Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 27

гр. София, 25.01.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети януари две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ
Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева ч. гр. дело № 3 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.
Делото е образувано по частна жалба вх. № 3554/7.06.2021 г., подадена от М. П. Т. срещу определение № 490 от 17.02.2021 г. по ч. гр. д. № 398/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, жалба вх. № 263156/23.12.2020 г., подадена от Д. М. Т. и М. П. Т. срещу решение № 260061 от 5.11.2020 г., постановено по ч. гр. д. № 505/2020 г. по описа на Окръжен съд - Враца, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на Д. М. Т. и М. П. Т. срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 1.09.2020 г. по изп. д. № 229/2019 г. по описа на ЧСИ М. Н., peг. № 723, с район на действие Окръжен съд – Враца.
Настоящият съд намира, че производството пред него е образувано преждевременно. Съображенията му за това са следните:
Определението на Апелативен съд – София не е съобщено на Д. М. Т.. След постановяването му същият е починал (този факт е отбелязан и върху върнатото в цялост съобщение за определението), като съгласно представено с жалбата до ВКС удостоверение, негови наследници се явяват М. П. Т. (съпруга) и П. Д. Д. (дъщеря). Преди да изпрати делото на ВКС, Апелативен съд - София е следвало да конституира като страна П. Д. Д. и да й връчи копие от определението си № 490 от 17.02.2021 г.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И:


ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 3/2022 г. по описа на ВКС, ІІ г. о., като преждевременно образувано.
ВРЪЩА делото на Софийския апелативен съд за извършване на процесуални действия съобразно изложените по-горе мотиви.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.