Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 232

София, 10.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател : ЕМИЛ ТОМОВ
Членове : ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

изслуша докладваното от съдията Томов гр. дело № 319/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 от ГПК.
Образувано е по молба на М. Г. Й., чрез адв. В. Д., в която се моли за допълване на постановеното по делото решение № 60209 от 04.01.2022 г. на ВКС, ІІІ г. о., в частта му за разноските, като бъдат присъдени и сторените пред касационната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение съобразно представените доказателства и списък с молба вх. № 67139 от 28.09.2021 г.
Постъпило е писмено становище-в дадения от съда срок ,за неоснователност на молбата от името на ответното дружество „Товаро-разтоварна“ ЕООД, което не е подписано .
Молбата е процесуално допустима, като подадена в едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК – постъпила е чрез Системата за сигурно и електронно връчване на 31.01.2022 г., а решението е постановено на 04.01.2022 г. Разгледана по същество, същата е основателна поради следните съображения:
С молба вх. № 67139 от 28.09.2021 г. молителят е поискал да му бъдат присъдени сторените по делото съдебно-деловодни разноски. Към нея са представени списък по чл. 80 ГПК с посочено възнаграждение пред касационната инстанция в размер на 600 лв. и договор за правна защита и съдействие от 18.11.2020 г. Съгласно посоченото в него, възнаграждението е заплатено в брой при подписване на договора и последният служи като разписка за извършеното плащане. С това извършването на разноските е надлежно установено, съобразно приетото в т. 1 от Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК.
В решението си настоящият съдебен състав е приел, че касаторът не е заявил и установил разноски пред касационната инстанция. Присъдил е разноски за всички инстанции в размер на 1 246,81 лв., като е пропуснал да включи възнаграждението пред касационната инстанция в размер на 600 лв. при тяхното сумиране. С оглед на това молбата по съществото си представлява такава за изменение на решението в частта му за разноските, след като съдът е формирал воля по техния общ размер за всички инстанции, но страната иска те да бъдат приведени в съответствие с установеното им осъществяване /т. 8 от горецитираното ТР/.
Същата следва да бъде уважена като решението се измени по реда на чл. 248 ГПК и бъдат присъдени сторените пред касационната инстанция разноски съобразно представения на л. 44 от делото списък.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІІ г. о.
О П Р Е Д Е Л И:

ИЗМЕНЯ решение № 60209 от 04.01.2022 г. по гр. дело № 319/2021 г. на ВКС, ІІІ г. о, в частта, с която са присъдени в полза на М. Г. Й. разноски в размер на 1 246,81 лева за всички инстанции, както следва:
Осъжда „Товаро-разтоварна“ ЕООД, ЕИК 106582959, [населено място], да заплати на М. Г. Й. сумата 1646,81 лева разноски за всички инстанции.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.