Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 205

гр. София, 09.08.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, ТК, II отделение, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Марков т.д.№1315 по описа за 2021 г. и взе предвид постъпилата от М. П. Златев молба за допълване на постановеното по делото определение №251 от 26.04.2022 г. в частта за разноските, чрез присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 4800 лв., намира същата за частично основателна, като определението /в частта, с която не е допуснато касационно обжалване/, следва да бъде допълнено, чрез присъждане на направените и своевременно поискани от ответника по касация разноски за адвокатско възнаграждение, но в предвидения в чл.9, ал.3, вр. чл.7, ал.2, т.4 от Наредба №1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждение, размер от 1047.66 лв. /предвид направеното от другата страна – ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД възражение по чл.78, ал.5 от ГПК и ниската фактическа и правна сложност на делото, както и с оглед обема на извършените от процесуалния представител на молителя процесуални действия, изразяващи се в изготвяне на отговор на касационната жалба/.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение,
ОПРЕДЕЛИ:

ДОПЪЛВА определение №251 от 26.04.2022 г. по т.д.№1315/2021 г. на ВКС, ТК, Второ отделение, в частта му, с която не е допуснато касационно обжалване, като
ОСЪЖДА ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД,[ЕИК] да заплати на М. П. Златев [ЕГН] сумата от 1047.66 лв. разноски за адвокатско възнаграждение пред ВКС.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл.248 от ГПК в останалата й част.
Определението не може да се обжалва.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.