Ключови фрази


2
определение по ч.гр.д.№ 2002 от 2022 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ 98

София, 10.06.2022 г.В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на осми юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
МИЛЕНА ДАСКАЛОВА

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 2002 по описа за 2022 г. приема следното:Производството е по реда на чл.274, ал.3 ГПК.
Образувано е по подадена от Ц. В. К. частна жалба вх.№ 1916 от 22.02.2022 г. срещу определение № 116 от 04.02.2022 г. по възз.ч.гр.д.№ 1131 от 2021 г. на Благоевградския окръжен съд, втори въззивен граждански състав, с което е потвърдено определение № 905806 от 19.11.2021 г. на Благоевградския районен съд за прекратяване на гр.д.№ 641 от 2021 г.
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение и се моли то да бъде отменено. Като основание за допускане на касационното обжалване се сочи чл.280, ал.1, т.3 ГПК.
Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, състав на първо отделение приема следното: Частната касационна жалба е подадена от легитимирана страна /ищец по делото/, в едноседмичния срок по чл.275, ал.1 ГПК /жалбоподателят е бил уведомен за обжалваното определение на 17.02.2022 г., а частната жалба е подадена на 22.02.2022 г./ и срещу определение на въззивен съд, което съгласно чл.274, ал.3 ГПК подлежи на касационно обжалване при условията на чл.280 ГПК.
В случая обаче не са налице основания по чл.280, ал.1 или ал.2 ГПК за допускане на касационното обжалване на определението на Благоевградския окръжен съд поради следното:
1. Няма основание за допускане на касационното обжалване по чл.280, ал.1, т.3 ГПК, доколкото в частната жалба и в изложението към нея не е поставен правен въпрос, произнасянето по който би било от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото по смисъла на тази разпоредба. Съгласно приетото в т.1 от Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк.д.№ 1 от 2009 г. на ОСГТК на ВКС, касаторът е длъжен да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода на конкретното дело, разрешен в обжалваното решение, респ.определение. Непосочването на такъв въпрос е самостоятелно основание за недопускане на касационното обжалване.
2. Не са налице и предвидените в чл.280, ал.2 ГПК основания за служебно допускане на касационното обжалване на определението: Няма вероятност определението да е нищожно или недопустимо, тъй като същото е постановено от съд в надлежен състав; в пределите на правораздавателната власт на съда; изготвено е в писмен вид и е подписано; изразява волята на съда по начин, от който може да се изведе нейното съдържание; постановено е по редовна частна жалба и без да са били налице процесуални пречки за разглеждането на тази жалба. Определението не е и очевидно неправилно: То не е постановено нито в явно нарушение на материалния или процесуалния закони /такова нарушение, което да е довело до приложение на законите в техния обратен, противоположен смисъл/, нито извън тези закони /въз основа на несъществуваща или несъмнено отменена правна норма/, нито е явно необосновано с оглед правилата на формалната логика. За да постанови определението си, съдът е приложил относимите към спора норми на ГПК, в действащите им редакции и съобразно с техния точен смисъл. Изводите, до които е достигнал съдът, не са в противоречие с правилата на формалната логика и в този смисъл не са явно необосновани.
Поради гореизложеното касационното обжалване на определението на Благоевградския окръжен съд не следва да бъде допускано.
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, първо отделение


О П Р Е Д Е Л И :


НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 116 от 04.02.2022 г. по възз.ч.гр.д.№ 1131 от 2021 г. на Благоевградския окръжен съд, втори въззивен граждански състав.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.