Ключови фрази


1


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 105
София, 27.06.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на девети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Членове: СВЕТКАЛА КАЛИНОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 407 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:


Производството е по чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на П. А. Б. срещу решение № 849 от 14.07.2021 г. по в. гр. д. № 3196/2020 г. на Софийски апелативен съд.
С молба от 04.05.2022 г. насрещната страна И. Б. А. и Р. С. К. са поискали отвод на настоящия състав, тъй като той е постановил определение по чл.288 ГПК, с което е допуснал касационно обжалване на въззивно решение по сходен правен спор, при частична идентичност на страните по делото.
Настоящият състав счита, че молбата за отвод е неоснователна.
Предмет на производството по настоящото дело е касационна жалба срещу въззивно решение, с което е отхвърлен предявеният от П. А. Б. срещу 25 физически лица, между които И. Б. А. и Р. С. К., положителен установителен иск за собственост на апартамент № ...., разположен на трети жилищен етаж, вход В, секция Б, в жилищна сграда, изградена в груб строеж, находяща се в [населено място], [улица](бивша [улица]).
Предмет на производството по гр. д. № 4753/2021 г. на ВКС, I-во г.о., по което настоящият състав е постановил определение по чл.288 ГПК, е касационна жалба срещу въззивно решение, с което е отхвърлен предявеният от К. Т. Г. срещу същите ответници установителен иск за собственост на апартамент №.... на трети жилищен етаж, вход Б, секция А в същата жилищна сграда.
И двата иска се основават на придобивна давност по чл.79, ал.1 ГПК. И по двата иска има общи факти и обстоятелства – че с договор за учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на жилищна сграда по чл.19 ЗЗД от 29.03.1993 г. първите двадесет и трима ответници са се задължили да учредят право на строеж на „С.” О. върху собственото си дворно място, находящо се в [населено място], [улица] [улица], парцели 495, № 494, № 500, № 494а, за построяване на жилищна сграда с магазин и гаражи, като строителят се е задължил да изгради за своя сметка и със свои средства цялата жилищна сграда; че ищците по двете дела са сключили със „С.“ О. предварителни договори за закупуване на процесните жилища в същата сграда, заедно с право на строеж върху мястото; че окончателни договори не са сключвани, както и че с договор от 28.12.2011 г. първите двадесет и трима ответници са прехвърлили на последните двама И. Б. А. и Р. С. К. 97.315% идеални части от недвижими имоти, находящи се в жилищната сграда на етап груб строеж срещу задължение за извършване на довършителни СМР, като посоченият договор включва и процесните апартаменти.
Въпреки изброените общи факти по двете дела, налице са различия, които изключват основанието по чл.22, ал.6 ГПК за отвод на настоящия състав. Предмет на всяко от делата е изследване на въпроса дали в полза на ищците е изтекла придобивна давност върху закупените с предварителните договори апартаменти. Всеки от ищците по двете дела следва да докаже, че е осъществявал фактическа власт върху своя апартамент в срок от 10 г., като се прилага и презумпцията по чл.69 ЗС. Същинските фактически и правни изводи на съда се съсредоточават върху придобивната давност, а не върху общите факти. По отношение на придобивната давност няма общи факти, поради което не може да се приеме, че съставът на ВКС не е безпристрастен по двете дела. Ето защо искането за отвод на настоящия състав е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3941/04.05.2022 г. на И. Б. А. и Р. С. К. за отвод на настоящия съдебен състав от разглеждане на гр. д. № 407/2022 г.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: