Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 141

гр. София, 18.04.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на пети април две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСКА РАЙЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдия Анелия Цанова гр. дело № 4372 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 288 от ГПК.
Образувано е по подадена от „Електроразпределение Север“ АД касационна жалба срещу решение № 98/22.07.2021 г. на ОС Габрово, постановено по в.гр.д. № 226/21г., с което е потвърдено решение № 260112/19.03.21г. на РС Габрово по гр. д. № 1633/20г. и е признато за установено по отношение на „Електроразпределение Север“ АД, че Т. М. Т. не дължи сумата от 5857,13лв., представляваща начислена корекция на електроенергия по фактура № [...]/20.08.20 г. за периода 03.12.2015г./19.06.20г. 019 г., с присъждане на разноски.
В касационната жалба се прави искане за отмяна на обжалваното решение и за отмяната му като неправилно на основанието по чл. 281, т.3 ГПК- нарушение на материалния закон и необоснованост.
С жалбата е представено изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, в което като основание за допускане на касационно обжалване се сочи чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
По делото не е постъпил писмен отговор от насрещната страна Т. М. Т..
Върховният касационен съд, ГК, състав на Четвърто отделение, след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:
Касационната жалба е процесуално допустима- подадена е в срока по чл. 283 ГПК, от легитимирана страна и срещу решение на въззивен съд, което подлежи на касационно обжалване при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 ГПК.
За да постанови решението си, ОС Габрово, 2 състав е приел, че по делото е установено неотчитане на част от потребената електроенергия в обекта, отчитана по тарифа Т 3, поради невизуализирането й на дисплея на СТИ, както и че при извършената проверка са спазени изискванията на ПИКЕЕ, поради което следвало да се приложи разпоредлата на чл.50, ал.2 ПИКЕЕ. Споделил е изводите на първоинстанционния съд, че ответникът няма основание да издаде фактура за заплащане на извършената корекция и да претендира плащане, въпреки разпоредбата на чл. 56, ал.2 ПИКЕЕ. Изложил е че страни по облигационното отношение за доставка и продажба на ел. енергия са крайният снабдител и крайният битов клиент, поради което не ответникът, а дружеството „Енерго Про Продажби“ АД се явява титуляр на вземането, както за цената на ел. енергия редовно доставена и отчетена месечно, така и в случаите на преизчисляване поради неправилното й измерване, който извод се налагал от нормата на чл.98а ЗЕ. Като по-ниска по ранг нормата на чл.56 ПИККЕ, която уреждала вътрешните отношения между енергийните дружества, била в противоречие с установеното със ЗЕ, поради което и не следвало да се прилага. Действащите ПИКЕЕ уреждали само правилата, по които се извършвала корекционната процедура, но не и лицето, което трябва да претендира и получи сумите по корекцията и начинът, по който потребителят следва да бъде уведомен за нея, които били регламентирани с разпоредбите на чл.98а, ал.2, т.6 и чл.104а, ал.2, т.5а от ЗЕ.
По основанието за допускане на касационно обжалване.
Настоящият съдебен състав намира, че при така изложените мотиви в обжалваното въззивно решение, изведеният от касатора материалноправен въпрос е обуславящ решаващите правни изводи на въззивния съд и е от значение за изхода на правния спор. При изложените от страна на касатора доводи, че обратно на приетото от въззивния съд, чл. 56 от ПИКЕЕ не противоречи на разпоредби от ЗЕ, съдът намира, че този въпрос е и от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, поради което касационното обжалване на въззивното решение следва да се допусне на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК във връзка с уточнения въпрос (т. 1 от ТР № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС)- Кой има право да получи от крайният битов клиент, начислената електрическа енергия в резултат на извършената корекция- крайният доставчик или операторът на електроразпределителната мрежа?.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационното обжалване на решение № 98/22.07.2021г. на ОС Габрово, постановено по в. гр. д. № 226/21г.

УКАЗВА на касатора „Електроразпределение Север“ АД в едноседмичен срок от връчване на съобщението да представи по делото документ за внесена по сметката на Върховния касационен съд държавна такса в размер 117,14лв., в противен случай касационната му жалба ще бъде върната.

ДЕЛОТО да се докладва на председателя на Четвърто гражданско отделение на ВКС за насрочване след представяне на документ за внесена държавна такса в указания срок, респ- на съдия- докладчика за прекратяване на производството.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1/.


2/.