Ключови фрази
Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца

Р Е Ш Е Н И Е

№9

гр. София, 10.02.2017 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Второ гражданско отделение, в публично заседание на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като разгледа докладваното от съдия Влахов гр.дело № 6320 по описа на ВКС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма]- [населено място] срещу Решение № 6334/ 07.09.2015 г. по в.гр.д.№ 18037/14 г. на Софийския градски съд, ІV-В въззивен състав. С обжалваното въззивно решение е обезсилено първоинстанционното решение от 06.08.2014 г. по гр.д.№ 21724/12 г. на Софийския районен съд, 29 състав, с което е уважен предявеният от касатора против Н. С. К. като [фирма] отрицателен установителен иск за собственост с правна квалификация чл.124, ал.1 ГПК- за установяване, че ответникът не е собственик на двуетажна масивна сграда на [улица] [населено място], като производството е прекратено поради недопустимост на така предявения иск. В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е недопустимо, евентуално- неправилно като постановено при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост, поради което се моли за неговото обезсилване, респ. отмяна и постановяване на касационно решение по съществото на спора, с което отрицателният установителен иск за собственост бъде уважен със законните последици.
Ответникът по касационната жалба- Н. С. К. като [фирма] оспорва същата и моли обжалваното въззивно решение да бъде оставено в сила като правилно.

С определение № 27/ 21.01.2016 г., постановено по реда на чл.288 ГПК, касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК, поради несъобразяване на въззивното решение със задължителната практика на ВКС по следния обуславящ изхода на делото въпрос: Как следва да процедира съда, сезиран с отрицателен установителен иск за собственост, когато правният интерес на ищеца от предявения иск произтича от претенцията му да е титуляр на правото, което отрича на ответника, при формиране на извод за недоказаност на фактите, на които се основава правото на собственост на ищеца- да прекрати производството поради липса на правен интерес или да се произнесе с решение по съществото на спора.

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, след като прецени данните по делото, намира следното:

По въпроса, с оглед на който е допуснато касационното обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК

Според т.1 от ТР № 8/ 27.11.2013 г. по т.д.№ 8/ 2012 г. на ОСГТК, в производството по предявения отрицателен установителен иск ищецът е длъжен да докаже само фактите, обуславящи правния му интерес да оспорва правото на ответника, при което и доколкото правният интерес е абсолютна положителна процесуална предпоставка за съществуване правото на иск, при недоказване на фактическите твърдения, които го пораждат, производството по отрицателния установителен иск подлежи на прекратяване като недопустимо. Тази постановка обаче е в сила само в случай, че ищецът извежда правния си интерес от твърдения, които не включват притежаване на самото спорно право, което той отрича на ответника. Когато ищецът поддържа, че е собственик на спорния имот, по силата на диспозитивното начало в гражданския процес той е в състояние сам да определи обема и интензивността на търсената защита, вкл. като се ограничи до отричане със сила на пресъдено нещо на правото на ответника, т.е. предявявайки отрицателен установителен иск. В този случай доказването, че спорното право принадлежи на ищеца, обаче е въпрос не на процесуална, а на материална легитимация- въпросът за титулярството на правото обуславя произнасянето по съществото на спора, доколкото установяването на собственическите права на ищеца изключва тези на ответника върху същия имот /Определение № 427/ 12.12.2013 г. по ч.гр.д.№ 3593/13 г. на ВКС, ІІ г.о., постановено по реда на чл.274, ал.3, т.1 ГПК, както и Решение № 15 от 19.02.2016 г. по гр.д.№ 4705/15 г. на ВКС, ІІ г.о. и Решение № 13 от 12.03.2016 г. по гр.д.№ 3637/15 г. на ІІ г.о./. Производството по делото ще подлежи на прекратяване поради недоказване фактическите твърдения на ищеца, обуславящи правния му интерес, само в случай, че този интерес се обосновава с претенция ищецът да е титуляр на самостоятелно право, различно от спорното, респ. позовава се на фактическо състояние или на възможност да придобие процесния имот при отричане правата на ответника.

По правилността на въззивното решение

С оглед приетото разрешение на процесуалноправния въпрос, по който е допуснато касационното обжалване, настоящата касационна инстанция намира за неправилен правния извод, поставен в основата обжалваното въззивно решение, според който производството по предявения отрицателен установителен иск за собственост се явява недопустимо, тъй като ищецът не е доказал да е титуляр на правото на собственост, което оспорва на ответника, снабдил се с констативен нотариален акт за собственост по реда на обстоятелствената проверка за предмета на спора- двуетажна масивна сграда в [населено място], [улица]. Изложените от въззивния съд мотиви, според които ищецът не е придобил собствеността върху процесния имот на релевираното придобивно основание, а именно приращение по чл.92 ЗС, са относими към материалноправната му легитимация по предявения иск, а не към неговата допустимост, тъй като правният интерес от предявения отрицателен установителен иск произтича именно от твърдението на ищеца, че притежава спорното право. По изложените по-горе съображения исковата претенция е допустима и ангажира правораздавателната компетентност на съда, който дължи произнасяне по съществото й. На това основание обжалваното въззивно решение на Софийския градски съд, с което е обезсилено решението на първата инстанция и е прекратено производството по делото, следва да бъде отменено като неправилно и делото- върнато за ново разглеждане от друг състав на възивния съд.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Решение № 6334/ 07.09.2015 г. по в.гр.д.№ 18037/14 г. на Софийския градски съд, ІV-В въззивен състав.
ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд при изпълнение на указанията, обективирани в мотивите на настоящото решение.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: