Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 198
гр. София, 09.06.2022 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осми юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков
2.Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 2084 по описа за 2022 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. К. В. против определение № 131/07.04.2022 г., постановено по гр.д.№ 1005/2022 г. от състав на ІІІ гр.отд. на ВКС.
Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
С обжалваното определение, състав на ВКС е приел, че определението по чл.288 ГПК, с което се преценява допустимостта на касационното обжалване и не е допуснато същото е окончателно и не подлежи на обжалване. Подадената против определение по чл.288 ГПК частна жалба е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима.
Исковото производство по реда на ГПК е триинстанционно, като с недопускането на касационното обжалване с определението на ВКС, постановено по реда на чл.288 ГПК се слага край на инстанционното производство и решението на въззивния съд влиза в сила. С изчерпването на предвидения инстанционен контрол се слага край на производството по делото, като постановеното определение по реда на чл.288 ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване. Като е приел същото, състава на ВКС е постановил правилно и законосъобразно определение, което следва да се потвърди.
Изложените в частната жалба доводи по съществото на спора са извън обхвата на настоящото производство и не следва да бъдат обсъждани.
Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 131/07.04.2022 г., постановено по гр.д.№ 1005/2022 г. от състав на ІІІ гр.отд. на ВКС.
Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.