ал. 3 ГПК делото следва да се върне на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ въззивното решение № 247 от 18.11.2008 г. по гр. д. № 428/08 г. на В. окръжен съд в частите относно намаляването на завещателното разпореждане и делбата на построените в имота сгради и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

НАМАЛЯВА завещателното разпореждане от 24.11.2004 г. на П. Б. Ц. , починал на 21.01.2005 г., до размер на 1/3 от мястото и 12/54 от сградите.

ДОПУСКА да се извърши делба на жилищните и стопански сгради, построени в УПИ VIII-29 от кв. 9 по плана на с. И., община Д., област В. , между Е. П. И. с квота 21/54 ид. ч. и В. П. Б. с квота 33/54 ид. ч.

ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение в частта, с която е допусната делба на недвижим имот, съставляващ УПИ VIII-29 от кв. 9 по плана на с. И., община Д., област В. , между Е. П. И. с квота 1/3 ид. ч. и В. П. Б. с квота 2/3 ид. ч.

ОТМЕНЯ въззивното решение в частта относно делбата на движимите вещи и ВРЪЩА делото в тази част на В. окръжен съд за ново разглеждане от друг състав.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: