Ключови фрази


O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 119

гр. София, 17.03.2022 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание нa двадесет и осми фувруари две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ ТОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА
изслуша докладваното от съдията Е. Томов гр. дело
№ 668/2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 307, ал. 1 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 261732/20.09.2021 г. на П. Ц. Т. ,поправена с молба вх№261888 от 12.11.2021г изготвена от назначената по реда на ЗПрП адв. Ст.М. В молбата се иска отмяна на решение №264 от 21.06..2021г. по в.гр.д. № 219/2021 г. на ВТОС, влязло в сила като окончателно. Отхвърлен е иск на молителя по чл.213,ал.2 КТ за обезщетение поради недопускане до работа в размер на 666,67лв за времето от 01.10.2019г до 06.11.2019г,като е потвърдено решение №183 от 16.07.2020г на Районен съд – Горна Оряховица за отхвърляне на иска до пълния предявен от ищеца размер и период .
В молбата се уточняват основания по чл. 303 , ал.1 т.1 и т.2 ГПК Ново обстоятелство е постановеното разпореждане №60204 от 04.11.2021г на Председателя на Четвърто г.о на ВКС ,с което преписката по молбата за отмяна първоначално е върната с указания за произнасяне по искането за зназначаване на служебен адвокат. По основанието на по чл. 303 , ал.1 т.2 ГПК се твърди нарушение чрез неоснователно определяне на различни служебни защити в двете инстанции По двете основания за отмяна се изтъква ,че те са посочени от защитата за да се сезира ВКС и да се отмени една несправедливост ,допусната поради незаконосъобразност на решението на ВТОС.
Постъпил е отговор от ответника по молбата, работодателят в трудовия спор „Бат секюрити“ЕООД ,чрез адв. О. М. Молбата е недопустима ,не отговаря на изискванията на чл. 306 ГПК .Претендират се разноски .
Молбата за отмяна е насочена срещу влязло в сила съдебно решение, изхожда от заинтересована по смисъла на чл. 303, ал. 1 ГПК страна ,но е недопустима и следва да се остави без разглеждане,поради следното :
Съгласно т.10 ТР № 7/2014г., ОСГТК на ВКС, молба за отмяна на влязло в сила решение , която не съдържа надлежни твърдения за наличие на някое от основанията по чл. 303/чл. 304 ГПК е недопустима.
Изтъкнатите в молбата твърдения за основание по чл. 303, ал.1 т.1 ГПК,като подкрепени с факта ,че е било постановено разпореждане №60204 от 04.11.2021г на Председателя на Четвърто г.о на ВКС,който акт е по администрирането и движението на самата молба за отмяна, върната с оглед изправяне на нейната нередовност, както и други указани на администриращия съд нередовности ,подлежащи за отстраняване, ,не представляват надлежни твърдания за наличие на отменително основание по смисъла на закона.В молбата се изтъква и основание по чл. 303, ал.1 т.2 ГПК ,без да са изложени твърдения за положително осъществяване на някоя от хипотизите, изброени изчерпателно в нормата. Съображенията че влязлото в сила решение е незаконосъобразно и според молителя несправедливо,не представляват надлежни твръдения за наличие на отменително основание по смисъла на закона.
Предвид изложеното Върховният касационен съд, състав на III–то г.о.,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№ 261732/20.09.2021г. на П. Ц. Т. ,поправена с молба вх№261888 от 12.11.2021г чрез назначения му по реда на ЗПрП адв.Ст.М. за отмяна на решение №264 от 21.06..2021г. по в.гр.д. № 219/2021 г. на ВТОС,на основание чл. 303 , ал.1 т.1 и т.2 ГПК
Осъжда П. Ц. Т. от [населено място] , [улица] да заплати на „Бат секюрити“ЕООД със седалище [населено място] сумата 300 лв разноски за настоящето производство
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от връчването на препис от него.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: