Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 283

гр. София, 06.07.2022г.


ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в закрито съдебно заседание на шести юли през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1487 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Подадена е молба с правно осн. чл.282, ал.2 ГПК от ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“АД за спиране изпълнението на решение № 198/22.06.2022 г. по в.т.д. № 20223001000148/2022 г. на Варненски апелативен съд в частта, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 377/19.10.2021 г. по т.д. № 1344/2020 г. на Варненски окръжен съд молителят е осъден да заплати на Т. П. П. разликата над 20 000 лв. до 40 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на ПТП от 18.11.2018 г. и разликата над 38 лв. до 76 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди в резултат на същото ПТП, ведно със законната лихва за забава върху вземанията от 40 000 лв. и от 76 лв., считано от 17.12.2018г. до окончателното заплащане; да заплати на С. И. Г. разликата над 33 750 лв. до 67 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на ПТП от 18.11.2018 г. и разликата над 138, 34 лв. до 276, 68 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди в резултат на същото ПТП, ведно със законната лихва за забава върху вземанията от 67 500 лв. и от 276,68 лв., считано от 17.12.2018 г. до окончателното заплащане.
Срещу така посоченото въззивно решение е подадена касационна жалба от молителя, която отговаря на изискванията по чл.283 и чл.284 ГПК.
С платежно нареждане от 05.07.2022г. молителят е внесъл обезпечение по чл.282, ал.2, т.1 ГПК в размер на 72 966,88лв., която сума е постъпила по набирателната сметка на ВКС съобразно удостоверение от 05.07.2022г. от счетоводител при ВКС.
Налага се извод за основателност на молбата за спиране изпълнението на осъдителното въззивно решение.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на въззивно решение № 198/22.06.2022 г. по в.т.д. № 20223001000148/2022 г. на Варненски апелативен съд в частта, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на решение № 377/19.10.2021 г. по т.д. № 1344/2020 г. на Варненски окръжен съд ЗАД„ДаллБогг: Живот и Здраве“АД е осъдено да заплати на Т. П. П. разликата над 20 000 лв. до 40 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на ПТП от 18.11.2018 г. и разликата над 38 лв. до 76 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди в резултат на същото ПТП, ведно със законната лихва за забава върху вземанията от 40 000 лв. и от 76 лв., считано от 17.12.2018г. до окончателното заплащане; да заплати на С. И. Г. разликата над 33 750 лв. до 67 500 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди в резултат на ПТП от 18.11.2018 г. и разликата над 138, 34 лв. до 276, 68 лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди в резултат на същото ПТП, ведно със законната лихва за забава върху вземанията от 67 500 лв. и от 276,68 лв., считано от 17.12.2018 г. до окончателното заплащане.

Препис от определението да се издаде на молителя.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: